Debatt

Til forsvar for Robin Hood

Ole T. Hoelseth skrev nylig en artikkel hvor han fordømte Robin Hood, den legendariske bueskytteren som «stjal fra de rike og gav til de fattige», som en dust. Ifølge Ole hadde Hood kanskje gode intensjoner, men i praksis ødela han gjennom å overfalle handelsmenn og gjøre fattigfolk avhengig av velferd. Denne fremstillingen passer best fra et lobbykapitalistisk og konservativt ståsted, men fra et radikalt liberalistisk ståsted stiller situasjonen seg annerledes: Robin Hood var en vaskeekte liberalist som gav de fattige tilbake deres eiendom som Staten hadde frarøvet dem.

Det er ikke sikkerhet om hvordan historien om Robin Hood oppsto, men det baserer seg på legender oppbygd i den europeiske høymiddelalderen. Det finnes mange forskjellige varianter av fortellingen, og nøyaktig hvilken man bruker kan si litt om hvilket politisk syn man har. En sosialist vil kanskje hylle Robin for å gjøre opprør mot kapitalister og gi til de rettmessige eierne og sosialdemokrater sammenligner dette med den moderne velferdsstaten. Det kan kanskje tydes at historien om Robin Hood er et sosialistisk narrativ, som nærmest forplikter liberalister og kapitalister å ta det motsatte synet: fordømme Robins handlinger som inngripen i den private eiendomsretten. Men dette er slettes ikke det perspektivet liberalister bør ta, tvert om!

Den mest kjente fremstillingen av Robin Hood-legenden i dag er sannsynligvis den Disney-animerte filmen fra 1973. Hvordan bør en liberalist tenke om historien som vises der? I filmen er prins John blitt konge av England, og gjennom sheriffen av Nottingham konfiskerer han lokalbefolkningens, altså fattige bønders, ressurser gjennom tunge skatter. Altså var ikke dette et moderne markedsøkonomisk system hvor «de rike» var entrepenører som tjente på kundenes etterspørsel, men en politisk herskerklasse som krevde inn skatter av befolkningen. Hvis ikke dette strider imot liberalismens fundament, gjør ingenting det.

Dessuten er det et kjent historisk faktum at det økonomiske hierarkiet i England har sin opprinnelse i Vilhelm Erobrerens invasjon av England i 1066. Enorme mengder jord og landområder ble ekspropriert og gitt til han selv og hans nærmeste venner. Sammen formet de føydalklassen i England, hvilket den moderne Stat og de moderne klasseforhold i Storbritannia har sitt utspring i. Jordene tilhørte rettmessig de som dyrket dem siden tidenes begynnelse: de lokale bøndene. «De rike» var ingenting annet enn grove landstyver, en kriminell mafiagjeng som hvilte på massenes hardt arbeide inntekter. Og hva er Staten annet enn en sosial klasse som undertrykker en annen gjennom endeløse kriger, erobringer, ekspropriasjon og tyranniske lover?

Det var skatteinnkrevene og den politiske eliten som Robin Hood kjempet imot. Han var ingen røver, tvert imot gjorde han oppgjør mot de faktiske røverne: kongen, adelen og føydalherrene, og gav lokalbefolkningen tilbake de midlene som rettmessig tilhørte dem. Liberalisten bør ikke fordømme en person som Robin Hood, men heller se på han som et symbol for motstand mot statlig maktutøvelse.

Fra arkivet