Ukategorisert

Vold mot kvinner

Amnesty har valgt å sette fokus på vold mot kvinner. Et tema som angår liberalister – fordi vold mot kvinner krenker menneskets integritet og medfødte rettigheter.

Amnesty forsøker med sin kampanje å få løftet temaet opp på politisk nivå i kommunene, og få kartlagt hvilken beredskap kommunene har for å ta tak i problemet – og for å bekjempe slik vold.

Liberaleren velger å fokusere på hvorfor og hvordan temaet angår liberalister. Vi velger å ta utgangspunkt i menneskets medfødte rettigheter, der liv, frihet og søken efter lykke har som konsekvens at handlinger som foregår i frivillighet og ikke innebærer hverken tvang eller vold kan anses som de eneste moralsk høyverdige handlinger.

Familien er en frivillig valgt enhet, i samsvar med liberalistiske prinsipper – som en naturlig utvidelse av samfunnets minste og viktigste enhet; mennesket. For liberalister er familien derfor en naturlig enhet, og sammen med frie mennesker forutsetningen for et fritt samfunn.

Familien – et frivillig fellesskap
Vold mot kvinner (og barn) skjer ofte innenfor hjemmets fire vegger, og kan være vanskelig å oppdage. Inntil for ikke altfor lenge siden unnlot politiet å følge opp meldinger fra bekymrede naboer og helsepersonell, med begrunnelsen at ”husbråk” var å anse som en privatsak innen den enkelte familie. Slik er det heldigvis ikke lenger.

Familien – uansett hvor mange eller få medlemmer den består av – er en frivillig valgt og skapt enhet, som fremstår som et alternativ til ikkevalgte (og ofte tvungne) fellesskap; som staten. Familien er et sosialt, juridisk økonomisk, organisatorisk og følelsesmessig fellesskap. Denne frivillig valgte enheten oppfyller en rekke funksjoner i samfunnet, for den enkelte. Dette fellesskapet er et klart alternativ til statens institusjonsbaserte omsorg og universelle velferdsordningers økonomiske tilskudd. Familien kan også favne dem som faller utenfor institusjoner og velferdsordninger – fordi nærmest hvem som helst kan danne en familie. I familiens skjød skal unge gies en trygg ramme før de møter en større verden, voksne skal kunne finne hvile og nye krefter, oppnå en følelsesmessig tilfredsstillelse og samhørighet som statlig omsorg aldri kan gi. Familien skal være en trygg ramme rundt individet.

Når tryggheten taes ut av familien
Når volden mot kvinner (og barn) skjer innenfor familiens ramme forsvinner tryggheten det frivillig valgte fellesskapet er ment å gi. Det sosiale og følelsesmessige fellesskapet blir i stedet en arena for kamp og frykt. Det organisatoriske faller fra hverandre, mens det økonomiske og juridiske består – som en tvangstrøye. Volden er et brudd på grunnleggende forutsetninger for familien som enhet; tillit, trygghet – og fellesskap.

Når tillit, trygghet og følelsen av fellesskap ikke er tilstede lenger, er forutsetningen for familiens eksistens borte. Likevel består mange familier der vold er en daglig foreteelse.

Tidligere, da kvinner ikke hadde utdannelse og dermed ikke mulighet til å forsørge seg selv og eventuelle barn økonomisk, var terskelen for å bryte ut av et ekteskap fylt av vold og mishandling langt høyere enn i dag. Fortsatt kan økonomi være til hinder for at kvinner frigjør seg fra voldelige ekteskap/samboerskap, men like mye er det et følelsesmessig fellesskap som det tross alle brudd på tillit og trygghet viser seg vanskelig å avslutte.

Angår oss alle
Ingen skal behøve å opprettholde et juridisk, organisatorisk og økonomisk fellesskap der det utøves vold. Den følelsesmessige belastningen er stor nok, uten at også skal være en belastning det i seg selv å oppløse fellesskapet. Derfor er det viktig at man ikke vender ryggen til dem som utsettes for vold.

Det er ingen selvfølge å bryte ut av en voldelig hverdag, og man trenger styrke – og et alternativt fellesskap – for å ha mot til å ta et oppgjør med en slik tilværelse. Man trenger et annet sted å gå. Man trenger noen som bryr seg – og bryr seg om.

Vold som politisk virkemiddel
spesielt mot kvinner (og barn), er intet ukjent fenomen. I diktaturstater av alle slag brukes vold, voldtekt og mishandling for å bryte ned kvinner som er sterke nok til å stå opp mot undertrykkelsen, eller som har menn som tør gjøre det.

Å motarbeide vold mot kvinner også på internasjonal basis er et håndslag til dem som kjemper for menneskerettigheter og demokrati. Et slikt håndslag bør liberalister gi.

Det verste man kan gjøre er å forholde seg taus.

Ingen følelse kan være verre enn følelsen av å være glemt og usynlig for omgivelsene.

