Ukategorisert

Hvorfor skal liberalister stemme på ditt parti?

Som i 2003 inviterer vi folk fra ulike partier til å fortelle hvorfor liberalister skal stemme på deres parti. Denne gang er det ungdomslederne i Høyre, FrP, Venstre og DLF som er utfordret til å svare – på 21 spørsmål.

Vårt utgangspunkt er liberalismen. Liberalister vil at folk selv skal styre sitt liv, og ta valg som er riktige og nødvendige for deres hverdag. Liberalister vil at politikere skal ha minst mulig makt. Dette gjøres best ved å begrense det offentliges makt over menneskene, og ved å sørge for at det offentlige har færrest mulig ansvarsområder, og færrest mulige maktmidler. Liberalister mener at alle mennesker er født med visse, umistelige rettigheter; retten til liv, til frihet, og til søken efter lykke.

Med basis i ovenstående stiller vi deg følgende spørsmål:

1. Hvilke oppgaver mener ditt parti at det offentlige skal ha ansvaret for?

2. Hvilke oppgaver bør overlates til den enkelte (alene eller i samarbeid med andre) å ta ansvaret for at løses?

3. Av de oppgaver det offentlige i dag har, hvilke vil ditt parti først gå inn for at overlates til private (privatisere)?

4. Av de oppgaver ditt parti vil at det offentlige fortsatt vil at skal ha ansvar for, vil dere sørge for at produseres av private (gjennom anbud og konkurranseutsetting)?

5. Hvilke skatter og avgifter vil ditt parti redusere og/eller fjerne – og hvor raskt?

6. Hvilke lover vil ditt parti liberalisere/fjerne – og hvor raskt?

7. Hvilke subsidier det offentlige i dag gir til næringer, yrkesgrupper og spesielle grupper (barnefamilier etc) vil ditt parti redusere/fjerne – og hvor raskt?

8. Hvilke, om noen, næringer eller bedrifter skal staten ha eierandeler i? Og hvorfor?

9. Vil ditt parti skille kirke og stat?

10. Vil ditt parti fjerne kristen formålsparagraf i offentlige institusjoner?

11. Vil ditt parti at det offentlige fortsatt skal regulere folks samliv – gjennom ekteskaps- og partnerskapslovgivning, begrenset adopsjonsrett etc?

12. Mener ditt parti at individets søken efter lykke inkluderer retten til fritt å krysse landegrenser?

13. Er ditt parti for full ytringsfrihet? I tilfelle ja, hvilke av begrensningene på ytringsfriheten som i dag finnes, vil dere fjerne?

14. Støtter ditt parti opp om full eiendomsrett?

15. Har det offentlige et ansvar for at det bor folk i hele landet?

16. Vil ditt parti oppheve verneplikten?

17. Er det et offentlig ansvar å sørge for den enkeltes fremtidige pensjon?

18. Vil ditt parti arbeide for mer frihandel – ved å redusere norske subsidier og bygge ned importvernet og tollmurer?

19. Hva vil ditt parti gjøre for å sikre innbyggerne innsyn i maktens korridorer?

20. I denne valgkampen er fagforeningenes, spesielt LOs, makt belyst. Hvordan vil ditt parti jobbe for at enkeltorganisasjoner og grupperinger ikke får vetorett på beslutninger fattet i demokratiske organer?

21. Er det temaer/områder/saker vi ikke har berørt i spørsmålene over som likevel bør være så viktige at liberalister akkurat i år stemmer på ditt parti?

Svarene fra lederne i Unge Høyre, FrPU, Unge Venstre og Liberalistisk Ungdom (DLF) blir publisert fortløpende.

Tags:

Mest lest

Arrangementer