Ukategorisert

Regjeringens anke i tomtefestesaken er avvist

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har avvist regjeringens anke av tomtefestedommen.

Dette betyr at EMDs dom 12. juni 2012 blir stående som endelig og at tomtefestelovens regler om forlengelse av festekontrakter ved festetidens utløp må endres.

Justis- og beredskapsdepartementet vil umiddelbart iverksette arbeidet med å gjøre de nødvendige endringer i tomtefesteloven, som ivaretar forpliktelsene etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Arbeidet reiser krevende spørsmål på et rettsområde preget av sterke interessemotsetninger. Det er videre tale om regler som berører grunnleggende interesser til et betydelig antall mennesker. Det er derfor viktig av hensyn til både festere og grunneiere at arbeidet gjøres raskt.

Regjeringen fremmet 14. september 2012 forslag om en midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus for å avklare rettstilstanden inntil endelig rettsavklaring foreligger. Dersom lovforslaget blir vedtatt, vil forlengelser av feste til bolighus og fritidshus reguleres av den midlertidige loven inntil endringene i tomtefesteloven er på plass.

(Pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet)

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer