Kommentar

Storberget bløffet Stortinget om hundeangrep

Som følge av et spørsmål fra FrPs Hans Frode Asmyhr uttalte justisminister Knut Storberget seg i Stortinget 24.09 2010 om forbudet hunder som var “invol­vert i far­lige epi­so­der med skade eller angrep på men­ne­sker eller dyr”. Nå viser det seg at statsråden mangler statistikk som kan verifisere sannhetsgehalten i uttalelsen.

Storberget uttalte: “Politidirektoratet har opplyst meg om at hel­ler ikke poli­ti­di­strik­tene fører sta­ti­stikk som viser antal­let til­fel­ler der de ulike hund­e­ra­ser er invol­vert i far­lige epi­so­der med skade eller angrep på men­ne­sker eller dyr. Det fore­lig­ger hel­ler ikke eksakte tall som viser hvilke av de for­budte hund­e­ra­sene som er inn­blan­det i slike epi­so­der. Manuelle tel­lin­ger gjort i syv poli­ti­di­strikt (Romerike, Hedemark, Vestoppland, Nordre Buskerud, Haugaland og Sunnhordland, Sunnmøre og Helgeland poli­ti­di­strik­ter) i anled­ning rep­re­sen­tan­tens spørs­mål, viser at det fra hund­e­for­skrif­tens ikraft­tre­delse i august 2004 er regi­strert 26 til­fel­ler der s.k. “far­lige” hunder har vært invol­vert i epi­so­der som nevnt. Av disse har ame­ri­kansk staf­ford­s­hire ter­rier vært inn­blan­det i 22 til­fel­ler, pit­bul­l­ter­rier i 3 til­fel­ler og tsjek­kos­lo­vakisk ulve­hund i en epi­sode. Politidirektoratet har videre opplyst at for­hol­det mel­lom de forskjel­lige hund­e­ra­sene stem­mer overens med det inn­trykk Politidirektoratet sit­ter med basert på erfa­rin­ger fra klagesaksbehandlingen.” Uttalelsen er lagt ut på Stortingets nettsted.

Ifølge justisministerens uttalelse i Stortinget har en hund som det kun finnes ett eksemplar av her til lands vært involvert i en episode: «.. tsjek­kos­lo­vakisk ulve­hund i en epi­sode.»

Per Olav Christensen eier landets eneste kjente eksemplar av rasen Tjekkoslovakisk ulvehund, og ble meget forbauset over opplysningene om at hans hund skulle ha vært involvert i noe som helst. Han skrev derfor brev til Justisdepartementet, og ba om å få informasjon om hvilken episode hans hund skulle ha vært involvert i.

Igår kom svaret fra Politidirektoratet: «Direktoratet har ikke nær­mere opplys­nin­ger angå­ende den tsjek­kos­lo­vaki­ske ulve­hunden som er nevnt.”

Det er forståelig at Per Olav Christensen som eier det eneste kjente eksemplaret av rasen i Norge lurer på hvordan justisministeren uten blygsel kan bløffe Stortinget om at politidistriktene fører manuelle tellinger – når Politidirektoratet opplyser at opplysningene justisministeren refererer til ikke finnes. Hva med de andre hunderasene Storberget listet opp i sitt svar i Stortinget 24.september ifjor? Bløffet han om dem også?

Å lyve for Stortinget er en alvorlig foreteelse for en statsråd.

Norge er det eneste land i verden hvor Tsjekkoslovakisk ulvehund er forbudt, og ifølge Norsk Kennel Klub er forbudet «ikke basert på faglige vurderinger, men har sitt grunnlag i private særinteressers nære kontakt med Justisdepartementet.»

Les hundeeierens bloggpost her.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer