Ukategorisert

Fylkesingsvalget i 2007 avlyses?

Fylkestingsvalget i 2007 kan bli avlyst, og fylkestingenes mandatperiode forlenget. Det er vi helt enig i.

Fylkestingene kan være inne i sin siste funksjonsperiode, fordi fylkeskommunen efter alt å dømme blir nedlagt i 2010. Noen vil ha regioner istedet, andre vil overføre fylkeskommunens oppgaver til staten, kommunene og private.

Det er Kommunenes Sentralforbund som har lansert forslaget, og KS får bred støtte i Stortinget, selv om Venstre er imot.. Da er det opp til regjeringen. Dagsavisen som opplyser dette.

Liberaleren ser ikke helt poenget med fylkeskommunen, og synes det er positivt at dette mellomleddet mellom stat og kommuner nå ser ut til å forsvinne. Selv om det ble innført direktevalg til fylkestingene i 1975, har fylkeskommunen aldri oppnådd støtte og legitimitet hos velgerne.

Å sløyfe valget sparer skattebetalerne for utgiftene.

Nedleggelse av fylkeskommunen kan også bidra til avbyråkratisering og forenkling av offentlig sektor. Men vi tror det ikke før vi ser det.

I tillegg til å sløyfe fylkestingsvalget i 2007 bør Stortinget sørge for å vedta en annen valgreform: At kommunene får avgjøre valgdatoen sin selv, innenfor valgåret.

Tags:

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Atle Hagtun
Atle Hagtun
16 years ago

Dette er noe av det mest hårreisende jeg har lest i Liberaleren. Fordi et lovfestet forvaltningsnivå kanskje kan bli nedlagt i 2010, skal en avlyse valget i 2007 fordi det koster penger å gjennomføre det eller fordi man helst ville at det ikke fantes. Hva slags prinsipp er dette? Hva slags mandat skal fylkespolitikere forvalte tre år på overtid? Dette er ytterliggående, antiliberal politikk uten respekt for demokratiske prinsipper.

Pleym
Pleym(@pleym_2)
16 years ago

Jeg forstår innvendingene godt. Det som teller for å droppe valget er at fylkeskommunen har tross direktevalg siden 1975 ikke opparbeidet noen legitimitet i befolkningen, og det har heller ikke hjulpet å utvide ansvarsområdet. Ved freden i 1945 ble det både holdt stortingsvalg og kommunevalg. For at kommunevalgene skulle komme midt i stortingsperioden, fikk kommunestyrene en funksjonsperiode på bare 2 år, før det ble holdt nytt valg. Man kan spørre seg hvor hensiktsmessig en funksjonsoperiode på 2 år, er. Et alternativ til å avlyse valget, er å lage en særlov, som gjør at de fylkestingene som eventuelt velges i 2007… Read more »

Tore Nilsen
Tore Nilsen
16 years ago

Folkevalgte organer gis mandat for 4 år av gangen gjennom valg. Sittende fylkesting har altså mandat til 2007, gitt igjennom valg i 2003. Dersom disse fylkesting skal sitte utover valgperioden fratar man velgerne politisk innflytelse over det forvaltningsnivået fylkeskommunen representerer. Erfaringene fra de siste valg viser at det skjer til dels store endringer i velgernes preferanser fra et valg til et annet. Selv om fylkeskommunen er døende er det viktig at den politiske styringen av disse reflekterer velgernes preferanser til enhver tid. Forslaget om å forlenge virkeperioden for dagens fylkesting er således stikk i strid med velgernes politiske interesser og… Read more »

Conad
Conad
16 years ago

Ærlig talt, her gikk det vel litt fort i svingene. Du skriver at Fylkeskommunen ikke har legimitet i befolkningen. Kan være enig hvis du med det mener at de fleste ikke vet hva fylkeskommunene gjør / vitsen med fylkeskommunen. Men, legimiteten til å styre fylkeskommunen er ikke gitt ved at folk er enig i fylkeskommunens eksistens – men ved at de har fått mandatet via valg. Representatene er blitt valgt for 4 år – de er gitt mandat til å styre fylkeskommunen med dets ansvarsområder og oppgaver frem til 2007. Hvem skal utføre dette mellom 07 og 10? Det finnes… Read more »

