Ukategorisert

Da første verdenskrig sluttet

ble endringene spesielt i Europa markante. Men mye fortsatte likevel som før; opprustning, nasjonalisme, og utviklingen vekk fra en fri økonomi.

La oss se på de åpenbare konsekvensene av krigen, og opphavet til den. Kanskje er det fortsatt spor av årsakene, konflikten og resultatene? Muligens er det også noe å lære?

Gamle imperier forsvant – nye oppstod
Det russiske keiserriket ble offer for kommunistisk kupp (oktoberrevolusjonen) og borgerkrig, før kommunistene kronet sin seier med å etablere Sovjetunionen, og fortsette undertrykkelsen av vanlige folk innenfor landets grenser, og efterhvert eksportere sitt samfunnssystem til nabolandene. Kommunistenes onde imperium gikk i graven symbolsk efter at Berlinmuren ble åpnet 09.november 1989.

Det tyske keiserriket gikk under, for å bli erstattet av et svakt demokrati der nazistene efterhvert fikk lett spillerom til å erobre makten. Krigsoppgjørets hevngjerrighet (Versaillestraktaten) bidro til nazistenes makterobring.

Det multikulturelle dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn gikk under, og ble splittet i både diktaturer og demokratier. Jugoslavia ble opprettet som ny stat på delvis det samme og delvis nytt territorium, og rommet både dobbeltmonarkiets gamle og noen nye kulturelle konflikter. Et viktig bidrag til konfliktene var Serbias tap under krigen, som gav grobunn for de gamle (og nye) myter og konspirasjonsteorier om naboenes hat mot og ønske om å undertrykke serberne spesielt.

USA etablerte for første gang siden uavhengigheten i 1783 en ”beskyttende onkel”-rolle overfor sitt gamle opphav Europa. En rolle landet fortsatt spiller, men nå som hele verdens politimann.

Opprustning og nasjonalisme erstattet frihandel og demokrati
Da de engelske koloniene i Nord-Amerika vant sin uavhengighet i 1783 var det et viktig bidrag til demokratiutviklingen i verden; konger kunne ikke lenger fritt disponere borgernes skattepenger – uten at borgerne selv fikk et ord med i laget.

Da Frankrike kastet eneveldet i 1789 og henrettet kongen i 1793 forsvant myten om at kongen var innsatt av og beskyttet av gudemakt. Det tok også knekken på merkantilismen, datidens planøkonomi. Borgerne fikk både sivile rettigheter, en mer forutsigbar stat der også den enkeltes rettssikkerhet ble et grunnleggende prinsipp. Personlig frihet var en forutsetning for fri økonomi – der også varer, folk og tjenester krysset landegrenser uten myndigheters altfor store innblanding.

Napoleon dominerte Europa i 15 år, og bidro til at revolusjonsarven fikk fotfeste også i andre land enn Frankrike; konstitusjonelt kongedømme ble den nye statsformen: Kongene måtte regjere innenfor rammene av en konstitusjon som påla dem begrensninger og gav deres undersåtter rettigheter.

For en stakket stund opplevet verdensdelen både velferdsutvikling og demokratiutvikling som følge av industrielle nyvinninger og økonomisk oppblomstring.

Med Tysklands samling i 1870 ble opprustning, nasjonalisme og hemmelig diplomati tidens melodi. Kongene dannet hemmelige allianser, og brukte mer penger og andre ressurser på våpen enn noensinne. Sosialistene krevet at mennesker skulle få leve på andres bekostning fremfor å stå på egne, frie ben. Konservative Bismarck utviklet velferdsstaten for å holde massene i ro, men skapte i stedet et monster bestående av økonomisk undertrykkelse, troen på staten som garantist for lykke, en militærmaskin uten sidestykke næret av nasjonalisme.

Krigens gru
Det folk flest kanskje forbinder mest med 1.verdenskrig er de endeløse skyttergravene der vanlige, unge menn led og døde i en malstrøm av sult, kulde, sykdommer – og dødsfare. Den utrolige masseslakten av Europas unge generasjon, dirigert av privilegienytende generaler godt beskyttet i hovedkvarter langt bank fronten.

Verden ble også introdusert for luftkrig, bruk av kjemiske stridsmidler, og motorisert krigføring på bakken. Var det noen som sa fremskritt?

Mennesket har drept og lemlestet hverandre i uminnelige tider. Utviklingen har gitt oss mer frihet, sikkerhet, mat og velstand. Men vi dreper fortsatt hverandre. Det er en etablert sannhet at mengden av oppfinnelser nyttige for det sivile samfunn aldri er så stor som under en krig. Mulig det, men det negative er at man også finner opp mer utspekulerte og djevelske måter å ta livet av hverandre på. Nye våpen prøves ut under nye kriger, samtidig som de gamle metodene fortsatt er anvendbare.

