Diverse, Magasin

Hvorfor skal liberalister stemme på Venstre?

Lars-Henrik Michelsen har svart på utfordringen fra Liberaleren. Les svarene hans her.

Svarene er gitt ut fra hva Venstre sier i programmet sitt, og ikke mine/Unge Venstres meninger. Eksempelvis ville Unge Venstre ha avskaffet verneplikten, men så langt har vi ikke fått Venstre enda.

Lars-Henrik Michelsen,
Leder i Unge Venstre

1. Hvilke oppgaver mener ditt parti at det offentlige skal ha ansvaret for?

Det offentlige skal ha ansvaret for utdanning, velferdstjenester, forsvar, politi og rettsvesen og støtte til kultur. Det offentliges aktivitet skal øke enkeltmenneskets frihet, ikke begrense den. For Venstre er desentralisering av politikk, økonomi og moral en prioritering.

2. Hvilke oppgaver bør overlates til den enkelte (alene eller i samarbeid med andre) å ta ansvaret for at løses?

Hovedprinsippet skal være at det offentlige er til hjelp når det trengs og ikke står i veien. Den enkelte har i utgangspunktet ansvar selv for de fleste aspekter av sitt liv som arbeid, forsørgelse osv. Men vi trenger en velferdsstat som sørger for å gi like muligheter gjennom utdanning og et sikkerhetsnett gjennom helsevesen, og et minimum av økonomiske støtteordninger ved arbeidsledighet, fattigdom, sykdom, uførhet og lignende som alle kan oppleve.

3. Av de oppgaver det offentlige i dag har, hvilke vil ditt parti først gå inn for at overlates til private (privatisere)?

Venstres program sier :»Fellesskapets interesser ivaretaes bedre bed bruk av lover, rammebetingelser og kontrollmyndighet en gjennom statlig eierskap». Statlig eid næringsvirksomhet bør derfor privatiseres. Ellers er Venstre opptatt av at det skal finnes alternativer til det offentlige innen utdanning, og at det skal finnes helsetjenester som supplerer det offentlige. Kommunene må selv få organisere hvordan de vil gi sine velferdstjenester. Venstre mener Stortinget ikke skal blande seg inn i spørsmål om anbudsutsetting lokalt. Venstre lokalt støtter i hovedsak anbudsutsetting der det kan gi bedre tjenester til innbyggerne, men her er lokale variasjoner.

4. Av de oppgaver ditt parti vil at det offentlige fortsatt vil at skal ha ansvar for, vil dere sørge for at produseres av private (gjennom anbud og konkurranseutsetting)?

Se over. Dette er i hovedsak kommunenes ansvar og de skal ha frihet til å ta dette ansvaret. Men Venstre er for konkurranseutsetning av offentlige tjenester.

5. Hvilke skatter og avgifter vil ditt parti redusere og/eller fjerne – og hvor raskt?

Vi vil fjerne formueskatten innen 2009. Vi vil også øke bunnfradraget til 100 000 så raskt det er mulig. Venstre ønsker et flatere skattesystem med sanering av fradrag utenom bunnfradraget. Langsiktig mål (jfr prinsipprogrammet ) er en flat skattesats og stort bunnfradrag. Venstre vil redusere offentlige gebyrer med 4 milliarder årlig innen 2009.

6. Hvilke lover vil ditt parti liberalisere/fjerne – og hvor raskt?

Venstre vil generelt forenkle de lover som hemmer nyskaping og fjerne de fleste lover som setter grenser for ytringsfriheten (se annet svar) Venstre vil innføre solnedgangslovgiving. Alle forskrifter skal måtte aktivt vedtas på nytt etter en viss periode. Venstre har også fjernet løsgjengerloven og er forsvarer av salg og kjøp av seksuelle tjenester.

7. Hvilke subsidier det offentlige i dag gir til næringer, yrkesgrupper og spesielle grupper (barnefamilier etc) vil ditt parti redusere/fjerne – og hvor raskt?

Venstre vil omfordele barnetrygden til fordel for lavinntektsgruppene. Vi er motstandere av maksprisreformen i barnehagene og vil fjerne øremerkinger til enkeltformål i størst mulig grad i kommuneøkonomien. Venstre vil vri dagens produksjonssubsidier over til mindre konkurransevridende tilskudd og venstre ser på bonden som hovedsakelig en selvstendig næringsdrivende.

8. Hvilke, om noen, næringer eller bedrifter skal staten ha eierandeler i? Og hvorfor?

Kun de bedrifter som ivaretar infrastrukturoppgaver (som for eksempel jernbaneverket) og de som ivaretar velferdsoppgaver skal ligge på statens hender. Vårt mål er at staten ikke skal eie virksomhet som driver konkurranse med private selskaper på rent kommersiell basis.