Erlend Sand
16 years ago

Dette er mild sagt horribelt og strider i mot noen av demokratiets klareste grunnprinsipper. Pinsipp som at når man ber velgerne delegere makt opp til et nivå for en gitt periode til de mennesker hvert enkelt har tilitt til. -Ja da er det et direkte tilitsbrud og så pluselig bare vedta at tiliten varer i to år til. Det er grunnlegende udemokratisk og holde noen ved makt lengere en den tilitsperioden de først forespurte borgerne om tilit til. Det å ikke la velgeren får lov til å eventuelt kaste Tore O. som fylkesordfører i Nord-Trøndelag er i realiten et «fylkeskupp»… Read more »

Pleym
Pleym(@pleym_2)
16 years ago

Jeg skjønner at liberale sjeler stritter imot tanken på at fylkespolitikerne skal få forlenget sitt mandat. Jeg er ikke «låst» til standpunktet i artikkelen, og det finnes sikkert flere mulige måter å løse dette på. Hva som må veies opp mot hverandre, er hensiktsmessigheten ved å gjennomføre et fullt fylkestingsvalg i 2007 for en periode som alle vet blir avkortet, der omorganiseringen av fylkeskommunen er i full gang – i forhold til overgangsordninger som kan tilpasses den nye regionmodellen. Eller ønsker Sand, Hagtun og andre å organisere et nytt valg igjen i 2009 eller 2010 – denne gang til regionale… Read more »

Conad
Conad
16 years ago

«Eller ønsker Sand, Hagtun og andre å organisere et nytt valg igjen i 2009 eller 2010 – denne gang til regionale parlamenter?» For egen del – ja, om nødvendig. Kunne vel egentlig tenkt meg at overgangen til regionene blei utsatt til ’11, og gjerne da med en «myk overgang» i ’09 og ’10 med utvidet sammardbeid mellom de aktuelle fylkeskommuner. Et hypotetisk spørsmål, om Stortinget ønsker å omorganisere forvaltningen i 2012 – kan vi da bare hoppe over valget i ’09? Tross alt, det koster mye penger å gjennomføre ett valg, og det er sløsing med ressurser å gjennomføre ett… Read more »

Conad
Conad
16 years ago

Ett spørsmål til: Hvordan skal regionsnivået forvaltes? Blir det ett folkevalgt organ som fylkeskommunene er? I tilfelle, når skal det valget avholdes?

Boye
16 years ago

Jeg kan bare slutte meg til kritikken fra Atle, Erlend og Conad. Erstatt gjerne fylkeskommunen med nye regioner, men i påvente av en slik reform er det da ingen grunn til å suspendere alminnelige demokratiske spilleregler. Fylkestinget er valgt for fire år og uavhengig av hva man synes om dette forvaltningsnivået så skal det altså fungere i ihvertfall to til tre år etter at gjeldende mandatperiode er utløpt. Å forlenge mandatperioder utfra «praktiske hensyn» er en praksis som gjerne benyttes i stater vi vanligvis ikke liker å sammenligne oss med, og jeg må si meg skuffet over at Liberaleren har… Read more »

Atle Hagtun
Atle Hagtun
16 years ago

«Eller ønsker Sand, Hagtun og andre å organisere et nytt valg igjen i 2009 eller 2010 – denne gang til regionale parlamenter?»

Jeg svarer for egen del, og svaret er selvsagt: Man holder valg på de organer som gjelder og som etter loven skal besettes etter valg. Når/dersom et nytt folkevalgt nivå er bestemt, holdes valg når tiden er inne, enten det er i 2009 eller 2011. Inntil det skjer må fylkestingene få nytt mandat i 2007. Man kan ikke oppheve et demokratisk valg i påvente av en mulig reform.

Fra arkivet