Fortsatt slavearbeid

av | 5. juni 2006 kl. 19.30 | 21 kommentarer

Soldatene får en økning i godtgjørelsen, men fortsatt er det svært ulønnsomt å gjennomføre verneplikten, både militær førstegangstjeneste og siviltjeneste.

Lønnsøkningen for de som blir tvungen til å gjennomføre førstegangstjenesten er en skam. Det er en skam å kalle økningen i godtgjørelsen for en statusheving av ordningen som staten påtvinger en betydelig del av norske ungdommer. Liberaleren har tidligere skrevet at det er direkte ulønnsomt å gjennomføre verneplikten. Økningen på 4,5 prosent fra 1. juli retter ikke på dette inntrykket.

Soldatene får fra 1. juli 126 kroner dagen pluss dimensjonsgodtgjørelse på 20 900 kroner. De som gjennomfører siviltjeneste skal få samme økning, i følge en Pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

LO og andre arbeidstakerorganisasjoner er i disse dager i lønnsforhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonene. Hvis næringslivet hadde tilbydd arbeidstakerne slike vilkår, ville Jens Stoltenberg, Gerd-Liv Valla og Kristin Halvorsen ha oppfordret til streik umiddelbart. Likevel godtar de samme politikerne slaveri i forhold til ungdom. Forkastelig!

Liberaleren er imot verneplikt. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å takke ja eller nei til et jobbtilbud, også en jobb i Forsvaret. Med en valgmulighet ville mange ha takket nei til jobb i Forsvaret på grunn av lav godtgjørelse. 126 kroner dagen er ikke mye å skryte av, selv om alle får en dimensjonsgodtgjørelse på 20 900 kroner.

Kanskje er tiden inne for en streik blant de vernepliktige?

Den marginale lønnsøkningen bør få flere til å bli totalnektere eller komme seg unna på andre måter. Jo flere som nekter, desto større press blir det på systemet. Uten vernepliktige hadde ordningen med vernepliktstjeneste ramlet sammen.


Kommentarer

 1. Eivind Knudsen | 5. juni 2006 kl 23.03

  Den militære straffelovs §§34 og 35 lyder: ”
  ”§34. Den, som retsstridig forlader eller bliver borte fra det Sted, hvor det paaligger ham som militær Pligt at være tilstede, straffes med Bøder eller med Arrest.
  Er den skyldige Krigsmand, straffes han for saadant ulovligt fravær med Arrest eller med Fængsel indtil 3 Maaneder og, ifald hans Fravær varer mer end 7 Dage, med Arrest eller med Fængsel indtil 2 Aar.
  Paa samme Maade straffes den, som retsstridig bevirker eller medvirker til, at en anden forlader eller bliver borte fra det Sted, hvor det paaligger ham som militær Pligt at være tilstede.
  §35. Den, som i hensikt aldeles å unddra sig sin militære tjenesteplikt forbryter sig således som i §34 omhandlet eller som efter å være fremmøtt eller fremstillet til militær tjeneste rettsstridig nekter aldeles å utføre sin tjenesteplikt, straffes med fengsel fra 3 måneder inntil 2 år, men inntil 3 år, hvis det skjer i tjenestetiden med fartøi på tokt.
  I gjentagelsestilfeller er straffen fengsel fra 1 til 3 år og for alltid fradømmelse av retten til å gjøre tjeneste i rikets krigsmakt.
  Fremstiller den skyldige sig innen 7 dager igjen frivillig til utførelse av sin militære tjeneste eller erklærer han sig innen samme tid villig dertil, straffes han med fengsel inntil 2 år; under særdeles formildende omstendigheter kan arrest anvendes.
  Den som medvirker til forbrytelsen straffes som bestemt i 1. og 3. ledd, efter sistnevnte ledd dog alene såfremt han har medvirket til at den skyldige forholder sig som i dette ledd anført.”

  Straffelovens §140 lyder: ”Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige.
  Lige med strafbare Handlinger regnes her Handlinger, til hvis Foretagelse det er strafbart at forlede eller tilskynde.”
  Jeg foreslår således at oppfordringen til militærstreik strykes fra artikkelen.

 2. Bjørn Magne Solvik | 6. juni 2006 kl 00.48

  Ingen ting strykes fra artikkelen, ikke ett eneste ord.
  For liberalister står ytringsfriheten langt sterkere enn militær straffelov. Det er vår rett å hevde det vi hevder eller stille spørsmålet om tiden kanskje er inne for en streik? Nå kommer ingen til å streike, men hadde det vært i arbeidslivet ville svært få ha godtatt betingelsene. I tillegg kjenner alle debattene om sosial dumping i Arbeiderpartiet og SV.

