Ukategorisert

Stortinget vedtar forskjellsbehandlingen

Politikerne har sørget for at befolkningen i en del av landet betaler mindre skatt enn det flertallet må gjøre. Ren forskjellsbehandling og konkurransevridning.

Befolkningen i Finnmark og Nord-Troms har skattefordeler, fordeler som Stortinget har vedtatt. Det særskilte fradraget i Finnmark og Nord-Troms betyr en god del tusenlapper i året. Det er hyggelig at noen slipper unna med mindre skatt, men særlig rettferdig er det ikke. Ja til skattelettelser, men lettelsene bør komme alle delene av landet til gode. Spesielt når vedtaket fattes av Stortinget.

Det er mulig det er noen ulemper med å bo i Nord-Norge, uten at skribenten ser disse. Mange peker ofte på dårligere vær, dyrere mat, lange reiser og et næringsliv som har noen naturgitte konkurranseulemper sammenlignet med bedrifter i sentrale strøk. Det viktigste er at de som er bosatt i Nord-Norge har valgt dette selv, brukt sin frihet til å bestemme bosted. Bør politikerne premiere de som har brukt sin frihet til å flytte til usentrale strøk? Selvfølgelig bør de ikke det.

En helt nødvendig forutsetning for et liberalistisk samfunn er likebehandling fra statens side. Ulike vilkår medfører en vridning i konkurransen mellom de ulike aktørene. Slik kommunenes inntektssystem er i dag konkurrerer kommunene om innbyggerne. Da blir det ulik konkurranse når skattebetalerne i kommunene i Finnmark og Nord-Troms får et særskilt fradrag og andre økonomiske fordeler. Deilig for de det gjelder, men lite gunstig for det store flertallet som i tillegg må yte mer til fellesskapet på grunn til Tiltakssonen.

Politikerne har to reelle valgmuligheter for å rette opp skjevhetene. Det er å øke skattene i nord eller innføre de samme skattefordelene i resten av Norge. Liberaleren anbefaler det siste ettersom vi anser skatt som tyveri.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Svenn Richard Mathisen
Svenn Richard Mathisen
15 years ago

Det er imidlertid et viktig moment du har utelatt i innlegget.

Det er ikke få tusen stillinger, etater og hovedkontor det bare finnes ett av i landet. Og da legges det naturlig nok til hovedstaden.

Enormt mye av det alle i landet betaler av skatt går dermed til Oslo for å finansiere disse. Det er vel i og for seg også en sterk form for konkurransevridning – bare motsatt vei?

Det er derfor en slik utjevning på mange måter må til, rett og slett for å forhindre at alle bor unødvendig trangt i hovedstaden. 🙂

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Enormt mye av det alle i landet betaler av
>skatt går dermed til Oslo for å finansiere
>disse. Det er vel i og for seg også en sterk
>form for konkurransevridning – bare motsatt vei?

Bare hvis du er istand til å vise at de tjenester
som produseres ved aktuelle etater kun er til
bruk for Oslofolk.

Vi vet at aktielle etater tjener hele befolkningen,
og således finnes ingen konkuransevridning/
forskjellsbehandling i dette.

Svenn Richard Mathisen
Svenn Richard Mathisen
15 years ago

>Bare hvis du er istand til å vise at de tjenester >som produseres ved aktuelle etater kun er til >bruk for Oslofolk. Dette handler om skatt/penger. At produktet av disse tjenestene er til gode for hele landet, endrer ikke det faktum at skatten/pengene havner i hovedstaden. >Vi vet at aktielle etater tjener hele >befolkningen, og således finnes ingen >konkuransevridning/forskjellsbehandling >i dette. Alle er nok ikke enig i det. I så fall burde mange av jobbene blitt jevnt fordelt utover landet. Det er klart at det å ha kjøpekraftige/finansielt sterke innbyggere er et konkurransefortrinn. Hvorfor står ellers ordførere på rekke og… Read more »

Lasse
Lasse
15 years ago

Jeg bor selv i Nord-Norge, og er fullstendig enig..

Noe som kan gjøres for å styrke nordnorge er sammenslåing av alle mulige slags småkommuner. Skjerstad kommune slo seg sammen med Bodø, med godt resultat. Jeg ser ingen grunn til at en bygd med 100 innbyggere skal ha sitt eget kommunestyre. Byråkratiet bør trimmes ned som ugress helt ned til det mest nødvendige. Mye offentlige utgifter lekker ut i form av å brødfø papirskyvere i kommunestyrer hvis stillinger ikke har noen misjon bortsett fra å forlenge behandlingsprosesser.

Johan Andorsen
Johan Andorsen
15 years ago

Liberalisme = anarki? Det er artig å følge innleggene her på Liberaleren, her finnes det tydeligvis en haug folk som lever i sin egen verden og bare ser en eneste løsning på alle problemer: Et «la det skure»-samfunn uten regler, og med sterke anarkistiske trekk. Men liberalisme er ikke anarki, selv en liberaler innser at kjøreregler må til for å sikre reelle valgmuligheter for innbyggerne i et samfunn. Å hevde at lavere skatt for innbyggerne i Finnmark er en urimelig forskjellsbehandling av skattyterne i landet, blir jo det reneste tullball. Er det ikke nå på tide å kutte ned på… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>>Vi vet at aktielle etater tjener hele >>befolkningen, og således finnes ingen >>konkuransevridning/forskjellsbehandling >>i dette. >Alle er nok ikke enig i det. I så fall >burde mange av jobbene blitt jevnt fordelt >utover landet. Det er klart at det å ha >kjøpekraftige/finansielt sterke innbyggere >er et konkurransefortrinn. Noe som isåfall er et argument til støtte for påstand om den motsatte konkuransevridning. Oslo er belastet med en haug fattige mennesker på lønn i det offentlige og trekker derfor kjøpekraften ned i egenskap av å binde opp en haug mennesker i slike stillinger. Dette er opplagt et holdbart argument, men da har… Read more »

Johan Andorsen
Johan Andorsen
15 years ago

Jeg kan ikke tenke meg til at det finnes en eneste god grunn til at Vadsø skal ha bedre eller verre skattevilkår enn Øksnes. Et helt annet forhold blir derimot at det offentlige har påtatt seg å sørge for helse- og undervisningstjenester over hele landet, også i Finnmark. For å lokke kompetent personell til å besette disse stillingene også i lite attraktive områder, har det offentlige valgt å stille opp med gunstige skatteregler, blant annet. At grensene for denne tiltakssonen går i nord-Troms kjenner jeg ikke årsakene til. Det som skjer her er at staten benytter markedsmekanismene for å sikre… Read more »

Fra arkivet