Ukategorisert

Trygdehelvete må bekjempes

Dagbladet har i dag er interessant oppslag med den enkle overskriften Trygd. Det er skremmende lesning og krever radikale løsninger.

12,5 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder er uføretrygdet, 300 000 mennesker, en økning på nesten 70 000 på 10 år. Dette er fulgt av et enormt byråkrati, det er nesten 8000 ansatte innunder trygdeverket og Rikstrygdeverket sendte ut 506 rundskriv i fjor.

Liberaleren mener problemet hovedsaklig skyldes to forhold. For et første får du det du betaler for. Dersom man betaler folk for å ikke jobbe, så får du flere som ikke jobber. For det andre så er det slik at moralske barrierer brytes ned. Mange har en motvilje mot å utnytte systemet, men dette er noe som endrer seg når et system blir omfattende og vanlig. I Norge har man tradisjonelt sett hatt en grunnholdning om å klare seg selv. Denne holdningen er stadig blitt mindre og nå er det 300 000 som går på trygd.

Radikale endringer er nødvendig.

Det er selvsagt noen som er reelt arbeidsuføre. Hovedmengden bør imidlertid plasseres i den kategorien der de hører hjemme. Hos snylterne. Dette er mennesker som velger å motta «gratis» lønn uten å yte noe tilbake. Det er mye enklere å sitte i sofaen og motta penger.

Liberaleren mener at systemet må endres radikalt. Hele ordningen med arbeidsledighetstrygd og uføretrygd bør fjernes. Folk bør betales for å jobbe, ikke for å ikke jobbe. Det er rett og slett urettferdig at de som ønsker å jobbe, må jobbe en time lenger om dagen for at noen andre skal kunne ligge på sofaen.

Liberaleren er ovehodet ikke bekymret over hva som vil skje med de 300 000 på trygd dersom man kutter all støtte til dem. Vi sier forresten ikke at alt bør kuttes i dag, de bør f.eks. få beskjed om at 1. august vil alt forsvinne, på den måten får de tid til å tilpasse seg.

Det vil skje to ting. En rekke av de trygdete vil finne seg jobb. Jobber er dynamiske og skapes kontinuerlig. Lønninger vil i noen yrker synke slik at lønnen er tilpasset hva som er det riktige med økt tilgang til arbeidskraft.

Hva med de som ikke klarer å finne seg jobb da? Skal de ligge å dø i gaten? Nei, det finnes en veldig enkel løsning. 97 milliarder kroner kan kuttes i trygdeutgifter. Hvis vi anslår at det er 2,1 millioner som arbeider i Norge (pluss de trygdete som nå hopper opp av sofaen, men som oversees her), så er dette 46 000 pr arbeidstaker. Liberalerens forslag (litt forenklet, detaljer må selvsagt tilpasses!) er at hver arbeidstager mottar 45 000 kr i skattelettelser. Med skattelettelsen sendes det ut et brev der det står noe omtrent som følger:

«Det er slutt på all statlig uføretrygd. Du får derfor 45 000 kr i skattelettelser. Vi antar at de fleste av de uføretrygdede vil finne seg jobb. De resterende er avhengig av frivilig hjelp. Du har fått 45 000 mer i lommeboka. Du kan selv velge hvor mye av dette du frivillig ønsker å gi i hjelp til mennesker som ikke kan jobbe. Det er ditt valg.»

Liberaleren er overbevist om at det vil etablere seg frivillig hjelp til de som virkelig trenger det og tror at folk frivillig vil gi tilstrekkelig. Men om det ikke er tilfelle, vel da har folk vist sitt sanne ansikt og deres krav om offentlig betalte trygder gjennom skattlegging bør begraves der den hører hjemme: På hykleriets gravplass.

Noen vil hevde at det er nedverdigende å motta slike private almisser og at man istedet bør ha offentlige rettigheter. Dette synet er etablert gjennom år med feilslått moral og indoktrinering i skole og andre offentlige organer og må bekjempes. Det finnes ingen rett til å tilrane seg andre menneskers penger, dette er et gufs fra forgagne tiders trellesamfunn der mennesker måtte jobbe for å understøtte herrer som lå på sofaen i sine slott.

La meg illustrere det med et eksempel. La oss anta at du trenger penger og må spørre fremmede om det. Hvilken situasjon er best: 1) Du legger ut en lue på gata og forbipasserende kan gi etter ønske. 2) Det står en pøbel på 2 meter og 100 kg og tar tak i alle forbipasserende, rister dem og sier: «Gi, eller?» Og de som nekter å gi dras inn i en sidegate, fulgt av et skrik.

Den første situasjonen er slik Liberaleren ønsker det. Selvsagt med den presiseringen at et privat system selvsagt ikke vil innebære tigging på gaten, men mindre direkte former for innkreving.

Den andre sitasjonen er tilsvarende dagens system. Du vil kanskje mene at sidegaten og skriket ikke er slikt som skjer i dagens system. Hva tror du skjer med folk som nekter å betale skatt? Et enkelt: «Det er greit det»? Nei, de anholdes, utsettes for strenge forhør, fengsles og frarøves sin eiendom. Men dette skjer ikke, sier du kanskje. Nei, selvsagt ikke, trusselen er nok. La oss anta at du stod på gata og så pøbelen dra noen inn i en sidegate fulgt av et skrik. Ville du tatt sjansen på å ikke betale?

Skattefinansierte trygder må avskaffes. Både fordi innkrevingen er umoralsk og fordi den fører til at folk lar være å jobbe på grunn av den. Tenk hvor mye rikere vi alle ville være dersom nye 250 000 mennesker begynte å jobbe! Du vil tjene 45 000 kr i skattelettelser pluss all den ekstra verdiskapningen.

Det er deilig med et rettferdig, nytt system!

Mest lest

Arrangementer