Diverse, Magasin

Dristigere Foss – langt igjen

Finansministeren har lagt frem et dristigere budsjett enn i fjor. Det skulle ikke mye til.. Boligskatten fjernes, men skatteletteløftene sprekker med 10 mrd. Dette er langt fra noe liberalistisk budsjett.

Både og
Vi er fornøyd med at det blir noen skatteletter og at det er litt profil på dem. Men vi er misfornøyd med at løftene i Semerklæringen brytes (med 10 mrd). Vi er misfornøyd med at handlingsregelen brytes, men økede egenandeler på helse er helt greit. For oss gjør det ingenting om neste steg i maksprisreformen for barnehaver utsettes. Vi er uenige i den reformen. Vi er fornøyde med at politiet får mer penger. Beskyttelse av individets rettigheter (både liv, helse og eiendom) er blant statens grunnleggende oppgaver. Vi liker dårlig at regjeringen øker bistandsbudsjettet (begrunnes nedenfor).

Nok en periode nødvendig
Vi savner et skikkelig krafttak for små og mellomstore bedrifter, incitamenter til forskning som skal gi oss noe å leve av efter oljealderen, og tiltak som oppmuntrer gründere. Det offentlige sløseriet er fortsatt stort. Heller ikke en borgerlig regjering innsatt av FrP og med Høyre som største parti klarer å gjøre noe med en oppblåst offentlig sektor. Faren for sosialistisk flertall ved valget neste år gjør oss skikkelig deprimerte. Det er behov for nok en periode med borgerlig flertall, for å få ro om de lange linjers politikk, forhåpentligvis for en slankere stat og større reell frihet for enkeltpersoner.

Hovedpunkter
Regjeringen reduserer formuessskatten og toppskatten (det skal lønne seg å jobbe og det er ikke straffbart å tjene penger, Høyre), hever bunnfradraget (mer sosialt, Venstre og KrF vil være fornøyd), fjerner boligskatten (gevinst for Venstre og Høyre) og tar igjen inntektstapet (6 mrd) ved å heve momsen (vrir fra skatt på inntekt til skatt på forbruk – med andre ord overgang fra rød til grønn skatt, Venstre fornøyd). Regjeringen bevilger mer til politi og rettsvesen, og til utdannelse (hele regjeringen vinner). Det brukes mye mer penger på bistand til verdens fattige (KrF og Venstre). Fedres fødselspenger gjøres uavhengige av mors innekt.

Sykelønnsordningen bør endres!
Regjeringen får kritikk fra partene i arbeidslivet for å gjøre ensidige endringer i sykelønns-ordningen. Vi er sikre på at dette er et forhandlingskort, som regjeringen kan ofre (selv et forlik med FrP kan føre til at dette forslaget lukes ut). Vi bifaller ikke kritikken. I forrige valgkamp var sykelønnsordningen et viktig tema, men partene i arbeidslivet lovet å ta et krafttak for å redusere fraværet. Krafttaket er uten synlig resultat. Faktisk går det gal vei; oppover.

Selv om regjeringen pga. et forlik må luke ut forslaget, ligger det som et ris bak speilet foran valget. Partene i arbeidslivet må skjerpe seg! Og vi mener at stortingsflertallet uansett må endre den gunstige sykelønnsordningen.

Egenandelene
Egenandelene på helsetjenester økes, selv om kronikere skjermes. Vi kan ikke se noe galt i dette. Egenandeler er en grei måte for å hindre overforbruk av tjenester. Dessuten er de en påminnelse om at intet er gratis. Lavere egenandeler betyr som regel høyere skatter, og da betaler alle for noen. Liberalister vil reagere på sammenhengen mellom egenandeler og skatter, men vårt poeng er at dagens regjering og storting ikke er innstilt på å slanke staten, og dermed frigjøre midler.

Ikke tapp Oljefondet!
Regjeringen bruker mer av 24 mrd Oljefondet enn handlingsregelen skulle tilsi. Det er vi lite fornøyd med. Når regjeringen ikke klarer å slanke staten mer forstår vi godt at de tyr til pengebingen. Det er blitt en lettvint løsning, og regjeringen bør derfor dempe kritikken av FrP på dette punktet. Kjenner vi FrP rett vil partiet bruke enda mer, og det er det ingen unnskyldning for (for et parti som hevder å være liberalistisk).
Regjeringen burde klart å ta de upopulære kuttene fremfor å tappe Oljefondet. Ideelt sett burde fondet gjøres om til et pensjonsfond, slik at kranen skrues igjen. Hardt. Bare slik kan staten klare de pensjonsforpliktelsene den allerede har.