9. Vil ditt parti skille kirke og stat?

Ja

10. Vil ditt parti fjerne kristen formålsparagraf i offentlige institusjoner?

Ja

11. Vil ditt parti at det offentlige fortsatt skal regulere folks samliv – gjennom ekteskaps- og partnerskapslovgivning, begrenset adopsjonsrett etc?

Nei

12. Mener ditt parti at individets søken etter lykke inkluderer retten til fritt å krysse landegrenser?

Ja. Venstre vil liberalisere reglene for arbeidsinnvandring. Og ønsker en ærlig dør inn til Norge – også for ikke-vestlig arbeidskraft. Vi vil innføre et «kjærestevisum» for nordmenn som ønsker å få sin utenlandske kjæreste til Norge. Venstre ønsker en mer liberal flyktning og asylpolitikk.

13. Er ditt parti for full ytringsfrihet? I tilfelle ja, hvilke av begrensningene på ytringsfriheten som i dag finnes, vil dere fjerne?

Venstre ønsker å fjerne blasfemiparagrafen og forbudet mot pornografiske skildringer. Straffelovens paragraf 135A (rasisme) skal benyttes restriktivt.

14. Støtter ditt parti opp om full eiendomsrett?

Privat eiendomsrett er utgangspunktet for det økonomiske systemet Venstre står for: den frie markedsøkonomi.

15. Har det offentlige et ansvar for at det bor folk i hele landet?

Det offentliges ansvar ligger i å legge til rette for et næringsgrunnlag, gjennom fjerning av skatter på næringsvirksomhet og fjerning av reguleringer, slik at folk kan bo der de selv ønsker om det er grunnlag for det.

16. Vil ditt parti oppheve verneplikten?

Nei. Venstre vil redusere tjenestetiden i førstegangstjenesten til 100 dager og basere forsvaret utover dette på vervet personell og profesjonelle.

17. Er det et offentlig ansvar å sørge for den enkeltes fremtidige pensjon?

Ja. Venstre støtter pensjonsreformen som skal stimulere til at den enkelte blir lengre i arbeidslivet og belønnes for dette. Den enkelte har også et ansvar for å stille seg slik at inntekten etter avsluttet yrkeskarriere er tilstrekkelig.

18. Vil ditt parti arbeide for mer frihandel – ved å redusere norske subsidier og bygge ned importvernet og tollmurer?

Venstre støtter prinsippavtalen i WTO om gjensidig reduksjon av tollsatser. Venstre vil fjerne norske eksportsubsidier og arbeide for at WTO fjerner dette internasjonalt. Venstre vil utvide ordningen med nulltoll til flere utviklingsland, og omlegge Norsk landbrukstøtte fra produksjonstilskudd til mindre handelsvridende støtte ordninger

19. Hva vil ditt parti gjøre for å sikre innbyggerne innsyn i maktens korridorer?

Alle dokumenter og annen informasjon skal være tilgjengelig både i elektronisk form på internett og i papirform på alle forvaltningsnivåer. Kommunene skal drive aktiv utadrettet informasjonsvirksomhet. Konkurranseutsatte offentlige tjenester skal følge samme prinsipper som det offentlige omkring informasjon og åpenhet.

20. I denne valgkampen er fagforeningenes, spesielt LOs, makt belyst. Hvordan vil ditt parti jobbe for at enkeltorganisasjoner og grupperinger ikke får vetorett på beslutninger fattet i demokratiske organer?

Venstre vil benytte enhver anledning til å påpeke bindinger mellom politiske partier og stærinteresseorganisasjoner der makt gis i bytte for penger. Partiers inntekter skal være offentlige på alle nivåer. Venstre har en policy på å bare ta imot gaver fra borgere, og ikke fra særinteresseorganisasjoner eller bedrifter.

21. Er det temaer/områder/saker vi ikke har berørt i spørsmålene over som likevel bør være så viktige at liberalister akkurat i år stemmer på ditt parti?

Venstre baserer sin politikk på den sosiale liberalismen. Og ønsker å bygge på en fri markedsøkonomi, rettsatt og eiendomsrett. Saker som ikke er berørt i de overnevnte spørsmål er blant annet: Venstre ønsker en revisjon av grunnloven, da denne ikke gjenspeiler dagens konstitusjonelle system. En rekke punkter bør reformuleres og oppdateres. En ny grunnlov skal være skrevet på moderne norsk og skal regulere de samfunnsinstitusjoner et moderne samfunn trenger og skal styrke og klargjøre borgernes rettigheter i forhold til staten. Ellers bør nevnes Venstres kamp for retten til et sporløst liv – Venstre ønsker å sikre borgeren fortsatt retten til å kunne leve et sporløst liv.

Lars-Henrik Michelsen har egen blogg. Unge Venstre kan du få vite mer om ved å besøke hjemmesiden deres.

Mest lest

Arrangementer