Jenter på sesjon

av | 21. mars 2006 kl. 19.29 | 12 kommentarer

–Jeg får snart innkalling til sesjon. Den er frivillig. Syns du dette er en god ide, skriver Maria i en e-post til skribenten.

Liberaleren er motstander av vernepliktstjenesten. Dermed også ordningen med tvungen sesjon for menn og frivillig sesjon for kvinnene. Tvungen verneplikt er tvangsarbeid. Det er slaveri. Forsvaret skal som andre bedrifter ansette sitt personell. Den politiske debatten burde ha handlet om hvor mye skattefinansierte midler Forsvaret skal ha, og ikke en skyttergravdebatt om for eller mot verneplikt.

Sesjon for kvinner er frivillig. Derfor må Maria selv vurdere om hun vil delta på dette ”forskningsprosjektet”. Skribenten skal ikke komme med noen råd, men Maria skal vite at mange som frivillig har gjennomført militær førstegangstjeneste har fått problem med Forsvaret i ettertid. Skribenten har skrevet brev på vegne av kvinner som ønsket fritak fra øvelsene. Felles for alle er at de gjennomførte førstegangstjenesten som ung, men angret seg i ettertid. Det har aldri vært enkelt å komme ut av Forsvarets arkiver.

For de som velger frivillig sesjon er det viktig å vite at der blir det avgjort om du er tjenestedyktig, og det er dette som danner grunnlaget for om du kan kalles inn til førstegangstjeneste eller ikke. Kvinner påtar seg de samme forpliktelsene som vernepliktige menn når de skriver under villighetserklæringen.

Det finnes mange som mener dette er et spørsmål om likestilling mellom kvinner og menn. Det blir et merkelig spørsmål for liberalister som er imot verneplikt. Skal en ordning avvikles, må den reduseres først. Ikke utvides. Frivillig sesjon for kvinnene er en ren utvidelse.


Kommentarer

 1. Eivind Knudsen | 21. mars 2006 kl 23.09

  Det virker som om Liberaleren her driver sin motstand mot alle pålegg og all tvang ut i det absurde. Helt siden Grunnlovsfedrene skrev historie våren 1814 har vernepliken vært grunnfestet i Norge. De frivillige kvinner som påtar seg det ærefulle oppdraget å forsvare vårt land i tilfelle væpnet konflikt, fortjener efter mitt syn heder og berømmelse, og ikke skremsler om at «er du først i arkivet slipper du aldri ut igjen», og «de som frivillig har avtjent verneplikt får store problemer efterpå». Jeg gad vite hvor Liberaleren har disse siste opplysningene fra.
  Jeg tør minne om at man i Norge som mann ikke bare har verneplikt, men også vernerett. Mitt utgangspunkt er noe spesielt. Jeg ble i 1997 innkalt til sesjon, men ønsket da ikke å avtjene verneplikt. Som blind fikk jeg slippe. Nå har jeg helt skiftet mening, og vil efter endt studium – om nødvendig med Grunnloven i hånd – forsvare min vernerett, gjerne like inn i Høyesterettsbygningen. Man har faktisk ikke rett til å nekte meg dette, da en må være fradømt verneretten for å miste den. Jeg nevner at det selvfølgelig er oppdrag jeg kan utføre i vernepliktsverkets regi på tross av min funksjonshemning, som f.eks. tjeneste som krigsadvokatfullmektig eller vernepliktig assistent hos Generaladvokatembedet.
  I stedet for å gjøre hver eneste sak på Guds grønne jord til en affære om hva skattepengene brukes til, mener jeg det faktisk finnes høyere mål her i livet enn å beholde 99 % av lønnen sin til fri avbenyttelse. En kan selvsagt diskutere forsvarets oppbygning, rolle og ikke minst pengebruk, men jeg stiller meg bak det nylig vedtatte forslag om tvungen sesjon for kvinner. Det forsvaret ønsker er topp motiverte folk, og sesjonsplikt for kvinner kan gjøre fler jenter oppmerksom på at forsvar/befalsutdanning kan være noe for dem.
  Er Liberaleren kun interessert i å forsvare Norge i tilfelle krise, dersom forsvaret er helt gratis, alle slipper skatt og alle regler som ålegger mennesket plikter blir opphevet?

 2. Bjørn Magne Solvik | 21. mars 2006 kl 23.46

  Liberaleren er imot verneplikt. Det er slaveri. Den kan ikke på noen måte forsvares. Heldigvis blir flere og flere enige med oss. Det har de siste årene vært en voldsom endring av holdningene til mange politikere og i Forsvaret. Antallet på vernepliktige er redusert kraftig. Forsvarets organisasjon er effektivisert. Det er likevel et stykke igjen. Verneplikten må bort, den må erstattes med såkalt profesjonelle soldater. Det som ble ansett som umulig da undertegnede satt i fengsel for saken er nå fullt mulig.

  Jeg må understreke at sesjon for kvinner er frivillig i dag, og ikke en tvungen ordning slik du skriver i kommentaren.