En internasjonal rettsorden
ble forsøkt etablert efter første verdenskrig. Folkeforbundet ble stiftet, med den generaltabben å utelate krigens tapende nasjoner fra medlemskap. I tillegg manglet Folkeforbundet helt virkemidler mot dem som stilte seg utenfor det gode selskap ved å ta seg til rette i det internasjonale samfunn. Folkeforbundet kan karakteriseres på samme måte som andre internasjonale fora uten sanksjonsmuligheter: Mye å gjøre å lite å få gjort. En prateklubb. Noe hadde jo statslederne lært av perioden 1870 – 1914; hemmelig diplomati er en uting. Bedre at alle parter møtes ansikt til ansikt. Men når taperne utelates inngår de sine egne avtaler; som Stalin og Hitler gjorde i 1939.

Negativ utvikling fortsatte 60 år til
Første verdenskrig betød ikke en slutt for undertrykkelse av den enkelte borger. Totalitære ideologier hadde fortsatt ikke nådd høyden av sin makt. Rustningsspiralen fortsatte til den nådde et ubegripelig omfang, mens mennesker over hele kloden fortsatt dør av sult, nød, fattigdom og sykdommer som kan kureres for en brøkdel av pengene som brukes på å utvikle redskaper for død og fordervelse. Statsmaktens inngripen i økonomien fortsatte og ble stadig mer ødeleggende. Også oppbyggingen av velferdsstater bygget på prinsippet om å leve på andres bekostning, fortsatte.

Individuell frihet og fri økonomi – eneste vei til fred og demokrati
Hvis galskapen og den negative utviklingen skal kunne forandres, må menneskene slutte å gi fra seg så mye frihet og suverenitet til statsmakten, og beholde mer av pengene sine. Når staten får mer makt og individet mindre – og når staten får mer penger og individet mindre, øker sjansene for at staten bruker penger på å bygge opp en nasjonal ideologi som inkluderer myter om andre land og folkeslag som fiender, og til å utvikle undertrykkelsesredskaper både mot egne og andre lands borgere – under dekke av at de er til ”forsvar” mot fiendebilder makthaverne selv har utviklet.

Hvis våpengalskapen skal snu må menneskene se enhver fremmed som en potensiell venn og handelspartner snarere enn som inntrenger og fiende. Som Bastiat sa det: ”Der mennesker og varer ikke krysser landegrensene vil soldater gjøre det.”

Kollektive massesuggesjonsvåpen som nasjonalisme, religion og totalitære ideologier må få mindre makt over menneskenes sinn.

Budskapet fra Käthe Kollwitz
kan jeg slutte meg til. På mitt første besøk til Berlin, i 1985, besøkte jeg museet til ære for antikrigskunstneren Käthe Kollwitz (1867 – 1945). Hun opplevet krigens galskap, der hun mistet sin mann i 1.verdenskrig og sin sønn i den neste. En av hennes fineste tegninger viser et menneske sterkt i sin uavhengighet, som reiser armen i været i protest mot krigens gru og galskap, og maktmenneskenes perverterte menneskesyn: ”Ni wieder krieg!”

Min sluttappell, med minnene om verdenskrigens gru, blir derfor:

Ned med våpnene! Aldri mer krig!

Tags:

19 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

## Det russiske keiserriket ble offer for kommunistisk kupp (oktoberrevolusjonen) og borgerkrig, før kommunistene kronet sin seier med å etablere Sovjetunionen, og fortsette undertrykkelsen av vanlige folk innenfor landets grenser, og efterhvert eksportere sitt samfunnssystem til nabolandene. Kommunistenes onde imperium gikk i graven symbolsk efter at Berlinmuren ble åpnet 09.november 1989. ## Ja sannelig, kommunistene var fæle og slemme!! Ondt imperium, jajamensann.. De stjal makten gjennom et kupp ja… Any idea hvorfor de gjorde det? Ikke at jeg er kommunist, men jeg har nesten lyst til å være det bare på trass når jeg leser slike stygge utsagn om folk… Read more »

Pleym
Pleym
16 years ago

Naturligvis er kommunistene onde, de respekterer ikke menneskets medfødte rettigheter til liv, frihet og til søken efter individuell lykke. De stjal makten gjennom et kupp, fordi de ikke fikk folket med seg. For du har vel fått med deg at det første valget ikke gav kommunistene flertall i nasjonalforsamlingen. De brukte da første møte til å jage de folkevalgte hjem og stenge hele nasjonalforsamlingen.. «Tenker litt annerledes»? Det handler om kampen om ideene – en kamp som er blodig alvor når noen går til det skritt å forfølge, fengsle, torturere og henrette sine motstandere – slik som kommunister og nazister… Read more »

