Ukategorisert

Stat/kirke utvalget oppnevnt

Fylkesmann Kåre Gjønnes i Sør-Trøndelag skal lede utvalget som skal utrede forholdet mellom stat og kirke.

Også Muslimer og humanetikere er representert i utvalget. Det betyr at utvalget ble bredere enn statsråden annonserte like før jul. Det er et godt tegn for oss som ønsker et skille mellom kirke og stat.

Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag og består av 20 medlemmer. Utvalget skal legge fram sin innstilling innen utgangen av 2005. Hensikten med utredningen er å gi et grunnlag for å treffe en beslutning om statskirkeordningen skal bestå.

Utvalget skal vurdere:
–.Statskirkeordningen i sin helhet slik den er utformet og virker i Norge.
–Mulige eller ønskelige reformer innenfor rammen av det en med rimelighet kan karakterisere som en statskirke.
–Alternativ til statskirkeordningen og overgangsordninger ved et eventuelt opphør av statskirkeordningen.
–Finansiering av kirkelig virksomhet, herunder spørsmål knyttet til medlemsavgift, livssynsavgift, skatt og statlige/kommunale bevilgninger.
–Gravferdsforvaltningen.
–Ordninger for ivaretakelse av fredede og verneverdige kirker.
— Eiendomsretten til kirker og kirkegårder, andre aktuelle eiendommer, Opplysningsvesenets fond m.v. ved et eventuelt opphør av statskirkeordningen.
–Hvilke konsekvenser foreslåtte endringer i kirkeordningen antas å ha for blant annet oppslutningen om Den norske kirke, for det åndelige liv, for kirkelig undervisning og diakoni, for vår kultur og for verdigrunnlag i vårt folk.

Liberaleren vil bli skuffet om konklusjonen ikke ender opp med et totalt skille mellom kirke og stat. Også finansieringen av Den Norske kirke bør trekkes ut av offentlige budsjett. Vi som er motstandere av statskirken går ei interessant tid i møte. Det skal bli spennende å følge utvalgets arbeid.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer