Ukategorisert

Nok et angrep mot au pair-ordningen

Denne gangen har SV-representantene Kirsti Bergstø og Karin Andersen fremmet representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au pairer.

SV-representantene har fremmet mange forslag i dokumentet, fra avvikling av ordningen til at au pairene beskyttes av arbeidsmiljøloven de timene de jobber.

Angrepene mot au pair-ordningen kommer med ujevne mellomrom. Alt tyder på at et politisk flertall en eller annen gang samler oppslutning nok til at ordningen blir avviklet.

Det mange politikere glemmer, er at au pair-ordningen innebærer frivillige avtaler mellom mennesker. Det er kulturutveksling. Mange nordmenn har fått oppleve andre kulturer gjennom ordningen.

Forslagene fra SV-representantene:
1. Stortinget ber regjeringen starte arbeidet for å avvikle au pair-ordningen.
2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gjenoppta den helt nødvendige økonomiske støtten til Au pair-senteret inntil au pair-ordningen er avviklet.
3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en lovendring som sikrer at familier ikke får motta au pair dersom en person i familien er ilagt straff, eller særreaksjon for forhold som kan føre til fengselsstraff, for handlinger mot en au pair.
4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en lovendring for å sikre at vertsfamilier som grovt eller gjentatte ganger bryter lover eller regler som skal beskytte au pairer, kan miste retten til å ha au pair for alltid.
5. Stortinget ber regjeringen endre alternativene for vedtak om utestengelse fra muligheten til å ha au pair fra ett, tre og fem år til henholdsvis to, fem og ti år.
6. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at det må fremlegges politiattest for å kunne bli vertsfamilie for en au pair, og vurdere hvilke forhold som bør føre til at man ikke får mulighet til å bli vertsfamilie av hensyn til au pairens sikkerhet.
7. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at au pairene beskyttes av arbeidsmiljøloven de timene de jobber.
8. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at au pairenes oppholdstillatelse må knyttes til au pairen og ikke til vertsfamilien.
9. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at oppsigelsesvernet til au pairen må styrkes ved presisering av «saklig grunn» i kontrakten.
10. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i utlendingsloven slik at den som utnytter utlendingers situasjon på en utilbørlig måte, kan straffes.

Mest lest

Arrangementer