  Det er ingen hemmelighet at Liberaleren er imot verneplikt. Det er heller ingen hemmelighet for krigsadvokaten at undertegnede har kommet med råd i slike spørsmål til ungdom som er innkalt sesjon, til verneplikten og til øvelser. Jeg er foreløpig ikke straffet for disse ”forbrytelsene”.

 3. Boye | 6. juni 2006 kl 00.51

  Det er jo ganske sterkt da, at man etter loven kan straffes med fengsel i opptil flere år for å «oppfordre til» eller «forherlige» tjenestenekt. Det kunne vært morsomt å se en slik sak for retten, veiet opp mot Grunnlovens paragraf 100.

 4. Bjørn Magne Solvik | 6. juni 2006 kl 01.00

  Boye, jeg ønsker ikke å prøve meg på en slik sak, men du har et godt poeng. I tillegg er ikke denne loven brukt på aldri så lenge. Det er en sovende lov på alle mulige måter. Håper ikke den blir vekt ennå.

  Det er betenkelig at Forsvaret bruker millioner av kroner på reklame for egen aktivitet for å sikre rekruttering, mens de som er imot Forsvaret og deres aktiviteter ikke kan sette i gang motaksjoner. Usunn konkurranse i meningsutvekslingene kalles dette!

 5. Kjetil | 6. juni 2006 kl 10.00

  En ting er det umoralske i selve verneplikten, der staten påberoper seg retten til å stjele ett år av ditt liv for en tilnærmet symbolsk godtgjørelse – en lønn som ville fått LO til å steile hadde det vært tilfelle for arbeidstakere ellers i samfunnet.

  En annen ting er umyndiggjøringen når du først er i Forsvaret. Det legges begrensninger på sivile rettigheter, som for eksempel betyr sterk grad av inngripen i ytrings- og organisasjonsfriheten.

  Dessuten er det et paradoks at Forsvaret lærer opp unge, men dog myndige menn til å skyte og drepe en fiktiv fiende, mens de samme unge, myndige menn ikke får hygge seg med en pils på kasernen på kveldstid.

 6. Eirik Haver | 6. juni 2006 kl 11.11

  Forhåndsvisning av kommentar

  Det «geniale» med førstegangstjenesten..

  Ikke tro at slavedriverne ikke har tenkt på faren for at en dag folk skal våkne opp og protestere mot førstegangstjenesten. Tenk effekten av en virkelig militærstreik, man kan ikke så enkelt kaste et par hundre mann i kakebua…

  Men når man går inn i førstegangstjenesten stemmer nok følgende påstander, en eller flere, i de fleste tilfeller:
  – Du relokaliseres til en annen del av landet
  – Du innkalles til en annen tid og annet sted enn alle andre du kjenner (klassekammerater spesielt)
  – du innkalles til en avdeling du ikke har lyst å være i
  – du innkalles i en alder av 18 år, en alder du er økonomisk svak i.
  – du innkalles på et stadie i livet hvor du ikke har levd spesielt fritt, men kanskje enda er vant til å ta ordre fra mamma
  – du innkalles i en alder hvor du mest sannsynlig aldri har vært borti fagforeninger, evt andre orgianisasjoner og bevegelser som kunne lært deg om virkemidler for å avslutte slaveriet.
  – når du først er komt inn vil du bli satt i et slags Team som gjør at hvis du protesterer eller skaper deg vil det også gå ut over dine medslaver som igjen gjør deg rimelig upopulær.

  – OG SISTE MEN KANSKJE ALLER VIKTIGST:
  DU HAR I ALLE DINE ÅR I NORSK SKOLE BLITT FORET NASJONALISTISK VAS SOM GRADVIS HAR HJERNEVASKET DEG TIL Å TRO AT NORGE ER SÅ SINNSYK FANTASTISK OG AT DET ER DIN PLIKT Å «FORSVARE» LANDET.

  ikke bare oppfordrer jeg til å boikotte førstegangstjenesten, jeg oppfordrer alle til å gjøre hva som helst for å unngå den.

 7. Kjetil | 6. juni 2006 kl 11.25

  Man skulle kanskje spurt Gerd-Liv Valla om hun synes det er helt ok at norsk ungdom arbeider for 126 kroner dagen. Hadde dette skjedd i en privat bedrift, er det ikke måte på hva slags tiltak LO hadde kommet på banen med.

