Ukategorisert

Hvorfor skal liberalister stemme på DLF?

Lasse K. Lien har svart på utfordringen fra Liberaleren. Du kan lese svarene hans her.

Det Liberale Folkepartiet er Norges eneste konsekvente liberalistiske politiske parti. I motsetning til Høyre, Venstre og Frp står vi for individualisme, laissez-faire og frihet.
En stemme på DLF er like mye en stemme mot den politiske utviklingen som foregår på den pragmatiske høyresiden, hvor man i én gruppe skriker ja til kjønnskvotering og røykelov – og i en annen til (som Torbjørn nevnte) gratis skolebøker, skolemat og makspriser på barnehager.
DLF skal være vaktbikkjen på høyresiden, det klare ideologiske alternativ for liberalister i Norge – og partiet som legger ned forbud mot kamelkonsumering generelt innenfor politisk virksomhet.

1. Hvilke oppgaver mener ditt parti at det offentlige skal ha ansvaret for?

Som konsekvente liberalister mener vi at myndighetenes eneste legitime oppgave er å arbeide for å beskytte og opprettholde innbyggernes rettigheter. Dette innebærer at staten kun skal ha ansvar for politi, rettsvesen og forsvar, hverken mer eller mindre.

2. Hvilke oppgaver bør overlates til den enkelte (alene eller i samarbeid med andre) å ta ansvaret for at løses?

Alle oppgaver som omhandler ditt liv, din eiendom og din frihet er ditt ansvar. DLF ønsker ikke å legge hindringer iveien for individuell utfoldelse. I samsvar med liberalistisk ideologi mener vi at du skal få holde på som du vil såfremt du ikke krenker andres rettighet til liv, eiendom og frihet.

3. Av de oppgaver det offentlige i dag har, hvilke vil ditt parti først gå inn for at overlates til private (privatisere)?

DLF går på sikt inn for å avvikle velferdsstaten. Dette vil kreve omfattende reformer, og vi vil dersom vi kommer inn på Stortinget arbeide for privatisering av alle oppgaver som i dag er det offentliges ansvar, men som vi mener bør overlates til det private marked. Vi innser imidlertid at enkelte oppgaver nødvendigvis vil ta tid å avvikle, og vil på disse områdene gå inn for å gjøre dette gradvis og over tid. Dette gjelder for eksempel pensjonssystemet, der staten har bundet opp midler i flere decennier fremover.

4. Av de oppgaver ditt parti vil at det offentlige fortsatt vil at skal ha ansvar for, vil dere sørge for at produseres av private (gjennom anbud og konkurranseutsetting)?

Selv om politi, rettsvesen og forsvar skal være det offentliges ansvar, kan enkelte oppgaver løses i samarbeid med private aktører. Dette gjelder for eksempel fangetransport og fengsler.

5. Hvilke skatter og avgifter vil ditt parti redusere og/eller fjerne – og hvor raskt?

På lang sikt har vi som mål å avskaffe tvungen beskatning og erstatte dette med et system med frivillig beskatning. De aller fleste vil innse at det er i deres interesse at staten er ansvarlig for politi, rettsvesen og forsvar, og vil derfor frivillig ta del i finansieringen av statens oppgaver. Dette ligger imidlertid langt frem i tid.

På kort sikt ønsker vi å redusere alle skatter og avgifter så mye som mulig, samt legge om dagens praksis med hardhendt skatteinnkreving og strenge kontrollrutiner. Vi ønsker ikke å gjennomføre noen reformer av skattesystemet, da slike kun bidrar til å gjøre skattesystemet mer komplisert og uoversiktlig, men vil i stedet satse på gradvis å senke skatter og avgifter så mye som mulig.

6. Hvilke lover vil ditt parti liberalisere/fjerne – og hvor raskt?

Vi vil avvikle likestillingsloven, arbeidsmiljøloven, røykeloven, konkurranseloven og alle andre lover som krenker innbyggernes rett til på egne vilkår å inngå avtaler med andre. Det er ikke myndighetenes oppgave å blande seg inn i frivillige avtaler, og således bør det være opp til den enkelte hvorvidt han ønsker å ansette en mann eller en kvinne, hvilke vilkår som skal gjelde på arbeidsplassen, og hvorvidt det skal være tillatt å røyke på utestedet han eier. Vi vil fjerne alle ulover (lover som krenker individers rettigheter) så raskt som mulig.

7. Hvilke subsidier det offentlige i dag gir til næringer, yrkesgrupper og spesielle grupper (barnefamilier etc) vil ditt parti redusere/fjerne – og hvor raskt?

