Ukategorisert

Legg ned fylkeskommunen

Regjeringen skuffer. De tar makt fra fylkeskommunen og overfører denne til kommunene, men ikke nok til å nedlegge det byråkratiske og unødvendige forvaltningsnivået som fylkeskommunen er.

En liten og effektiv offentlig sektor vil gi et bedre velferdssamfunn enn det vi har i dag, selv om politikerne fra samtlige partier har problemer med å skjønne det. Sykehusene har staten overtatt, men videregående skoler er i dag fylkeskommunenes viktigste oppgaver. Kommunene eller private aktører bør overta ansvar for de videregående skolene, da er det fylkeskommunale forvaltningsnivået overflødig.

Vi vil redusere offentlig sektor kraftig. Liberaleren vil derfor i hvert fall legge ned fylkeskommunen. Ved å redusere antallet forvaltningsnivåer til to, vil de politiske ansvarsforholdene bli klarere. Gjennom redusert byråkrati og dobbeltarbeid vil vi frigjøre økonomiske ressurser som kan brukes til skatte og avgiftslettelser. De partiene som er enig med oss i standpunktet om å legge ned fylkeskommunen, Høyre og Frp, vil helt sikkert velge til å yte befolkningen bedre offentlige tjenester fremfor lettelser.
Nedleggelse av fylkeskommunen vil gi flere oppgaver til kommunene og private aktører. Kommunene og private bør overta ansvaret for fylkesveiene og institusjoner knyttet til rusmiddelomsorg og barnevern. Det er en stund til vi får privatisert så mye som vi ønsker, men det er viktig å jobbe mot målet. Det burde regjeringen også ha gjort.

Mest lest

Arrangementer