Ukategorisert

Skal lokkes til førstegangstjenesten

De vernepliktige skal få større innflytelse over egen hverdag. Fra i sommer åpnes det for egenmelding ved sykdom, friere valg av tjenestested og enklere behandling av søknad om permisjon.

I underkant av 11 000 unge menn gjennomførte i fjor førstegangstjenesten. Det tilsvarer under 40 prosent av det mannlige årskullet for de som var 18 år. Dette bekymrer forsvaret, og de vil nå gjøre hva de kan for å heve statusen på det statlige tvangsarbeidet som førstegangstjenesten er.

I følge Aftenposten skal følgende punkter innføres:
–Nå skal troppssjefen kunne innvilge søknader om permisjon innenfor gitte rammer. I dag skjer dette bare på kompanisjefnivå.

–Vernepliktige skal alt fra sesjonen få større innflytelse over hvor de skal tjenestegjøre og hvilken funksjon de skal fylle.

–Forsvaret skal vurdere tiltak for å styrke lagånden, f.eks. ved å innføre nye og attraktive merker på uniformen i avdelinger som i dag er «merkeløse».

–Vernepliktige skal få langt bedre informasjon om tjenestestedet, og yrkesveiledning skal skje langt mer aktivt enn i dag.

–Tjenestesamtaler mellom soldaten og hans overordnede skal innføres i alle deler av Forsvaret, for å øke trivselen og gi den enkelte et bedre overblikk over tjenesten.

I tillegg skal Stortinget i løpet av våren ta stilling til ytterligere tiltak for å heve statusen for dem som gjennomfører tjenesten. Dette kan bety en kraftig økning blant annet i tjenestetillegget og dimisjonsgodtgjørelsen.

Det er liten tvil om at noen av disse tiltakene vil være positive for å få flere inn til førstegangstjenesten. Økt godtgjørelse vil gi resultater. Større innflytelse over hvor de menige skal tjenestegjøre og hvilken funksjon de skal fylle vil også bli godt mottatt. Likevel tror og håper Liberaleren at dette ikke er nok til å øke andelen som gjennomfører tjenesten i stor nok grad. Et systemskifte i form av avvikling av verneplikten vil tvinge seg frem dersom for få gjennomfører. 40 prosent av 18-åringene er ikke veldig langt unna smertegrensen.

Liberaleren mener en avvikling av verneplikten ville ha vært rettferdig. Det ville ha betydd en likebehandling av alle, noe det ikke er i dag. Mange unge menn ville ha sluppet å ty til løgn for å slippe unna

Det bør være et grunnleggende prinsipp at den enkelte får lov til å takke ja eller nei til ethvert jobbtilbud. Verneplikten bryter helt grunnleggende med dette. Man kommanderes til å ta en jobb, og hvis man ikke aksepterer, havner man i fengsel. Verneplikten er regulært tvangsarbeid. Faktisk så ille at enhver LO-leder, med rette, ville kalle det slavearbeid dersom medlemmene ble utsatt for dette.

Verneplikten er i tillegg utrolig upraktisk. Effektivitet kommer ofte som følge av spesialisering. Man jobber med noe man kan og/eller liker veldig godt. Å kommandere alle ut for å gjøre det samme utgjør en formidabel sløsing med menneskelige ressurser. De nye virkemidlene forsvaret innfører endrer ikke på dette.

Avskaff slaveriet – bort med verneplikten !

Tags:

Mest lest

Arrangementer