Utsetter barnehavereformen
Regjeringen utsetter neste trinn i barnehavereformen (ytterligere senkning av maksprisen). I stedet satser regjeringen på å bygge flere barnehaver. Det må den, for ikke å bryte ennå et løfte (barnehavedekning). Regjeringen velger å prioritere sitt eget løfte om dekning, fremfor den vanhellige alliansen av AP, SV og SP. Ifølge barnehageforliket deres skal maksimalprisen på en barnehageplass gå ned til 1.750 kroner 1. august 2005. Forutsetningen er at målet om tilnærmet full behovsdekning er nådd. Regjeringen mener å ha ryggdekning for å bryte med Stortingets vedtak, fordi målet ikke er nådd. Et forlik med FrP kan bidra til at forslaget vedtas, til tross for at FrP er en del av flertallet bak barnehaveforliket. Kanskje partiet har innsett at de har brutt sitt eget program, og underordner avtalen med de andre partiene om dette sosialistiske vedtaket at FrP nå faktisk vil berge regjeringen og det borgerlige flertallet ved neste valg.

Bistanden øker
For oss som liberalister er det negativt at statens bistandsbudsjett økes. At en av verdens rikeste nasjoner bidrar til verdens fattigste kan vi forstå, men vi er uenige i at det bør gjøres ved at staten deler ut borgernes penger. Dette bør hver enkelt av oss avgjøre efter en egen vurdering, og til formål den enkelte anser gode. Regjeringen burde åpnet for mer handel med den 3.verden, mer import av landbruksvarer, lavere tollsatser, og til direktehjelp til prosjekter på f.eks helse, utdannelse og rent vann. Ikke stat-til-stat-bistand.

Misnøye i kommune-Norge

Mange kommuner har havnet på ”svarteliste” fordi økonomistyringen er dårlig. Kommunene skriker over seg fordi Stortinget pålegger oppgaver og forhandler lønn, uten å sikre finansieringen. Få bedriftsledere ville akseptere å lede en bedrift der de ikke har kontroll over inntekter og knapt nok over utgifter. Men slik er det med ordførere og rådmenn. Kommentarene til dagens budsjettforslag er at efterslepet på utgifter ikke dekkes inn. Men kommunene må bli flinkere til å prioritere. Liberaleren vil likevel anbefale Stortinget å foreta en klar grenseoppgang mellom statlige og kommunale oppgaver, gi kommunene mer frihet til å styre egne inntekter, og Stortinget må både slutte med detaljstyring og å tilrane seg økede skatteinntekter i noen kommuner for å belønne dem som ikke har kontroll med økonomien.

Andre trekk ved budsjettet

Liberaleren er tilhenger av likestilling, men ikke av alle tiltakene som anses politisk korrekte. At menns fødselspenger gjøres uavhengig av kvinners lønn anser vi som positivt. Regjeringen rører ikke alkoholavgiftene, og må belage seg på fortsatte og kanskje økede handelslekkasjer til Sverige og andre EU-land.
Det kan sikkert sies mye om skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, men det er i det minste bedre enn å sikre en fast post på statsbudsjettet. Så vil kanskje slanking av staten og tilbakeføring av skattepenger til deres reelle eiere en gang i fremtiden føre til at behovet for slike fradragsordninger forsvinner.
Økte bevilgninger til samlivstiltak er en typisk KrF-sak som vi har lite sans for, men vi har forståelse for å sikre krisesentrene finansiering. Ideelt sett burde det ikke være et statlig ansvar.
Vi er positive til at beløpsgrensen for frikortet øker.

Ifjor skrev vi at budsjettforslaget for 2004 indikerte at regjeringen manglet andre ambisjoner enn å sitte. I år har budsjettet profil og retning, selv om vi langt fra er fornøyd.

Generelle trekk i økonomien
Regjeringen kan håpe at veksten i økonomien fører til nedgang i arbeidsledigheten, stor nok til at det gir gevinst ved valget om et snaut år. Renten og prisstigningen er lav, og det bør gavne den sittende regjeringen. Men opposisjonens svartmaling gjør nok sitt til å motvirke en generell følelse av at ting går riktig vei for folk flest.

Siden FrP sørget for at regjeringen ble innsatt, vil regjeringspartiene gå til Siv Jensen først, og se hva de får til. Et forlik med FrP kan gi flere skattelettelser, og mer innsatsstyrt finansiering i helsevesenet. Også Ap er åpne for forhandlinger, SV i langt mindre grad. Retorikken viser at det blir en lang valgkamp…

I dagene fremover vil flere detaljer om budsjettet komme frem. Vi vil derfor kunne komme tilbake og kommentere flere enkeltheter i budsjettet, og se nærmere på kommentarene til budsjettet og spillet rundt.

Mest lest

Arrangementer