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Det blir litt snevert akkurat det der. Hvis kommunistene samt nazistene er onde.. hvem er da «de gode»? Jeg «mistenker» at du tenker på de liberale eller noe sånt? Det minner meg mest om en amerikansk film det der, hvor det er helt klart hvem som er the good guys og hvem som er the bad guys. Så du forteller meg egentlig at de er de snille liberale som er kommet for å redde verden fra de slemme kommunistene og nazistene? Sorry, men jeg tar deg ikke alvorlig i det hele tatt. Jeg tror veldig mange føler seg tråkket på… Read more »

OEK
OEK
16 years ago

En kan vel la tvilen komme kommunistene til gode og anta at de revolusjonaere, i hvert fall i begynnelsen, hadde gode hensikter. Det samme kan gjelde de som kaller seg kommunister i dag – som foeler seg «traakket paa taerne». Men Sovjetunionen var i ytterste konsekvens et ondt regime. De fengslet, drepte og undertrykket sitt eget folk, som hadde liten mulighet til aa gjoere motstand. Mennesker som gjoer slikt, fortjener i hoeyeste grad aa trakkes paa taerne. Naar det gjelder hvem Pleym definerer som gode: Hvis han trodde at et annet verdenssyn en det han forfekter var det mest moralske,… Read more »

Pål Magne Ånestad
16 years ago

Kommunistene onde? Dette viser den heller perverterte siden av ideologier som f. eks. objektivismen. Tror du Lenin og hans tilhengere gikk til krig fordi de var overbevist om at nå skulle de jommen utrette noe jævelskap eller fordi de mente de hadde funnet en samfunnsorden som var mer rettferdig? Jeg forsvarer ikke kuppet eller ideologien, men vil si at selv en karismatisk predikant kunne komme med mer avansert argumentasjon enn det. Jeg vil heller si at de som er «onde» (om vi skal bruke en slik Bushisk retorikk) er DLF og møllen rundt lyspæren mr. Martinsen, som forfekter at den… Read more »

Pleym
Pleym
16 years ago

Det er tydeligvis en imponerende vilje til å forsvare kommunismen som ideologi og samfunnssystem, 16 år efter at folket i Øst-Europa stort sett med ikke-voldelige midler klarte å kvitte seg med kommunistiske regimer. Jeg trodde ikke det var nødvendig å argumentere for hva kommunismen representerer av ondskap, 16 år efter murens fall, og 49 år efter at Krustsjov tok oppgjøret med Stalin-tiden. Jeg trenger egentlig ikke argumentere, det holder å visse til Anne Funders «Stasiland», eller Anne Applebaums «Gulag». Det er også kommet en god Mao-biografi nylig. For å ta det enkle: Liberalismen tar utgangspunkt at ethvert menneske er født… Read more »

VamPus
16 years ago

Hvis det er begrepet «ond» som er problemet, så kanskje VamPus kan bidra til å definere en stat som ikke tillot sin befolkning å reise ut, tenke fritt, lese det de ville, ytre det de ville, arbeide med det de ville – som drepte, lemlestet, torturerte og satte folk i fangenskap; jævlig, slemt, dumt, kjipt, grusomt, trist, utilgivelig, rett og slett et uttrykk for dyp menneskeforakt. Dersom Liberaleren er snever fordi de påpeker helt uomtvistelige fakta – bl.a. Sovjets jerngrep på Øst-Europa, som fortsatt gjør at denne delen av europa har lavere levestandard enn i Vesten – vel, da er… Read more »

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Men VamPus, jeg er da heller ikke kommunist, og vil nødig stå til ansvar for hva de gjorde, selv om jeg fordømmer det. Problemet er at jeg kun ser en ensartet og negativ vinkling på kommunistene her, uten at noen tar det minste selvkritikk her. Jada, det har skjedd mange grusomheter i kommunismens navn, men det har det da også skjedd i land med kapitalismen. Jeg tenker ikke spesielt på vestlige demokratier, men på land i f.eks. Afrika. Noen av landene her har jo hatt ren røverkapitalisme, og menneskerettigheter er jo ikke akkurat så veldig utbredt der nede, iallefall ikke… Read more »

VamPus
16 years ago

K-K; Ja, det har slått meg at kommunister tenker på liberale som «onde» og forskjellen på oss er at mens de opererer med dødslister, så opererer vi liberale med det frie ord. I forhold til min definisjon av ondskap så kommer dødslister ganske høyt opp på listen over ting jeg synes er slemt. I land i Afrika så er problemet nettopp mangel på demokrati, frihet og menneskerettigheter. Vi kan godt diskutere om selskaper og stater bør handle med onde stater (jeg synes langt på vei at vi ikke bør det). For meg blir det rimelig sært å mene at diktaturer… Read more »