 8. coz | 6. juni 2006 kl 13.24

  126 er faktisk litt i overkant av hva man får.. Er du i militæret får du 120,90kr pr dag(inkl lørdag&søndag) + dimisjonsgodtgjøring etter endt tjeneste som pr dags dato er 45kroner. Tror ikke denne ‘oppjusteringen’ som det har vært snakket om i stortinget siden Bondevik var statsminister enda har blitt gjennomført.. TTT! Er du sivilarbeider får 192,90kr pr dag som i tillegg til ‘lønn’ så skal de ekstra pengene dekke klær og kost. Losji får man dekket av arbeidsgiver da de er pålagt å stille med tjenestehybel innen 3km fra tjenestested, er det lenger unna så skal reisetid medregnes i arbeidstiden.

  Grunnen til at jeg skriver dette er langt fra at jeg er noen tilhenger av verneplikten, men heller for å opplyse om fakta slik at dere vet hva dere snakker om når dere diskuterer verneplikt. Er sivilarbeider, og har regnet på timelønnen min, og den er ca 32kr timen.. rått eller hva? 😀

  Kjetil: jeg sendte en mail rundt februar til samtlige epostadresser på LO.no sin hjemmeside som jeg syntes burde være berettiget til å svare på ditt tenkte spørsmål til Valla. Det lød noe som «synes LO det er greit at sivilarbeidere jobber for ca 32kr timen?» Regnestykket og alt var i eposten, så de lett kunne se at det stemte.

  Noe svar har jeg ikke fått av noen.

  mvh
  Militærnekteren Thomas

 9. Kjetil | 6. juni 2006 kl 13.35

  Dette burde jo i høyeste grad være noe for LOs sommerpatrulje, som snart skal på veien.

  Fra spøk til alvor: Da kan ikke norske myndigheter fly rundt og kritisere storkonserner for angivelig å utnytte billig arbeidskraft i andre land, når man driver denne type slavevirksomhet selv.

 10. coz | 6. juni 2006 kl 14.43

  For å dra den med sommerpatruljen litt videre, Det hadde vært utrolig gøy å meldt inn meg selv 😛 Jeg har jo ikke noe skikkelig arbeidskontrakt, og lønnen er latterlig. Feriepenger får jeg heller ikke.

 11. Kjetil | 6. juni 2006 kl 15.26

  Får i denne sammenheng blåse støvet av et gammelt uttrykk: «Tenk om det ble krig og ingen møtte opp»… 🙂

 12. Eivind Knudsen | 7. juni 2006 kl 22.12

  Ja, tenk om det ble krig og ingen fra Norge møtte opp! Tenk om bare angriperens frivillige vervehær møtte opp, mens de norske vernepliktige var i streik. Hvem skulle da forsvare landet? De kommentarene som har fulgt opp min kommentar har ett til felles: Norge er ikke verdt å forsvare, patrotisme og det å være glad i landet sitt er nasjonalistisk vas som vi har lært på den LO-finansierte, inndoktrinerende bolsjeviksosialistskolen. Hvis Norge ikke er verdt å forsvare geografisk, hvorfor bruker da ultraliberalister tid på å ville forandre et allerede håpløst tilfelle politisk? Kunne vi ikke da rett og slett bare la oss innmelde i et annet land, ettersom ALT annet jo må være bedre enn Norge. Beklager, karer, men jeg skjønner meg ikke på dere! Har selv besteforeldre som kjempet mot tyskerne under krigen; visst fanken var det noe å forsvare, selv om ingen av dem likte Nygaardsvold noe særlig. Dere glemmer også at ultraliberalistiske militærnektere ikke bare handler på vegne av seg selv, men deres absolutte motstand mot alle typer tvang vil også gå ut over andre. Det å være borger av et land gir ikke bare rettigheter, men også visse plikter. Men for ultraliberalistiske drømmere er jo alt fritt, alt tillatt og alle som mener noe om andre reguleringskåte. Skal ikke Liberaleren snart ta opp at det er forkastelig at mennesker tvinges til å puste for å overleve? Valla har åpenbart skylda, regjeringen må gjøre noe, ellers må helseminister Brustad gå av. For et pustefritt Norge. God bedring!

 13. Bjørn Magne Solvik | 8. juni 2006 kl 00.47

  Hei Eivind.
  Du skriver:
  Skal ikke Liberaleren snart ta opp at det er forkastelig at mennesker tvinges til å puste for å overleve?