  Så krever du bevis?
  Jeg har selv skrevet brev for fire damer som ville slippe unna øvelser og komme ut av systemet til Forsvaret. Felles for alle fire var at de gjennomførte førstegangstjenesten i ung alder. Livene deres forandret seg veldig. To ble gift, to fikk samboere og alle fikk barn. Alle fikk fritak, men det var først en lang papirmølle. En av kvinnene er lokalpolitiker i min hjemkommune og leser av Liberaleren. Jeg skal ikke avsløre navnet, men det kan hun selv få gjøre hvis hun vil.

  Jeg håper du er fornøyd med svaret, selv om vi har svært forskjellig samfunnssyn.

 3. Ulla | 21. mars 2006 kl 23.48

  hvilket års kull er det som blir kaldt inn til sesjon nå?

 4. Bjørn Magne Solvik | 21. mars 2006 kl 23.56

  Hei Ulla.
  Jeg tror det er 89-kullet. Det var visst et innslag om dette på TV2 i kveld, men jeg fikk ikke sett innslaget.
  Uansett er ordningen frivillig med de fordelene det medfører.

 5. Eivind Knudsen | 22. mars 2006 kl 20.02

  Efter mitt syn holder ikke argumentasjonen din vann. Først sier du at forsvaret skal være tuftet på frivillighet – helt greit. Men like nedenfor hevdes det at også de som frivillig går inn i forsvaret påføres store pinsler. Det henvises blant annet til noen damemennesker, som ville slippe repetisjonsøvelser fordi to av dem var gift og en hadde samboer og den fjerde barn, eller hva det nå var.
  Jeg mener en hver norsk borger har gått av å føle seg nødvendig for å forsvare landet. At det nå kalles inn færre enn før beviser ikke noe som helst, det kan endre seg. Jeg har store vansker med å se likhetstrekk mellom slaveri og det å måtte forsvare landet hvis noen kommer for å ta det.
  Jeg kan heller ikke dy meg for å påpeke, at en person som har brutt en lov, og måttet sone dette med en dom, vel neppe kan sies å ha særlig stor troverdighet som objektiv og uavhengig
  kritiker når han går løs på loven.

 6. Bjørn Magne Solvik | 22. mars 2006 kl 22.59

  Hei igjen Eivind, du skal få lov å ha meningene, men jeg er veldig uenig med deg, faktisk på de fleste punkt.

  Som liberalist er det umulig å forsvare verneplikten, altså sesjon, førstegangstjeneste eller siviltjeneste. Det er tvangsarbeid. Det er ikke blitt mindre tvang, selv om kvinner inviteres på frivillig sesjon. Dessverre kommer noen til å undertegnede villighetserklæringen i ung alder. Noen av disse vil angre seg i ettertid. Det blir ikke så enkelt å komme unna da. Verneplikten er slaveri eller en statlig voldtekt mot enkeltindividene. Som liberalist er det umulig å forsvare slike overgrep.

  Jeg har vært i fengsel for saken to ganger, sonet en dom på 7 måneder. Det var i en tid der vi hadde et annerledes forsvar. Svært få politikere eller forsvarsledere tok til ordet for et systemskrifte. Det har endret seg i dag. Jeg er stolt over alle som har kjempet i mot staten, valgt fengsel, siviltjeneste eller nektet på andre måter. Det har presset frem nye tenkemåter. Jeg ville ha gjort akkurat det samme i dag, selv om det var direkte utrivelig i fengsel.

  Det som har vært lite fremme i denne debatten, men som Liberaleren har tatt opp tidligere er at Forsvaret hadde vært bedre uten verneplikt. Du forsvarer altså et dårlig forsvar og overgrep mot enkeltindividene. Jeg hadde ikke sovet godt om natten med slike holdninger.

 7. bigboyen | 23. mars 2006 kl 13.41

  Eivind går ut fra at alle tenker likt og ønsker det samme. Jeg har ikke noe behov for å forsvare Norge – bare for at det er Norge. Derfor var det helt uaktuelt å gå inn i millitæret for meg. Nå var jeg mer kynisk enn Bjørn Magne og kom meg unna på annen måte. Men han skal ha respekt for å gå i fengsel for grunnleggende menneskerettigheter og det er ikke mange i Norge som kan si at de har vært samvittighetsfanger.

  Kampen for å kunne bestemme over egen kropp er viktig og det er bra at Liberaleren tar teamet ofte!

 8. Vegard Nøtnæs | 24. mars 2006 kl 14.13

  Knudsen forsvarer den vanlige oppfatning rundt verneplikten, og bekrefter at han også innehar de vanlige fordommer mot liberalistisk tankegods, nemlig den at det hele dreier seg om å beholde 99% i egen lommebok. Det er greit å mene dette, men det avslører ingen videre forståelse for temaene på Liberaleren, eller det liberalistsiske grunnlaget for å avvise verneplikt/rett. Ta for eksempel Knudsens argumentasjon og plassér den i konteksten av en vernepliktig i Tyskland på 30-tallet. Er argumentene som benyttes like vanntette da? Jeg tror ærlig talt den liberale argumentasjon tåler historien bedre enn Knudsens.

