Ukategorisert

Hvorfor skal liberalister stemme på DLF?

Lasse K. Lien har svart på utfordringen fra Liberaleren. Du kan lese svarene hans her.

Det Liberale Folkepartiet er Norges eneste konsekvente liberalistiske politiske parti. I motsetning til Høyre, Venstre og Frp står vi for individualisme, laissez-faire og frihet.
En stemme på DLF er like mye en stemme mot den politiske utviklingen som foregår på den pragmatiske høyresiden, hvor man i én gruppe skriker ja til kjønnskvotering og røykelov – og i en annen til (som Torbjørn nevnte) gratis skolebøker, skolemat og makspriser på barnehager.
DLF skal være vaktbikkjen på høyresiden, det klare ideologiske alternativ for liberalister i Norge – og partiet som legger ned forbud mot kamelkonsumering generelt innenfor politisk virksomhet.

1. Hvilke oppgaver mener ditt parti at det offentlige skal ha ansvaret for?

Som konsekvente liberalister mener vi at myndighetenes eneste legitime oppgave er å arbeide for å beskytte og opprettholde innbyggernes rettigheter. Dette innebærer at staten kun skal ha ansvar for politi, rettsvesen og forsvar, hverken mer eller mindre.

2. Hvilke oppgaver bør overlates til den enkelte (alene eller i samarbeid med andre) å ta ansvaret for at løses?

Alle oppgaver som omhandler ditt liv, din eiendom og din frihet er ditt ansvar. DLF ønsker ikke å legge hindringer iveien for individuell utfoldelse. I samsvar med liberalistisk ideologi mener vi at du skal få holde på som du vil såfremt du ikke krenker andres rettighet til liv, eiendom og frihet.

3. Av de oppgaver det offentlige i dag har, hvilke vil ditt parti først gå inn for at overlates til private (privatisere)?

DLF går på sikt inn for å avvikle velferdsstaten. Dette vil kreve omfattende reformer, og vi vil dersom vi kommer inn på Stortinget arbeide for privatisering av alle oppgaver som i dag er det offentliges ansvar, men som vi mener bør overlates til det private marked. Vi innser imidlertid at enkelte oppgaver nødvendigvis vil ta tid å avvikle, og vil på disse områdene gå inn for å gjøre dette gradvis og over tid. Dette gjelder for eksempel pensjonssystemet, der staten har bundet opp midler i flere decennier fremover.

4. Av de oppgaver ditt parti vil at det offentlige fortsatt vil at skal ha ansvar for, vil dere sørge for at produseres av private (gjennom anbud og konkurranseutsetting)?

Selv om politi, rettsvesen og forsvar skal være det offentliges ansvar, kan enkelte oppgaver løses i samarbeid med private aktører. Dette gjelder for eksempel fangetransport og fengsler.

5. Hvilke skatter og avgifter vil ditt parti redusere og/eller fjerne – og hvor raskt?

På lang sikt har vi som mål å avskaffe tvungen beskatning og erstatte dette med et system med frivillig beskatning. De aller fleste vil innse at det er i deres interesse at staten er ansvarlig for politi, rettsvesen og forsvar, og vil derfor frivillig ta del i finansieringen av statens oppgaver. Dette ligger imidlertid langt frem i tid.

På kort sikt ønsker vi å redusere alle skatter og avgifter så mye som mulig, samt legge om dagens praksis med hardhendt skatteinnkreving og strenge kontrollrutiner. Vi ønsker ikke å gjennomføre noen reformer av skattesystemet, da slike kun bidrar til å gjøre skattesystemet mer komplisert og uoversiktlig, men vil i stedet satse på gradvis å senke skatter og avgifter så mye som mulig.

6. Hvilke lover vil ditt parti liberalisere/fjerne – og hvor raskt?

Vi vil avvikle likestillingsloven, arbeidsmiljøloven, røykeloven, konkurranseloven og alle andre lover som krenker innbyggernes rett til på egne vilkår å inngå avtaler med andre. Det er ikke myndighetenes oppgave å blande seg inn i frivillige avtaler, og således bør det være opp til den enkelte hvorvidt han ønsker å ansette en mann eller en kvinne, hvilke vilkår som skal gjelde på arbeidsplassen, og hvorvidt det skal være tillatt å røyke på utestedet han eier. Vi vil fjerne alle ulover (lover som krenker individers rettigheter) så raskt som mulig.

7. Hvilke subsidier det offentlige i dag gir til næringer, yrkesgrupper og spesielle grupper (barnefamilier etc) vil ditt parti redusere/fjerne – og hvor raskt?

På sikt er målet å avvikle alle offentlige subsidier, både til næringsvirksomhet og spesielle grupper. Vi innser imidlertid at velferdsstaten gjennom mange år har behandlet folk som barn, og at mange har blitt passivisert som følge av dette. Det er derfor viktig å bruke tid på å avvikle subsidiene, slik at innbyggerne får mulighet til gradvis å tilpasse seg et system der staten ikke opptrer som barnepike.