  Jeg tror ikke redaksjonen i Liberaleren kommer til å bruke mye tid på akkurat dette spørsmålet fordi ingen tvinges til å puste. Det er ikke ulovlig i Norge å avslutte sitt eget liv, selv om aktiv dødshjelp ikke er akseptert. Diskusjoner om eiendomsretten til egen kropp tar vi opp med jevne mellomrom.

  Jeg tolker ikke alle kommentarene slik du tolker disse. Fellesnevneren er heller at mange ser på verneplikt som slaveri, og den definisjonen er i tråd med liberalisme. Det er en soleklar rett til å takke ja eller nei til et jobbtilbud, til en vare eller til en tjeneste. Verneplikten bryter med dette. Det hjelper ikke akkurat at lønnen i tillegg er veldig moderat.

 14. coz | 8. juni 2006 kl 09.37

  Eivind: derfor har vi trente styrker som vet hva de driver med, ikke slappe vernepliktige. Tror du virkelig en invasjon av Norge ville sett ut slik som i 9. April 1940 ?

  Bjørn Magne: Jeg tror selvmord er ulovlig, skal sjekke lovdata når jeg har tid.

 15. Sunniva (jurist) | 8. juni 2006 kl 10.37

  Selvmord er IKKE STRAFFBART i Norge, men å bistå til det er. Ikke prat tull om ting dere ikke vet.

 16. Bjørn Magne Solvik | 8. juni 2006 kl 11.04

  Coz, selvmord er ikke ulovlig.

  Jeg vil anta at Sunniva har rett i at bistand er straffbart. I tillegg kjenner vi alle til debatten om aktiv dødshjelp.

  Coz,, skulle du gjennom sjekk av lovdata komme til at selvmord er ulovlig, altså å slutte å puste av egen hjelp og av egen fri vilje, vil jeg mer enn gjerne ha beskjed om dette. Jeg ser problem med å gjennomføre straffereaksjoner på et slikt lovbrudd dersom det skulle være ulovlig.

 17. coz | 8. juni 2006 kl 12.12

  Sunniva, derfor jeg skrev ‘tror’ 😉

  Bjørn Magne: jeg fant ikke noe om det. Så da går jeg ut fra at du har riktig.

  Eneste jeg fant var at livsforsikringer ikke nødvendigvis er nødt til å betale ut ved et eventuelt selvmord.

 18. Chris Joy | 12. juni 2006 kl 18.04

  Hei Eivind Knudsen.
  Det er med ganske stor sannsynelighet kun jeg, på
  verdensbasis, som en renskåret ltralibertarianer
  som er istand til å skrive norsk, så det må være
  meg du snakker til når du klarer å bruke dette
  begrep hele tre ganger i din posting. Forvent
  altså ikke noen ultralibertarinistiske svar fra
  sosialdemokrater som Solviken.

  >Ja, tenk om det ble krig og ingen fra Norge
  >møtte opp! Tenk om bare angriperens frivillige
  >vervehær møtte opp, mens de norske >vernepliktige var i streik. Hvem skulle da
  >forsvare landet? De kommentarene som har fulgt
  >opp min kommentar har ett til felles: Norge er
  >ikke verdt å forsvare, patrotisme og det å være
  >glad i landet sitt er nasjonalistisk vas som vi
  >har lært på den LO-finansierte, inndoktrinerende
  >bolsjeviksosialistskolen. Hvis Norge ikke er
  >verdt å forsvare geografisk, hvorfor bruker da
  >ultraliberalister tid på å ville forandre et
  >allerede håpløst tilfelle politisk?

  Du innbiller deg at du har funnet en logisk brist
  i ultralibertarianerens etiske fundament, ikke sant?

  Fakta derimot er at du forsvarer å tvinge noen til
  å forsvare sin grunn, trass det iflg. deg er en
  opplagt selvfølge at man skal gjøre dette, og
  dermed så motsier du det som iflg. deg er en
  opplagt selvfølge, fordi var det selvfølgelig
  så skulle det ikke være behov for tvang.

  Er det ikke pussig dere, at venstresidens skrullinger
  nesten konsekvent avslører sine egne selvmotsigelser
  hver eneste gang de forsøker å påvise selvmotsigelser
  hos sine motstandere?
  Det har vel noe å gjøre med at de ikke har nødvendig
  logisk dannelse…

  >Kunne vi ikke da rett og slett bare la oss
  >innmelde i et annet land, ettersom ALT annet
  >jo må være bedre enn Norge. Beklager, karer,
  >men jeg skjønner meg ikke på dere! Har selv
  >besteforeldre som kjempet mot tyskerne under
  >krigen; visst fanken var det noe å forsvare,
  >selv om ingen av dem likte Nygaardsvold noe
  >særlig. Dere glemmer også at >ultraliberalistiske militærnektere ikke bare
  >handler på vegne av seg selv, men deres
  >absolutte motstand mot alle typer tvang vil
  >også gå ut over andre.