Derfor angår temaet for Amnestys kampanje oss alle.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Terje
16 years ago

Amnesty? Noen som lenger tar dem seriøst? Når man ikke ser forskjell på Guantanamo Bay og Gulag melder man seg vel egentlig ut av debatten. Da stiller man seg selv så langt ute på sidelinjen sammen med resten av de rabiate USA-haterene at man har marginalisert seg selv…. Synd, men Amnesty begikk nok en stor brøler der…

Pleym
Pleym
16 years ago

Amnesty er en organisasjon som ikke mottar støtte fra statlige organer noe sted, og i tillegg arbeider for å fremme menneskets rettigheter uavhengig av regime. Begge deler bør være positivt sett med liberalisters øyne. Ad Guantanamo bay: Et grunnprinsipp i liberalismen er menneskets medfødte rettigheter, deriblant retten til liv og til personlig frihet. For å beskytte disse rettighetene er stater opprettet av menneskene, og staten skal ha begrenset makt og få, klart definerte oppgaver. Blant disse oppgavene er et rettsvesen, politi og påtalemyndighet. En del av liberalismen er at statsmakten skal være forutsigbar. Man skal ha likhet for loven, man… Read more »

Trond
16 years ago

Forskjell på å kritisere USA og spre Usa hets.

Anonym
Anonym
16 years ago

Hva med vold mot menn og seksuelt misbruk av menn? Personlig kjenner jeg to menn som har svære bunker med politirapporter på sine tidligere kvinnelige partnere, og flere gutter som har vært i ubehagelige situasjoner med jenter. Nei, her mener jeg at vi må slappe av med den radikale feminismen som fantes på 70-tallet, og få til en mere likestillt likestilling. Menn behandles urettferdig av det norske rettssystemet. Jeg vil påstå at selv om mange av de argumentene som såkalte «mannsjåvinister» bruker er uholdbare, så vil de i noen tilfeller inneholde en viss sannhet. Kvinner og menn ER forskjellige, selv… Read more »

Lasse K. Lien
Lasse K. Lien
16 years ago

Pleym, Dette blir lansert som nyhet – men dette er jo noe de har holdt på med i minimum ca et halvt år nå. Og etter hva de har fortalt meg (i forsøk på verving), ønsker de å samle inn penger for å drive lobbyvirksomhet slik at staten kunne tilrettelegge for flere psykiatriske krisehjelpsentre for kvinner som har vært utsatt for voldtekt. Ikke den verste sak i verden, men den innebærer like fullt initiering av tvang fra statens side -og dermed mot liberlistiske prinsipper slik jeg ser det. Blant annet derfor meldte jeg meg ikke inn i Amnesty. Men om… Read more »

Pleym
Pleym
16 years ago

Klart det ikke er noen nyhet. Når jeg nevner Amnesty, så er det fordi Amnesty driver kampanjen. Riktig at de har gjort det en stund. Jeg refererer heller ikke til kampanjen som noen nyhet – jeg lenker til kampanjesiden. Klart at psykiatriske krisehjelpsentre for kvinner som har vært utsatt for voldtekt innebærer en inngripen i din og min frihet, hvis de drives av staten eller finansieres over statsbudsjettet. Jeg oppfatter kampanjen dithen at de prøver å øke bevissthetsnivået i politiske organer lokalt. Ikke noe galt i det. Samtidig kjører de en kampanje som retter seg mot allmenheten. Det øker bevisstheten… Read more »

VamPus
16 years ago

Det VILLE ha funnets frie hjelpeorganisasjoner også i Norge hadde det ikke vært for at vi alle er sosialdemokrater og at vi intuitivt mener at staten har et ansvar for alt og alle. VamPus ble dog litt overrasket når hun hørte på radio om en gruppe menn i nord-Sverige som hadde organisert seg mot vold mot kvinner. Den saken som sparket det hele i gang var at det begynte å bli påtakelig hvordan aviser dekket drap på kvinner og drap på menn. At en mann (jeger) som ble drept av en bjørn (en situasjon han selv hadde satt seg i)… Read more »

Helen
Helen
16 years ago

Jeg forstår ikke hvorfor det er så galt at staten – dvs folket – tar ansvar der næringsinteresser ikke har sjans til å tjene penger på oppgaven. Dette er for eksempel krisesentre. Dere preiker om menneskerettigheter, men det er visst bare greit for dere hvis alle er seg selv nærmest – hvis det er en privat organisasjon eller bedrift.. En stor kooperasjon kan fort bli likt en stat i makt og omfang og økonomisk kontroll. Spesielt i fattigere land. Ser dere ikke faren her i like stor grad som redselen for kommunister eller hva det er dere er så redde… Read more »

Pleym
Pleym
16 years ago

Jeg har ikke skrevet om at «markedet» skal ta seg av krisesentrene – som et kommersielt tilbud.

Har du hørt om «3.sektor», Helen – sektoren mellom stat og marked? Den handler om frivillighet – og slike organisasjoner, institusjoner og handlinger finnes det mange av.

Hvis du ikke alltid er for frihet, når og hvem skal avgjøre når du ikke bør ha frihet men underkaste deg andre? Da sier du at du vil gi andre større frihet enn deg selv – fordi noen skal ha makt til å bestemme når frihet ikke er bra for deg..

Fra arkivet