  Typisk for de fleste som forsvarer den konvensjonelle oppfatning i slike saker, er at de ikke diskuterer hvor deres (felleskapets) rett til å pålegge andre mennesker plikter eller ‘rettigheter’ kommer fra – man opererer på den basis at ‘slik er det’, sedvane, og dermed er det greit å ikke diskutere grunnlaget. Grensedragninger for denne makten kommer aldri uoppfordret. Liberalister er oftest mer opptatt av hva staten kan påberope seg av makt over det enkelte menneske og hvorfor, og dette opplever jeg sjelden blir forstått utenfor liberale kretser.

  Jeg har utdypet mitt prinsippielle syn på saken på Tankesmia.org linket herunder.

 9. Runar Karlsson | 25. mars 2006 kl 01.01

  «Liberalister er oftest mer opptatt av hva staten kan påberope seg av makt over det enkelte menneske og hvorfor, og dette opplever jeg sjelden blir forstått utenfor liberale kretser.»

  Jepp, der tror jeg du i et nøtteskall har kimen til uenigheten omkring både denne og mange andre saker som diskuteres mellom liberalister og «andre».

 10. Eivind Knudsen | 25. mars 2006 kl 08.53

  Forskjellen mellom dagens norske verneplikt og den Hitler innførte er fundamental. Hitler utvidet sine fullmakter på bekostning av demokratiet og mot Weimar-republikkens konstitusjon. Dette ble gjort med våpen i hånd. Den norske verneplikt ble innført på Eidsvoll under frihetens og liberalismens fane våren 1814. Grunnlovsmennene ble oppnevnt ved folkeavstemning (jfr. Steen i «Det norske storting gjennom 150 år, bind 1»), det samme kan ikke sies om brunskjortene.
  Jeg kjenner litt til den militære straffelov, og må si syv måneder for overtredelse av milstrl. §35 var noe høy. Vanlig straffepåstand nå er 90 dager – hvilket jeg mener også er i overkant av hva som er almenpreventivt forsvarlig. Hvis man absolutt skal straffe her, mener jeg en bot bør være tilstrekkelig. Men på den annen side virker det som om artikkelforfatteren trives i martyrrollen – en holdning jeg faktisk løfter på hatten for…
  Du spør med hvilken rett staten pålegger borgerne plikter? Med jemmel i lov, faktisk, lov gitt av folket ved deres demokratisk valgte representanter! Denne styringsmulighet har folket fått ved Grunnloven. Det var, så vidt jeg husker, liberalistiske forbilder som drev grunnlovsarbeidet fremover. Jeg tør minne om at selv en ultraliberalist som Schweigaard anerkjente statens styringsrett over borgerne.

 11. Vegard Nøtnæs | 25. mars 2006 kl 14.55

  Du bommer litt på poenget mitt her; ditt utgangspunkt er at den norske, den Weimarske eller en hvilkensomhelst Grunnlov er rett og må følges? Mitt utgangspunkt er at ingen grunnlov som ikke kan forsvares moralsk er legitim (og vi kan ha ulike syn på dette).

  I andre del av ditt svar forsvarer du på generelt grunnlag lover gitt av demokratisk valgte representanter. Dette er en meget tvilsom argumentasjon fordi du som jeg sier i forrige innlegg, ikke diskuterer grensene for demokratiets makt. Noen litt plumpe men illustrerende poeng din argumentasjon ikke tar hensyn til:

  – kan 90% avgjøre å frata 10% rettigheter, frihet eller liv fordi de ønsker det?
  – kan flertallets representanter avgjøre f eks hvilke seksuelle legninger som er akseptable og ikke? (Homofili var forbudt her i Norge frem til 70-tallet)

  Jeg regner med vi bør legge ned våpnene og se at vi tok feil ettersom ultraliberalister drev grunnlovsarbeidet?

  ‘Jøder og jesuitter forbydes adgang til Riket’ eller hva det stod der…. du kan kalle forbildene liberalistiske, sosialistiske eller hva du vil. Jeg har ikke forsvart grunnloven eller dens pådrivere, og har intet å si til dens forsvar annet enn at den var et barn av sin tid (forholdsvis liberal etter tidens standard) men langt fra rett.

  Du har ikke svart på argumentet ‘verneplikt er slaveri’ med annet enn ‘demokratiske avgjørelser er alltid rett’ (jeg regner med du ikke mener dét, men argumentene dine sier ikke noe annet).

  Jeg har skrevet flere artikler på tankesmia.org om nettopp dette temaet. Et lite utvalg:

  http://www.tankesmia.org/archives/3
  http://www.tankesmia.org/archives/6
  http://www.tankesmia.org/archives/7

 12. Runar Karlsson | 27. mars 2006 kl 00.14

  Her er flere som har argumentert moralsk MOT verneplikten. Eivind Knutsens «med jemmel i lov»-argument er ikke et moralsk argument, det er et pragmatisk argument (som kjent kan lover være dypt umoralske).

  Kan Eivind Knudsen komme med noen moralske argumenter FOR verneplikten?

 • Dagens sitat

  Lead us not into temptation. Just tell us where it is; we’ll find it.

  — Sam Levenson
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter