Ukategorisert

Vi var først!

FRIdemokratene ble som kjent stiftet 19.juni 1994. Allerede en måned tidligere, 19.mai, ble FRIdemokratene i Akershus stiftet. Men navnet kunne like gjerne vært Liberalt Alternativ.

19.mai møttes vi 12 personer i et møterom på Stortinget. 2 uker var gått siden FrP ble splittet formelt, selv om det reelt skjedde allerede midt i april på Dolkesjø-landsmøtet. Siden FrP ikke lenger ville være et liberalistisk parti, måtte noen sørge for at liberalismens stemme fortsatt skulle bli hørt i norsk politikk og samfunnsdebatt. Og dette skulle vi sørge for.

Det ideologiske grunnlaget var klart formulert, organisasjonens formål likeså. Navnevalget ble foretatt utfra hva som kunne forventes å bli det valgte navnet også nasjonalt. Få av de som var med og stiftet organisasjonen i Akershus er politisk aktive i dag.

Nettverket for løst

Allerede få dager efter splittelsen møttes mange mennesker opp i Stortinget, og dannet Nettverket rundt de fire stortingsrepresentantene som hadde meldt seg ut av FrP for å kunne følge opp det programmet de var valgt på i 1993, istedenfor å bli tvunget til å følge innholdet i resolusjonen ”En fremtid med rot i fortiden” og Carl I. Hagens innfall og utfall fra dag til dag. Det var enighet blant nettverkets deltagere om å skape en fastere organisatorisk ramme rundt stortingsrepresentantene. Det var derfor vi i Akershus tok sikte på å danne en organisasjon i vårt fylke så raskt som mulig.

Vi fra Akershus som møttes i Stortinget 19.mai var ikke bare utmeldte av FrP. Det fantes folk tilstede som fortsatt var medlemmer, bl.a nyvalgt sentralstyremedlem i FrP Terje Nyberget (tidligere stortingsrepresentant fra Troms, efter 93-valget bosatt i Bærum) og FpU-medlem Frode Gjesdal (opprinnelig fra Hordaland, en tid formann i Akershus FpU, bl.a en av lederne for opposisjonen (på FpUs ordinære landsmøte i mars) mot FpU-leder Lars Erik Grønntuns moderate og forsonende linje overfor FrP). Og det fantes folk tilstede som idag er aktive i FrP.

Offisielt ikke tilstede

Det spesielle er at du finner ikke Frode Gjesdals navn i stiftelsesprotokollen. Det var han selv som ba om det, fordi FpU fortsatt var inntakt som FrPs ungdomsorganisasjon. FpU ble først nedlagt ca. 6 uker senere, 02.juli. Det ble mye oppmerksomhet rundt dannelsen av FRI i Akershus, men at Gjesdal var blant stifterne, var hemmelig. Noe som kanskje var grunnen til at han kunne gå fra å være den blant den radikale opposisjonens bannerførere i FpU til å bli det FrP-underdanige, reorganiserte FrPUs første generalsekretær…

Stifterne
av FRI i Akershus var bl.a Stephen Bråthen (Ski), Tone Bråthen (Ski), Finn Klinkenberg (Asker), Stein Kristiansen (Asker), Arne Vassbotn (Oppegård), Trond Vassbotn (Oppegård), Finn E. Thoresen (Oppegård), Helge Vaagan (Bærum), Terje Nyberget (Bærum), og undertegnede fra Eidsvoll.

Vi vedtok å opprette en organisasjon (navnet var inkludert i vedtaket), ideologisk grunnsyn, formål, og vedtekter for organisasjonen. Disse 4 vedtakene ble i sum regnet som stiftelsen. Derefter ble det valgt styre.
I styret satt kommunestyrerepresentant for FrP i Bærum, Liv Skrede som styremedlem, og sentralstyremedlem i FrP Terje Nyberget som varamedlem. Av FrP fikk de kniven på strupen, som ikke anså medlemskapet i den uavhengige politiske organisasjonen FRI som forenelig med FrP-medlemskap. Selv om formålet var å støtte arbeidet til de 4 stortingsrepreseentantene som fortsatt var lojale mot det partiprogrammet de var innvalgt på… Skrede og Nyberget fikk klar beskjed om at dersom de ikke meldte seg ut selv, ville de bli ansett som utmeldt.

Navnevalget

var det en viss uenighet om. Det forelå flere forslag, men spesielt to navn var aktuelle; Liberalt Alternativ og FRIdemokratene. I en prøveavstemning var det flertall for Liberalt Alternativ, men efter en diskusjon om hva den planlagte organisasjonen på landsplan sannsynligvis ville velge, landet stiftelsesmøtet enstemmig ned på FRIdemokratene som navn.

Ideologisk fundament

Omfattende men klart: ”FRIdemokratene Akershus bygger sitt ideologiske fundament på den liberalistiske grunnidè der alle mennesker har rett til å leve som frie og selvstendige individer, så lenge de ikke griper inn i i andres rett til fri og selvstendig livsutfoldelse.
FRIdemokratene Akershus ønsker et demokratisk styrt samfunn, med en sterkt begrenset statsmakt og minimal offentlig sektor. FRIdemokratene Akershus anser den stadig omseggripende offentlig sektor som en stor trusel mot enkeltmenneskets utfoldelsesmulighet. FRIdemokratene Akershus ønsker derfor en sterk reduksjon i omfanget av offentlig sektor.
FRIdemokratene Akershus ser med forståelse på den vokstende mistillit til troen på at politikere og byråkrater er istand til å løse utfordringer og problemer, bedre enn det enkelte menneske selv.
FRIdemokratene Akershu vil gjenreise tilliten til enkeltmennesket, og troen på at enkeltmennesket gjennom sine valg i et fritt og uregulert marked kan fordele goder og byrder på den best mulige måte, for derigjennom å løse de stadige utfordringer det enkelte menneske stilles overfor.
FRIdemokratene Akershus sitt ideal er et samfunn hvor forholdet mellom mennesker er basert å frivillighet, tillit, toleranse og personlig ansvar.”

Formålet

var like klart: ”Med basis i FRIdemokratene Akershus sitt ideologiske fundament, vil organisasjonen arbeide for å fremme den liberalistiske ideologi bl.a ved:
å spre liberalistiske ideer og en liberal grunnholdning i den norske samfunnsdebatten og i samfunnet generelt
å arbeide for en sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep
å fungere som en støttegruppe for de programlojale stortingsrepresentantene som ble innvalgt for FrP i 1993”

Ovenstående formål var altså uforenelig med medlemskap i FrP.

Utålmodige

Utfra hvor antallet utmeldte fra FrP var størst i Akershus, ville det vært naturlig å stille valglister i Bærum og Oppegård, i tillegg til fylkesliste. Det ble med fylkeslisten, som det var en kraftanstrengelse i seg selv å få etablert. Den debatten som red FRIdemokratene som en mare, var om FRI skulle stille til valg i 1995 som parti eller frittstående organisasjon. Flere var utålmodige, og da det ikke ble parti med en gang meldte Liv Skrede, Arne Vassbotn og Finn E. Thoresen overgang til Høyre.

Valget i 1995 ble en skuffelse, med 631 stemmer avgitt ved fylkestingsvalget. Egentlig en seier, med minimalt organisasjons- og valgkampapparat, og ikke mange stemmene bak Oslo, med en langt sterkere organisasjon.

I dag

sitter Liv Skrede i Bærum kommunestyre for Høyre, og undertegnede er aktiv i Venstre. Det er ukjent om noen av de andre stifterne er politisk aktive.

Mest lest

Arrangementer