På sikt er målet å avvikle alle offentlige subsidier, både til næringsvirksomhet og spesielle grupper. Vi innser imidlertid at velferdsstaten gjennom mange år har behandlet folk som barn, og at mange har blitt passivisert som følge av dette. Det er derfor viktig å bruke tid på å avvikle subsidiene, slik at innbyggerne får mulighet til gradvis å tilpasse seg et system der staten ikke opptrer som barnepike.

8. Hvilke, om noen, næringer eller bedrifter skal staten ha eierandeler i? Og hvorfor?

Vi ønsker et skille mellom stat og økonomi. Statens oppgave er ikke å drive næringsvirksomhet; statens oppgave er å beskytte individers rettigheter.

9. Vil ditt parti skille kirke og stat?

Ja. Religionsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet, men det betyr ikke at det er myndighetenes oppgave å finansiere kirker eller å favorisere ett bestemt livssyn.

10. Vil ditt parti fjerne kristen formålsparagraf i offentlige institusjoner?

Ja.

11. Vil ditt parti at det offentlige fortsatt skal regulere folks samliv – gjennom ekteskaps- og partnerskapslovgivning, begrenset adopsjonsrett etc?

Nei. Det bør være helt opp til den enkelte hvordan han ønsker å leve sitt liv. I denne forbindelse går vi også inn for å likestille homofile og heterofile når det gjelder ekteskap, samt åpne for at også homofile kan vurderes som adoptivforeldre.

12. Mener ditt parti at individets søken efter lykke inkluderer retten til fritt å krysse landegrenser?

Ja. Vi er for fri innvandring.

13. Er ditt parti for full ytringsfrihet? I tilfelle ja, hvilke av begrensningene på ytringsfriheten som i dag finnes, vil dere fjerne?

Ja. Vi ønsker å avvikle de begrensninger som ligger i rasismeparagrafen, der ytringer som gjelder rase, kultur, religion eller seksuell legning forbys. Trusler, offentliggjøring av statshemmeligheter og liknende bør imidlertid ikke beskyttes av ytringsfriheten.

14. Støtter ditt parti opp om full eiendomsrett?

Ja. Ethvert individ har en ukrenkelig rett til å bestemme over sin egen eiendom.

15. Har det offentlige et ansvar for at det bor folk i hele landet?

Nei. Det finnes en rett til å bosette seg der man ønsker, men det finnes ikke noen rett til å slippe unna konsekvensene av det valget man tar. Å bosette seg i perifere strøk har åpenbart både sine fordeler og sine ulemper, men det er opp til den enkelte hvordan han ønsker å veie disse opp mot hverandre. Mangelen på kollektivtilbud i slike områder er et eksempel på en ulempe, mens mange vil mene at billigere hus og leiligheter gjør opp for dette. Uansett om man velger å bosette seg i byen eller på landet, har man ikke noe krav på støtte fra myndighetene for å gjøre opp for ulempene ved valget man har tatt.

16. Vil ditt parti oppheve verneplikten?

Ja. Verneplikt innebærer ikke bare at staten stjeler flere måneder av folks liv, men også at mennesker kan tvinges ut i krig mot sin vilje. Dette er en moderne form for slaveri.

17. Er det et offentlig ansvar å sørge for den enkeltes fremtidige pensjon?

Nei. Dette bør være et personlig ansvar. Vi innser imidlertid at myndighetene har påtatt seg forpliktelser langt inn i fremtiden, og pensjonssystemet må derfor avvikles gradvis og over lengre tid.

18. Vil ditt parti arbeide for mer frihandel – ved å redusere norske subsidier og bygge ned importvernet og tollmurer?

Vi er for full frihandel, og vil avvikle alle subsidier og handelsbarrierer.

19. Hva vil ditt parti gjøre for å sikre innbyggerne innsyn i maktens korridorer?

Maktens korridorer kommer ikke til å være særlig omfattende, men offentlighetsprinsippet er selvsagt viktig uansett.

20. I denne valgkampen er fagforeningenes, spesielt LOs, makt belyst. Hvordan vil ditt parti jobbe for at enkeltorganisasjoner og grupperinger ikke får vetorett på beslutninger fattet i demokratiske organer?

Det er veldig vanskelig å hindre fagforeninger i å skaffe seg slikt, ettersom dette ikke er en rettighetskrenkende kriminell handling. LO er imidlertid et onde og en bremsekloss i norsk økonomi, så det er ikke annet å håpe på enn at norske innbyggere innser dette og melder seg ut fortløpende. Staten beskytter fagforeninger slik at de ustraffet kan begå rettighetskrenkende handlinger.

21. Er det temaer/områder/saker vi ikke har berørt i spørsmålene over som likevel bør være så viktige at liberalister akkurat i år stemmer på ditt parti?