  Vrøvl. Fravær av årsak kan aldri ha noen virkning.

  Altså, kontekstuelt (forsvar og førstegangstjeneste):
  hvis jeg ikke ønsker å forsvare min eiendom, så
  sørger ikkde dette for å svekke min nabos evne til å forsvare sin eiendom. De som innbiller seg
  slikt nonsense, holder som sitt etiske utgangspunkt
  at min nabo har en rettighet som sier at jeg skal
  være slave for ham. Fravær av mitt forsvar kan
  ALDRI lede til noen virkning, hverken hos min
  nabo eller noen andre steder. Elementær logikk!

  >Det å være borger av et land gir ikke bare
  >rettigheter, men også visse plikter. Men for
  >ultraliberalistiske drømmere er jo alt fritt,
  >alt tillatt og alle som mener noe om andre
  >reguleringskåte.

  At du vil at det å bo på en plass skal gi div.
  positive plikter er ikke et holdbart argument
  for at det skal være slik. Lær deg å argumentere
  holdbart.

  >Skal ikke Liberaleren snart ta opp at det er
  >forkastelig at mennesker tvinges til å puste
  >for å overleve?

  «Tvang» er uegnet begrep å sette på naturlover
  i denne kontekst. Forøvrig er det ikke mennesker
  som har sørget for disse naturlover, så hvem
  skulle en slik evt. klage rettes imot?

  Nok en gang tar vi Eivind på fersk gjerning i
  å ytre ulogisk nonsense.

  >Valla har åpenbart skylda, regjeringen må gjøre
  >noe, ellers må helseminister Brustad gå av. For
  >et pustefritt Norge. God bedring!

  Tulling.

 19. Ex-Korp | 14. juni 2006 kl 22.36

  Dere fatter ikke hvor mye man får ut av førstegangstjenesten. Dette har noe med samfunnet i helheten. Det vokser opp mange bortskjemte mamma-gutter og mamma-jenter som ikke greier å gjøre en dritt, bare spre dårlige holdninger. I militæret får man gode holdninger og disiplin(i hvertfall på noen av stedene som f.eks H.M Konges Garde/HJK). Må si det er jævlig stusselig å skulke unna militærtjenesten fordi dere ikke «gidder». Verneplikten er et grunnlag for et sunt Norge. Slavearbeid? Grunnløst argument. Veit dere egentlig hva dere gjør i 1.gangstjenesten? Skjerpings bortskjemte møkka unger. FIKS holdningene deres.

 20. Bjørn Magne Solvik | 14. juni 2006 kl 23.15

  Hei Ex-Korp, det er klinkende likegyldig om førstegangstjenesten kan være bra for noen. Det er ikke en statlig oppgave å lære folk å re opp sengen, pusse sko, rydde i skapet osv. Dette er holdninger som må skapes i privat sektor, gjerne hjemme, hos familien gjennom foreldre og foresatte. Jeg må legge til at det jeg mener er riktig ryddighet trenger ikke å være ryddig for deg eller for naboen din. Staten eller fellesskapet skal ikke ha monopol på hva som er riktige holdninger.

  Verneplikten bryter med prinsippet om å takke ja eller nei til en jobb. Det er frihetsinnskrenking. Det er det Liberaleren reagerer på. I tillegg er det liten tvil om at det systemet med førstegangstjeneste har gitt et dårligere forsvar, dårlig utnyttelse av skattefinansierte penger. Derfor har politikerne og Forsvaret sakte, men sikkert reformert systemet. Det er et stykke igjen, men på sikt er jeg overbevist om at verneplikten blir opphevet, spesielt hvis mange nok nekter dette slaveriet.

 21. Chris Joy | 15. juni 2006 kl 06.56

  Du skal ha ros for at du gidder å besvare
  psykotiske skrullinger, Solviken.

 • Dagens sitat

  In preparing for battle I have always found that plans are useless, but planning is indispensable

  — Dwight D. Eisenhower
 • Liberaleren på twitter

 • Støtt kampen mot DLD økonomisk!

 • Månedsarkiv

 • Kategorier

 • Søk

 • Lenker

 • Skribenter