Kommentar

Storberget bløffet Stortinget om hundeangrep

Som følge av et spørsmål fra FrPs Hans Frode Asmyhr uttalte justisminister Knut Storberget seg i Stortinget 24.09 2010 om forbudet hunder som var “invol­vert i far­lige epi­so­der med skade eller angrep på men­ne­sker eller dyr”. Nå viser det seg at statsråden mangler statistikk som kan verifisere sannhetsgehalten i uttalelsen.

Storberget uttalte: “Politidirektoratet har opplyst meg om at hel­ler ikke poli­ti­di­strik­tene fører sta­ti­stikk som viser antal­let til­fel­ler der de ulike hund­e­ra­ser er invol­vert i far­lige epi­so­der med skade eller angrep på men­ne­sker eller dyr. Det fore­lig­ger hel­ler ikke eksakte tall som viser hvilke av de for­budte hund­e­ra­sene som er inn­blan­det i slike epi­so­der. Manuelle tel­lin­ger gjort i syv poli­ti­di­strikt (Romerike, Hedemark, Vestoppland, Nordre Buskerud, Haugaland og Sunnhordland, Sunnmøre og Helgeland poli­ti­di­strik­ter) i anled­ning rep­re­sen­tan­tens spørs­mål, viser at det fra hund­e­for­skrif­tens ikraft­tre­delse i august 2004 er regi­strert 26 til­fel­ler der s.k. “far­lige” hunder har vært invol­vert i epi­so­der som nevnt. Av disse har ame­ri­kansk staf­ford­s­hire ter­rier vært inn­blan­det i 22 til­fel­ler, pit­bul­l­ter­rier i 3 til­fel­ler og tsjek­kos­lo­vakisk ulve­hund i en epi­sode. Politidirektoratet har videre opplyst at for­hol­det mel­lom de forskjel­lige hund­e­ra­sene stem­mer overens med det inn­trykk Politidirektoratet sit­ter med basert på erfa­rin­ger fra klagesaksbehandlingen.” Uttalelsen er lagt ut på Stortingets nettsted.

Ifølge justisministerens uttalelse i Stortinget har en hund som det kun finnes ett eksemplar av her til lands vært involvert i en episode: «.. tsjek­kos­lo­vakisk ulve­hund i en epi­sode.»

Per Olav Christensen eier landets eneste kjente eksemplar av rasen Tjekkoslovakisk ulvehund, og ble meget forbauset over opplysningene om at hans hund skulle ha vært involvert i noe som helst. Han skrev derfor brev til Justisdepartementet, og ba om å få informasjon om hvilken episode hans hund skulle ha vært involvert i.

Igår kom svaret fra Politidirektoratet: «Direktoratet har ikke nær­mere opplys­nin­ger angå­ende den tsjek­kos­lo­vaki­ske ulve­hunden som er nevnt.”

Det er forståelig at Per Olav Christensen som eier det eneste kjente eksemplaret av rasen i Norge lurer på hvordan justisministeren uten blygsel kan bløffe Stortinget om at politidistriktene fører manuelle tellinger – når Politidirektoratet opplyser at opplysningene justisministeren refererer til ikke finnes. Hva med de andre hunderasene Storberget listet opp i sitt svar i Stortinget 24.september ifjor? Bløffet han om dem også?

Å lyve for Stortinget er en alvorlig foreteelse for en statsråd.

Norge er det eneste land i verden hvor Tsjekkoslovakisk ulvehund er forbudt, og ifølge Norsk Kennel Klub er forbudet «ikke basert på faglige vurderinger, men har sitt grunnlag i private særinteressers nære kontakt med Justisdepartementet.»

Les hundeeierens bloggpost her.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
IvarE
IvarE
11 years ago

«Nå viser det seg at statsråden mangler statistikk som kan verifisere sannhetsgehalten i uttalelsen.»

Intet nytt under solen, altså.

Pleym
Pleym
11 years ago

Nei, nettopp. Men han bløffer altså. Så hvorfor tar ingen andre tar opp at statsråden begår en alvorlig parlamentarisk synd?

NB
NB
11 years ago

Skjønte ikke helt, har denne Christensen denne hunden lovlig eller ulovlig?

PerO
PerO
11 years ago

Hadde hunden vært ulovlig hadde eiren neppe stått fram slik han har gjort?

Pleym
Pleym
11 years ago

NB, hunden er lovlig importert. Forbudet trådte ikraft efter at hunden var kommet til Norge. Men siden det er den eneste kjente av rasen her til lands burde justisministeren kunne svare på hvor han har det fra at det har vært en episode med denne hunderasen i Norge.

Kjetil
Kjetil
11 years ago

Justisministeren ser ut til å ha lagt sitt hat på alkohol, våpen og enkelte hunderaser. Her er det snakk om å fyrby uten forankring i hverken faglige vurderinger eller sunn fornuft. Den nye hundeloven ble en realitet med Dørum som justisminister, og etter et enormt påtrykk fra noen få enkeltpersoner med særinteresser. Uten innsikt eller forståelse for hverken kynelogi eller zoologi. I dette arbeidet benyttet Dørum en «hundeekspert». At denne «hundeeksperten» opptrådte på diverse nettforum med trusler, politianmeldelser og harselering av sine meddebatanter som, for mange, minnet om psykopati lot ikke til å affisere Dørum når lovens skulle utarbeides. Dørum… Read more »

Fra arkivet