Det er mange saker der vi står alene om å ha det liberalistiske standpunktet, men viktigere er det at vi – i motsetning til de andre partiene som hevder å befinne seg på høyresiden – har et overordnet ideologisk perspektiv som bygger på prinsippet om individets ukrenkelige rettigheter. Dersom man ønsker et alternativ som tør å forsvare liberalistisk politikk på prinsipielt grunnlag, bør man stemme DLF.

Vennlig hilsen,
Lasse K. Lien
Liberalistisk Ungdom.

Du kan besøke hjemmesiden til Liberalistisk Ungdom.

Tags:

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Solan
16 years ago

Jeg fant listene til Kystpartiet og Abortmotstanderne, men ikke til DLF. Jeg stemmegir i Grimstad. Hvorfor hadde ikke dere liste her?

sprocket
sprocket
16 years ago

DLF stiller kun i Oslo og Hordaland i år.

Locke
Locke
10 years ago

DLF stiller kun i Oslo og Hordaland sier du, jeg stemmegir i Arendal, vil det si at jeg og min venn over her i Grimstad, ikke kan stemme på DLF på noen måte? (Det stemmer, jeg kan ikke nok om hvordan det «flotte» demokatriet fungerer når det kommer til stemmeavgivning)

Jeg leste også om en sak i Arendal i 2009 der to grupper leverte inn lister for DLF og begge mente de var den rettmessige DLF organisasjonen, hva skjedde med den saken?

Anonym
Anonym
10 years ago

«offentliggjøring av statshemmeligheter og liknende bør imidlertid ikke beskyttes av ytringsfriheten.»

Denne er litt ullen synes jeg. Et forbud mot offentliggjøring av «statshemmeligheter» kan hindre pressen i å avdekke korrupsjon. Her mener jeg DLF ikke er liberalistisk nok. Det er kun trusler om vold som bør være forbudt. Ærekrenkelse og offentliggjøring av statshemmeligheter bør være lovlig. Pressen skal ha rett til å publisere absolutt alt de kan få fatt i – det være seg bedrifters eller staters hemmeligheter.

Anonym
Anonym
10 years ago

Faktisk er pressens fremste oppgave i et demokrati nettopp å publisere stats- og bedriftshemmeligheter. Jeg er ytringsfrihetsfundamentalist, og er mildt sagt litt sjokkert over at noen i DLF inntar et slikt tilsynelatende kristenkonservativt standpunkt. George Bush har definert statshemmeligheter ekstremt bredt. Han har brukt det til å dekke over tortur, ha hemmelige lover, hemmelige rettssaker, bortføre borgere og fengsle dem i hemmelighet, og hindre folk i å få opplysninger om stortstilt generell overvåkning av befolkningen. Det er en farlig vei å gå ned. Obama har faktisk vært verre på dette enn Bush, men Bush satt det hele i gang. Jeg… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

Riktig! Ikke gi staten rett til å holde noe hemmelig så lenge den publiserer informasjon om privatpersoners inntekt og gjør denne søkbar på internett.. Gjensidighet er viktig, så av samme grunn, ikke gi staten rett til å danne militære styrker med mindre lovlydige borgere får lov til å kjøpe automatvåpen. Aldri stol på staten dersom staten ikke stoler på at individer er voksne nok til å disponere egne penger, om det så gjelder retten til å spille bort formuen på kasino eller spare til egen pensjon.. En stat som ikke passerer denne enkle testen er en underutviklet stat.. Norge er… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

Jeg tviler også på at pressen noen gang vil fungere på noen annen måte enn at de publiserer det de selv ønsker så lenge de klarer å få fatt i det. Norge har faktisk ganske god pressefrihet. Bedre enn Storbritannia og Frankrike, selv om mange ikke vet det. I Storbritannia kan kjendiser og firmaer som har råd til dyre advokater hindre publikasjon av ting de ikke ønsker, og i Frankrike er det et intrikat lovverk som hindrer ganske mange ytringer. For eksempel er det forbudt å komme med ytringer som stiller narkotika i et positivt lys (!) nekte for at… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

De tingene Norge har sensurert tidligere er først og fremst i forhold til kongehuset, og da er det snakk om selvsensur. Det er en del ting pressen vet men ikke velger å trykke om kjendisers privatliv. Og så er det konkret informasjon om militærinstallasjoner, selvsagt. Ellers er det vel aksept for lekkasjer av interne dokumenter i politikken. Politiet lekker som en sil, det virker som de kanalene er veldig godt etablerte og har vært det lenge.. Her burde man kanskje bli litt mer etiske i forhold til vern av folks privatliv, men fortsette å akseptere lekkasjer i forhold til myndighetene,… Read more »

Lasse K. Lien
Lasse K. Lien
10 years ago

Imponerende at noen fant frem en seks år gammel artikkel da :).

