Ukategorisert

Politiske avstander – de eksisterer faktisk

Selv om det hevdes at alle nordmenn er sosialdemokrater eksisterer faktisk forskjeller mellom partiene – langs flere konfliktlinjer.

Den opplagte konfliktlinjen er høyre-venstre-aksen, om hvor stor andel av økonomien og dagliglivet som skal kontrolleres av staten. Jo mer staten skal styre, jo lenger til venstre er du på skalaen – og omvendt. En annen konfliktlinje er sentrum-periferi. Den handler ikke bare om sentralisering kontra desentralisering av makt (eksempelvis Aps holdning til lokaldemokrati kontra Venstres), men om følelsen av avstand til makten (Oslo – Honningsvåg, som eksempel). En tredje konfliktlinje handler om verdispørsmål; liberale mot konservative verdier.

Forsøker man å plassere de norske partiene efter disse tre konfliktlinjene, trer et svært forvirrende bilde frem. For eksempel er KrF og Venstre hverandres motstandere i verdispørsmål – men ikke så uenige i økonomisk politikk. De to fremste ”miljøpartiene”, Venstre og SV, er ofte uenige med hverandre.

NSD-studien over politisk avstand
er omtalt i Vårt Land. Tallene over politisk avstand mellom partiene er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Der har de kartlagt alle innstillinger fra stortingskomiteene til Stortinget eller Odelstinget, og sett på hvilke fraksjonsmerknader de ulike partiene har vært med på.

Funnene viser
at SP og SV er mest enige, og avstanden dem imellom er størst i Energi- og miljøkomiteen.
Regjeringspartiene er naturligvis godt samkjørte, og knapt nok uenige – når de sitter i regjering. Man må naturligvis anta at komitemerknader og stemmegivning i salen er subsidiære standpunkter for KrF, H og Venstre – og ikke noen fasit på hva de ville ment om de var ”fristilt” fra regjeringssamarbeidet.
SV og Ap er kommet nærmere hverandre, og utgjør kjernen i regjeringsalternativet.

Ser vi på forholdet mellom opposisjonen og regjeringen, er det at faktum at Ap oftest har stått sammen med regjeringen siste periode, mens SV oftest har vært uenig. Ap er litt mindre uenig med Venstre, enn med de to andre regjeringspartiene; H og KrF.

Forholdet mellom SV og Venstre er preget av stor avstand – kanskje til overraskelse for alle Venstre-folk som har SV som 2.valg..

Du kan selv ”forske” på avstander du lurer på, ved å gå inn i databasen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer