Ukategorisert

Offisielt frå statsrådet

Regjeringen har, på samme dag som fredsprismarkeringen er i Oslo, samtykket til datalagringsdirektivet.

regjeringen.no er det lagt ut følgende meldinger under vignetten offisielt fra statsrådet 10. desember 2010:

Prop. 50 S (2010-2011)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om lagring av data fremkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste eller offentlig elektronisk kommunikasjonsnett (datalagringsdirektivet)

Prop. 49 L (2010-2011)
Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer