Ukategorisert

Hvorfor skal liberalister stemme på Høyre?

Torbjørn Røe Isaksen har svart på utfordringen fra Liberaleren. Les svarene hans her.

Høyre er det største partiet i den eneste naturlige regjeringsdannelsen på ikke-sosialistisk side. Konsekvent forkjemper for lavere skatter, mindre byråkrati, økt privat initiativ og vridning fra offentlig til privat forbruk. Som liberalist vil det være naturlig å stemme på et parti som får gjennomført politikk som samsvarer med liberalismen, ikke bare et parti som «står for» en liberalistisk politikk.

Slagordet «Frihet, Ansvar, Mangfold» er noe enhver liberalist kan trykke til sitt bryst. Verdigrunnlaget bygger på prinsipper om personlig frihet, sosialt ansvar, rettsstaten og vern om den private eiendomsretten. Viktigste saker for fire nye år i Regjering er fortsatt satsning på å fremme det personlige ansvar gjennom mer frihet, lavere skatter og mer valgfrihet gjennom å åpne for privat innflytelse der det offentlige i dag sitter på monopoler.

Høyre har ikke det mest liberalistiske partiprogrammet i ett og alt, men likevel det partiet som har mest gjennomslag for liberale ideer. I synet på frihandel, mer fleksible arbeidsmarkeder, nedbyggingen av en enorm offentlig sektor og sterk nedsettelse av skatter og avgifter står vi på samme side som liberalister selv om vi ikke ønsker å gå like langt. På disse områdene har vi også stor innflytelse på den politikken som blir ført.

Med Høyre i Regjering har skattene blitt senket med 23,5 milliarder de siste årene; både for næringslivet og alle øvrige inntektsgrupper. Vi går til valg på fortsatt lavere skatter. Vi ønsker et flatere skattesystem. Høyre er prinsippfaste, noe som ikke minst vises ved at vi er DET ENESTE PARTIET som klarer å si nei til å alltid øke bevilgningene til gode formål, og vi er for eksempel det eneste av de store partiene på Stortinget som ikke er for «gratis» – det vil si skattebetalte – skolebøker.

Høyre jobber for å dytte staten ut og det private inn. I forhold til næringlivet jobber vi for et mer fleksibelt arbeidsmarked, mindre reguleringer og å redusere det statlige eierskapet. Også i forhold til utdanning og helse og omsorg ønsker vi at det skal etableres private alternativer til det offentlige tilbudet.

I en verden som blir stadig mer åpen ønsker Høyre å åpne for arbeidsinnvandring også for arbeidere utenfor EØS-området. Vi ønsker en sterk nedbygging av tollmurer og andre handelshindre og ikke minst en reduksjon av norske landbrukssubsidier.

Høyre arbeider for et samfunn preget av mangfold og toleranse, uten diskriminering. Høyre ønsker at også homofile skal ha rett til å bli vurdert som adoptivforeldre. Høyre vil også ha et klart skille mellom kirke og stat.

Høyre jobber sterkt for å verne om den personlige sfære. I kriminalitetspolitikken er disse hensyn spesielt truet av et sterkt FrP, som har gitt etter for nær sagt ethvert ønske fra politiet om utvidete metoder.

Høyre er ikke redde for å si at vi er kapitalister, at vi er liberale eller at vi kjemper for mer frihet og mindre stat. Vi har også den viktigste ungdomsorganisasjonen for å sette liberale ideer på dagsorden. Unge Høyre har fått mye oppmerksomhet i kampen for en friere og mer rettferdig verdenshandel, sitt oppgjør med den sosialdemokratiske velferdsstaten og sitt sterke forsvar for personvernet i kriminalitetsdebattene.

Denne omgangen står valget mellom to klare regjeringsalternativer. Høyre er det sikreste partiet å stemme på om du ønsker en stabil borgerlig regjering og et ikke sosialistisk flertall. Høyre er ikke et liberalistisk parti, men har mange liberalister i våre rekker. For liberalister med det å faktisk få gjennomført en liberal politikk i fokus, snarere enn bare å markere sine holdninger, er Høyre det naturlige valget.

NÅ GJELDER DET! STEM FOR 4 NYE ÅR!

Med vennlig hilsen
Unge Høyres Landsforbund

Torbjørn Røe Isaksen

Unge Høyre-lederen har egen blogg, og Unge Høyre kan besøkes på hjemmesiden.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer