Ukategorisert

Effektiviseringsprosessen skal snart starte

Forhåpentligvis blir så mange oppgaver overført kommunene og private aktører, at fylkeskommunen og Fylkesmannen blir overflødig.

Å fjerne for eksempel fylkeskommunen som forvaltningsnivå er effektivisering i praksis. Gevinsten trenger ikke bli spesielt stor målt i skattefinansierte penger, men det bør bli en gevinst.

Jardar Jensen (H), statssekretær i Kommunaldepartementet, var en av talerne på konferansen som Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren, arrangerte i Oslo. Statssekretæren sa i sitt innlegg, at arbeidet med å gjennomgå fylkeskommunens, Fylkesmannens og statlige etaters oppgaver snart skal starte. Regjeringen ønsker å gi kommunene mer makt og myndighet.

Liberaleren har gang etter gang mast om å legge ned fylkeskommunen. Kanskje er arbeidet som nå starter det første lille skrittet mot målet? Håpet lever!

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
8 years ago

BM Solvik går i den vanlige fallgruben i diskusjonen om fylkeskommunen: Fylkeskommunen er ikke et forvaltningsnivå, men et politisk nivå. Oppgavene fylkeskommunens oppgaver forsvinner ikke selv om fylkestingene blir avskaffet. Fylkesmannen har jo allerede en administrasjon, den forsvinner heller ikke. Da sykehusene ble overfør til staten ble administrasjonen overført til foretakene og dels til staten – de lærde strides om det var en effektivisering.

Småveier og videregående skoler må driftes selv om fylkestingene forsvinner. Fylkesveien driftes jo allerede av Statens vegvesen, forskjellen er bare at fylkestinget har det økonomiske ansvaret.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
8 years ago

Konrad tar feil når han, med sin sedvanlige ydmykhet, slår fast at fylkeskommunen ikke er et forvaltningsorgan, men tvert om et politisk organ. For det første er det intet klart skille mellom disse to tingene. For det annet har fylkeskommunens saksbehandlere, riktignok innenfor visse klart begrensede saksområder, anledning til å fatte det som etter forvaltningsloven er å regne som enkeltvedtak. Dette gjør fylkeskommunen til et forvaltningsorgan, selv om det naturligvis også er et politisk organ. At offentlig sektor har et stort potensiale når det gjelder å skjære vekk demokratisk daukjøtt, skal jeg være den første til å innrømme. At Norge,… Read more »

Konrad
8 years ago

Solvik har en naiv tro på hvor mye som kan effektiviseres. Det som forsvinner er altså de politiske organene. Den fylkeskommunale administrasjonen flytter med når oppgavene blir overført til andre organer eller nivåer. Jeg har slett ikke noe tro på at administrasjonen blir mindre om oppgaver blir overført til kommunalt nivå, spesielt ikke i Finnmark med ganske små kommuner (i folketall), der vil man fort merke smådriftsulempene. Da sykehusene ble overført fra fylkeskommunene til foretak førte det ikke til noen effektivisering av administrasjonen, jeg vedder fem kroner på at det store antallet styrer for disse foretakene er like dyre i… Read more »

Konrad
8 years ago

Knudsen forveksler organ og nivå. Fylket er i dag både et forvaltningsnivå (både staten og fylkeskommunen) og et politisk nivå (den fylkeskommunale delen med egne politiske organ). Solvik blander sammen to helt forskjellige diskusjoner, nemlig fylket som nivå og fylkeskommunen som politisk selvstyrt enhet. Halvparten av «fylket» er jo Fylkesmannen og andre statlige etater – vegvesenets og sykehusenes administrative inndeling følger jo stort sett fylkesgrensene. Politi og domstoler følger dels samme inndeling som fylkene, og det er som kjent foreslått å la politidistriktene sammenfalle helt med fylkesgrensene. Man kan alltids stille spørsmål ved om dagens fylker er en passe administrativ… Read more »

andy
andy
8 years ago

En skjelden gang hender det at Konrad og jeg er enige om noe. Ikke ofte, men dette er en av de gangene. Skjønt, han er kanskje ikke enig videre: Ingen innsparing oppnås ved å fjerne fylkeskommunen. Å fjerne kommunene, derimot. Og overføre kommunenes ansvar til fylkene. Ville ha medført en enorm innsparing. Den rådende kommunestruktur stammer fra en tid da lokalt selvstyre betød at ingen skulle ha lengre reisevei enn et døgn til nærmeste administrasjonssenter. Etter den logikken kunne vi nedlagt både kommuner og fylker, og strengt tatt like gjerne underlagt oss Brussels umiddelbart. Det blir ikke nevneverdig mindre nær-demokrati… Read more »

Andreas
Andreas
8 years ago

I det offentlige sparker man ikke mennesker så lenge de ikke begår grove lovbrudd. Om man legger ned et par fylker eller et par kommuner står man trolig fremdeles igjen med lønnskostnader til x antall sulliker uansett. Ja, man klarer å nedbemmane små porsjoner av offentlig ansatte innimellom, men det er jo bare å tenke seg hvis en politiker kom med konkrete forslag for hvordan å hive ut 50000 mennesker til den virkelige verden…

Konrad
8 years ago

Ja erfaringene fra Danmark viser at det nedlegging eller sammenslåing eller noe slikt gir mer effektiv administrasjon: Ca 1 mrd kr (1650 stilliner) mer til ren administrasjon etter reformen der 271 danske kommuner ble til 98.

Det finnes både stordriftsfordeler og stordriftsulemper. Den konkrete besparelsen ved nedlegging av fylkeskommunen vil være fylkestingets møter og godtgjørelse til fylkespolitikerne, dette er lett å regne ut for den som har budsjettene foran seg. I den store sammenheng er det trolig lite fordi noe må som sagt komme i steden, for sykehusenes del ble det mer arbeid for foretaksstyrene. Nettoeffekten er trolig beskjeden.

Fra arkivet