Vi stiller ikke i Hordaland og Oslo i år, kun i Oslo – og når det gjelder statshemmeligheter henvises her spesifikt til militære hemmeligheter/e.l. – disse er det legitimt at et regime beskytter all den tid det er i den nasjonale egeninteresse.

Ellers gjelder selvsagt alle svarene enda – vi skifter ikke politikk fra valg til valg 🙂

Anonym
Anonym
10 years ago

Det er jo bare å utvide definisjonen på militære statshemmeligheter, så kan man dekke over alle mulige menneskerettighetsbrudd. Og det er akkurat det Bush gjorde! Trodde liberalister var globalister og ønsket å fjerne landegrenser, jeg. Hvor er behovet for å beskytte militære hemmeligheter? Og som vi ser av Irak og Afghanistan, så har jo nettopp behovet vært tilstede til de grader for å avsløre nettopp militære statshemmeligheter, slik at befolkningen blir klar over hvilken tåpelig og kostbar krig de er med å finansiere. Og for å synliggjøre feilene og menneskerettighetsbruddene som blir dekket over under dekke av «militære statshemmeligheter». Det… Read more »

root
root
10 years ago

Så er det bare å spesifisere definisjonen av en militærhemmelighet i loven, så er det problemet tatt hånd om. Jeg tror neppe du seriøst kan mene at våre aktive soldaters nøyaktige posisjon kan offentliggjøres av enhver som som skulle ønske det uten straff. Du kan se hvordan det er nå, og si meg om du finner noe galt med det: «§ 3. Med bøter eller med hefte eller fængsel indtil 1 aar – om strengere straf ikke er anvendelig paa handlingen – straffes: […] den, som ellers optar, mangfoldiggjør eller offentliggjør karter, krokier, skisser, fotografier eller beskrivelser, som kan antages… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

Jo, det mener jeg. Klarer de ikke beskytte informasjonen, er de fritt vilt. Sånn skal og bør det være. Dessuten kan definisjonen av militærhemmeligheter utvides ekstremt raskt i takt med at samfunnet blir mindre demokratisk, noe vi så i USA etter 9/11. Det er særlig i perioder med hysteri at demokratiet blir skadelidende.

root
root
10 years ago

Så da gjetter jeg på at du er en av dem som mener at informasjon ikke er kan være eiendom?

(Og BTW: Å nei! Definisjonen på eiendom kan endres! Vi burde ikke ha en lov som beskytter dette da det åpenbart kan misbrukes. (I.e. ugyldig argument.))

Anonym
Anonym
10 years ago

Selv liberalister innser at det er mange selvmotsigelser i forhold til fri informasjon/fri presse kontra eiendom, fri konkurranse kontra for simple patenter og reguleringsregimer som favoriserer monopoler. Dette har jeg selv sett f.eks. Ken Schoolland kritisere som byråkrati (tåpelige patenter og statlige beskyttelser).

Informasjon kan kanskje være eiendom, men ikke i presseøyemend. For pressen er alt tillatt, og slik bør det selvsagt være. Staten er dessuten VÅR, så det er VÅR informasjon. Det er ikke for dem å komme å si at det skal «leveres tilbake».

Locke
Locke
10 years ago

Ingen som kan svare på dette: Vil jeg finne DLF stemmelapp ved årets valg i Arendal? Altså, siden jeg har gitt opp det politiske system i mange år, har jeg ikke stemt på lang tid og husker ikke hvordan systemet fungerer. Helst ville jeg melde meg ut av velferdsstaten og stå utenfor dagens store og voksende sosialistiske «verkebyll». Problemet med systemet er at det ikke finnes noen som helst måte å stemme på et annet system. Selv å stemme blankt vil være å støtte dagens systemet, og ingenting skjer om jeg ikke stemmer. DLF er derfor det eneste fornuftige valg… Read more »

Bjørn Magne Solvik
Editor
10 years ago

Locke, ved dette valget stiller DLF med liste i Oslo:
https://www.liberaleren.no/2011/08/09/du-kan-stemme-dlf-i-oslo/

Fra arkivet

 • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
  Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
 • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
  Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?
 • Myten om Says lovMyten om Says lov
  Ikke engang Say trodde på Says lov.
 • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
  I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.
 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
 • Hvorfor ble de AKP-ml-ere?Hvorfor ble de AKP-ml-ere?
  Hvorfor ble så mange av 70-tallets skarpeste unge hjerner del av denne bevegelsen?
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.