Ukategorisert

Finnmarkseiendommen må åpne seg

Åpenhet er en forutsetning for demokratiet. Alle må ha innsyn i beslutningsprosessen i demokratiske organ.

De to siste dagene har styret i Finnmarkseiendommen behandlet blant annet spørsmål om å omdisponere offentlige bygg til fritidsformål, prinsipp for tildeling av hyttetomter og salg av kaianlegg. Ingen av sakene har vært åpen for innsyn, verken for publikum eller media.

–Ingenting av dette har offentlighetens interesse, sier styreleder Egil Olli til avisa Finnmarken, i følge Kommunal Rapport.

Finnmarkseiendommen rår over det aller meste av arealet i Finnmark. Styret er utpekt av Finnmark fylkeskommune og Sametinget. I Brønnøysundregistrene er Finnmarkseiendommen registrert som en forening, innen sektoren «private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål». Finnmarkseiendommen skal forvalte og drifte fast eiendom i Finnmark i tråd med Finnmarksloven.

Finnmarkeiendommen har fått mye kritikk på grunn av manglende åpenhet. Kritikken har vært sterk etter denne ukens møter, der ingen ting har vært offentlig, heller ikke på internett.

For Liberaleren er åpenhet på alle nivå i forvaltningen helt sentral. Uten åpenhet kan ikke demokratiet fungere. Media og publikum må ha innsyn. Uten innsyn er det umulig å kontrollere personer som leker med offentlige penger, offentlige ressurser. Det skal være forskjell på private og offentlige virksomheter. Finnmarkseiendommen er en offentlig forening der publikum har krav på å kontrollere politikerne.

På grunn av trykket på denne saken i Finnmark, lover styrelederen åpne møter, men ikke før på nyåret.

–Alle møteinnkallinger, sakslister og vedtak skal legges ut på nettstedet vårt. Jeg innrømmer at Finnmarkseiendommen ikke har vært gode nok på informasjon. Derfor ansetter vi nå en informasjonsmedarbeider som skal ha ansvaret for at hensynet til offentligheten blir ivaretatt på en god måte, sier styreleder i Finnmarkeiendommen, Egil Olli til Finnmarken.

Det foregår viktige prinsipielle debatter i Finnmarkeiendommen nå. Det er faktisk nå prinsippene for driftet blir lagt. Derfor vil Liberaleren ha full åpenhet øyeblikkelig, og ikke på nyåret slik Olli signaliserer til media.

Det er heller ikke akseptabelt at styremedlemmene i Finnmarkseiendommen lager egne lukkede rom for viktige prinsipp, slik som Erling Fløtten antyder, i følge Finnmarken. Er man for demokratiet, må en også støtte tanken om åpenhet. Politikerne må kontrolleres fordi de tar valg på vegne av borgerne.

Mest lest

Arrangementer