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

##Ja, det har slått meg at kommunister tenker på liberale som «onde» og forskjellen på oss er at mens de opererer med dødslister, så opererer vi liberale med det frie ord.## Og akkurat derfor er det jeg reagerer på denne bloggen og tar opp diskusjonen. Beklager at jeg sier det, men det virker ikke som om du evner å se verden i annet enn sort-hvitt. Kommunismen er ikke bare «dødslister» som du kaller det, like lite som jeg tror at alle liberale er frihetsforkjempere. Det er flott at folk engasjerer seg for sitt synspunkt, men når den andre part blir… Read more »

VamPus
16 years ago

For en som faktisk har både stått på lister hos kommunistene og nazistene i Norge så er nok mitt syn på dem ganske svart/hvitt – ja. Det er nok jeg som er unyansert, men jeg synes at overgrepene i Sovjetunionen, Kina, Cuba, Øst-Tyskland etc etc egentlig taler ganske godt for seg. Forskjellen på at enkeltmennesker eller bedrifter er kjipe og at staten er det er jo at staten liksom skal beskytte deg og dine rettigheter. Overgrep skjer garantert også i Norge, Frankrike, USA og England – men med fri presse, ytringsfrihet etc så er det en rimelig mulighet for at… Read more »

Bjørn
Bjørn
16 years ago

Nå er vel den vanlige objektivitistiske definisjonen på ondskap «noe som bevisst motarbeider det som er etisk korrekt». Siden kapitalismen er det eneste etisk korrekte politiske system (…), og kommunistene bevisst motarbeider det, er det vel rimelig å kalle dem ondskapsfulle?

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

##Nå er vel den vanlige objektivitistiske definisjonen på ondskap «noe som bevisst motarbeider det som er etisk korrekt». Siden kapitalismen er det eneste etisk korrekte politiske system (…), og kommunistene bevisst motarbeider det, er det vel rimelig å kalle dem ondskapsfulle?## Nå går det over til en ideologisk debatt her, og jeg ser meg nødt til å svare nå. Hva er det du mener er så «etisk korrekt» med kapitalismen, og hvorfor er ikke kommunismen det? Et av mine beste eksempler på hvor kapitalismen har sine svakheter er når det kommer til produksjon. Mener du at det er «etisk korrekt»… Read more »

VamPus
16 years ago

«Mener du at det er «etisk korrekt» å dumpe flere hundre tusen tonn mat hver eneste dag for å holde markedsprisene oppe, samtidig som millioner av mennesker går sultne i verden?» Er det markedskapitalismen som fører til dette, eller er det subsidiene i de enkelte land til landbruket. Det morsomme er at frihandelstilhengere også får kritikk fordi f.eks. tyske bønder klarer å produsere kylling billigere og selger dette til afrikanske land – som da ikke kan konkurrere med de lave prisene og derfor ikke får bygget opp egen kyllingproduksjon. (forøvrig kjipt å omtale dyr som «produksjon»). Jeg synes forøvrig det… Read more »

Bjørn
Bjørn
16 years ago

Nå plasserte jeg (…) foran «etisk korrekt» for å vise til at dette absolutt var noe som kan diskuteres. Personlig tror jeg ikke på noen kognitiv felles etikk for alle mennesker, etikk er noe individuelt. Etikken er, etter mitt syn, et uttrykk for hvordan man irrasjonelt sett ønsker at virkeligheten skal være. Kapitalister har sitt syn på hvordan den ideelle virkelighet hadde sett ut, kommunister har et annet og synet på etikk, og dermed ondskap, forskjellig. Av den grunn blir det lite hensiktsmessig å omtale noen som onde, men det blir heller ikke mindre korrekt å sette denne merkelappen på… Read more »

chan ching
chan ching
13 years ago

dette er fake din tosk skriv noe virkelig…

mor de
mor de
12 years ago

SKRIV OM KOSSEN 1.VERDENSKRIG SLUTTA!!!!!!!! ÅÅÅÅ EG MÅ FINNA D UD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KOR KAN EG FINNA DET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pleym
Pleym
12 years ago

mor de: Første verdenskrig sluttet fordi Tyskland og det Østeriksk-Ungarske keiserdømme tapte krigen militært.

Krigstrettheten i begge land var stor, og faren for revolusjon nedenfra ikke ubetydelig.

Geir
Geir
9 years ago

ERRU LIBBBBBERAL, DIN JÆÆVEL?!

Fra arkivet