8. Hvilke, om noen, næringer eller bedrifter skal staten ha eierandeler i? Og hvorfor?

Vi ønsker et skille mellom stat og økonomi. Statens oppgave er ikke å drive næringsvirksomhet; statens oppgave er å beskytte individers rettigheter.

9. Vil ditt parti skille kirke og stat?

Ja. Religionsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet, men det betyr ikke at det er myndighetenes oppgave å finansiere kirker eller å favorisere ett bestemt livssyn.

10. Vil ditt parti fjerne kristen formålsparagraf i offentlige institusjoner?

Ja.

11. Vil ditt parti at det offentlige fortsatt skal regulere folks samliv – gjennom ekteskaps- og partnerskapslovgivning, begrenset adopsjonsrett etc?

Nei. Det bør være helt opp til den enkelte hvordan han ønsker å leve sitt liv. I denne forbindelse går vi også inn for å likestille homofile og heterofile når det gjelder ekteskap, samt åpne for at også homofile kan vurderes som adoptivforeldre.

12. Mener ditt parti at individets søken efter lykke inkluderer retten til fritt å krysse landegrenser?

Ja. Vi er for fri innvandring.

13. Er ditt parti for full ytringsfrihet? I tilfelle ja, hvilke av begrensningene på ytringsfriheten som i dag finnes, vil dere fjerne?

Ja. Vi ønsker å avvikle de begrensninger som ligger i rasismeparagrafen, der ytringer som gjelder rase, kultur, religion eller seksuell legning forbys. Trusler, offentliggjøring av statshemmeligheter og liknende bør imidlertid ikke beskyttes av ytringsfriheten.

14. Støtter ditt parti opp om full eiendomsrett?

Ja. Ethvert individ har en ukrenkelig rett til å bestemme over sin egen eiendom.

15. Har det offentlige et ansvar for at det bor folk i hele landet?

Nei. Det finnes en rett til å bosette seg der man ønsker, men det finnes ikke noen rett til å slippe unna konsekvensene av det valget man tar. Å bosette seg i perifere strøk har åpenbart både sine fordeler og sine ulemper, men det er opp til den enkelte hvordan han ønsker å veie disse opp mot hverandre. Mangelen på kollektivtilbud i slike områder er et eksempel på en ulempe, mens mange vil mene at billigere hus og leiligheter gjør opp for dette. Uansett om man velger å bosette seg i byen eller på landet, har man ikke noe krav på støtte fra myndighetene for å gjøre opp for ulempene ved valget man har tatt.

16. Vil ditt parti oppheve verneplikten?

Ja. Verneplikt innebærer ikke bare at staten stjeler flere måneder av folks liv, men også at mennesker kan tvinges ut i krig mot sin vilje. Dette er en moderne form for slaveri.

17. Er det et offentlig ansvar å sørge for den enkeltes fremtidige pensjon?

Nei. Dette bør være et personlig ansvar. Vi innser imidlertid at myndighetene har påtatt seg forpliktelser langt inn i fremtiden, og pensjonssystemet må derfor avvikles gradvis og over lengre tid.

18. Vil ditt parti arbeide for mer frihandel – ved å redusere norske subsidier og bygge ned importvernet og tollmurer?

Vi er for full frihandel, og vil avvikle alle subsidier og handelsbarrierer.

19. Hva vil ditt parti gjøre for å sikre innbyggerne innsyn i maktens korridorer?

Maktens korridorer kommer ikke til å være særlig omfattende, men offentlighetsprinsippet er selvsagt viktig uansett.

20. I denne valgkampen er fagforeningenes, spesielt LOs, makt belyst. Hvordan vil ditt parti jobbe for at enkeltorganisasjoner og grupperinger ikke får vetorett på beslutninger fattet i demokratiske organer?

Det er veldig vanskelig å hindre fagforeninger i å skaffe seg slikt, ettersom dette ikke er en rettighetskrenkende kriminell handling. LO er imidlertid et onde og en bremsekloss i norsk økonomi, så det er ikke annet å håpe på enn at norske innbyggere innser dette og melder seg ut fortløpende. Staten beskytter fagforeninger slik at de ustraffet kan begå rettighetskrenkende handlinger.

21. Er det temaer/områder/saker vi ikke har berørt i spørsmålene over som likevel bør være så viktige at liberalister akkurat i år stemmer på ditt parti?

Det er mange saker der vi står alene om å ha det liberalistiske standpunktet, men viktigere er det at vi – i motsetning til de andre partiene som hevder å befinne seg på høyresiden – har et overordnet ideologisk perspektiv som bygger på prinsippet om individets ukrenkelige rettigheter. Dersom man ønsker et alternativ som tør å forsvare liberalistisk politikk på prinsipielt grunnlag, bør man stemme DLF.

Vennlig hilsen,
Lasse K. Lien
Liberalistisk Ungdom.

Du kan besøke hjemmesiden til Liberalistisk Ungdom.

Tags:

Mest lest

Arrangementer