Ukategorisert

En kostbar aksjon

Aksjonen var ikke prinsipielt begrunnet, men den ble kostbar for kvinnen som ikke leverte selvangivelsen på flere år. Hun fikk 70 000 kroner i bot av tingretten.

Kvinnen har unnlatt å levere selvangivelse helt siden 1996. Hun har tidligere betalt mange tusen i tilleggsskatt og en bot på 45 000 kroner. Dommen fra tingretten gjelder for årene 2002, 2003 og 2004. Hun har i retten argumentert for at hun har vært for syk til å levere selvangivelsen, noe hun har blitt trodd på.

I retten hevdet hun at hun nå er så frisk at hun ved hjelp av advokat holder på å ordne selvangivelsen for 2005, skriver VG.

Vanskelig å nekte
Denne saken er et konkret på bevis på hvorfor det er vanskelig med sivil ulydighet ovenfor staten når det gjelder selvangivelsen. Det er straffbart og kostbart. Staten klarer å kreve inn pengene, enten gjennom straffeskatt, bøter eller dom. Det er dessverre en plikt å levere selvangivelsen til Skatteetaten.

Det har vært enklere å nekte verneplikten enn å nekte å levere selvangivelsen. Vernepliktsaken blir alle ferdig med en eller annen gang. De som nekter å levere selvangivelsen, må regne med å bli rettslig forfulgt av staten resten av livet. Derfor er bidragsyterne i kampanjen Svart arbeid, en kampanje som blir drevet av skribent Bent Johan Mosfjell, anonyme. Få eller ingen vil påføre seg selv lidelsene med å bli rettslig forfulgt av staten gjennom et helt liv på grunn av et dokument.

Reklamen lyver
”Skatteetaten vet ikke alt om deg” er reklamen staten bruker med jevne mellomrom. Det er kun delvis sant. Det ikke staten vet om hver enkelt av oss, er ikke verdt å vite. De statlige etatene sitter samlet på enorme mengder opplysninger om oss. Det de ikke vet, holder vi aktivt skjult for myndighetene. Det lar seg gjøre, men det medfører en risiko ettersom vi må oppgi gale opplysninger på registreringer, blant annet på utfyllingen av selvangivelsen. Staten vet så mye om oss, at det etter hvert har blitt et problem for personvernet.

Stakkars kvinne
Problemet med finansfobi har det vært skrevet en del om tidligere. En britisk undersøkelse viste at det som defineres som normale personer utvikler finansfobi. Hjerteklapp, svimmelhet og engstelse er vanlige symptomer. Noen går så langt som å kaste uåpnede regninger. Kvinnen som ble dømt i tingretten hadde, hvis VGs artikkel er rett, rimelige gode grunner til å ikke levere selvangivelsen. Alvorlig sykdom eller finansfobi bør være en god grunn til ikke å levere, i alle fall slik selvangivelsen er utviklet med et komplisert regnestykke dersom skatteyterne skal betale minst mulig skatt til staten.

De norske skattereglene er vanskelig. I 2005 gjorde NRK en undersøkelse på hvor mye Skatteetaten kunne om reglene. Journalistene stilte 75 spørsmål om alt fra salg av pendlerbolig til fastrentelån til 15 av landets ligningskontor. 37 prosent av svarene var gale og sju prosent av spørsmålene ble ikke besvart i det hele tatt. Når statens skattefolk har problem med spørsmålene, forklarer dette hvor vanskelig selvangivelsen kan være for en vanlig skatteyter som i tillegg lider av finansfobi.

Det er politikernes jobb å gjøre regelverket så enkelt som mulig. Reglene for skatt er svært vanskelig, og det er ikke rart at mange som er ansatt i Skatteetaten ikke har oversikt over absolutt alt. Undersøkelsen viste at det er et skrikende behov for en forenkling og for en liberalisering. NRK sin undersøkelse burde ha vært brukt som en rettesnor for en enklere hverdag for oss som blir tvungen til å levere inn selvangivelsen. Kanskje hadde dommen i tingretten da vært en dårlig drøm istedenfor en stygg sannhet.

14 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Dersom såkalt «finansfobi» – eller «vondt i betalingslysten», som jeg vil foretrekke å kalle denne immaginære «lidelse» – skal være en unnskyldning ikke bare for å unnlate å yte til fellesskapet, men også for å unnlate å levere selvangivelse, må det samme kunne brukes som unnskyldning av dem som ikke ønsker å betale en ordinær regning til en privat kreditor. Dersom «vondt i betalingslysten» skal føre til at en hvilken som helst subbus skal kunne kaste regningen for de bøkene hun kjøpte på postordre, får vi et system der det vil være vanskelig for også den private aktør å drive… Read more »

Per
Per
15 years ago

Det er en viss prinsipiell forskjell da, på å betale for varer en aktivt har gått inn for å kjøpe og det å betale skatt. En kan stort sett velge hva en vil kjøpe av varer og tjenester, men skatten må betales enten en vil eller ei. Nå er det selvsagt slik at staten trenger inntekter. Hvordan den skal skaffe disse inntektene kan imidlertid diskuteres. Det som uansett er sikkert er at skattesystemet bør radikalt forenkles. Det er noe som er riv ruskende galt når ligningskontorene i undersøkelsen svarte galt på mer enn en tredel av spørsmålene. Da behøver en… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
15 years ago

En skulle trodd at sunt vett var nok ja. Desverre er det slik at det finnes skapende mennesker og det finnes tærende mennesker. Guder og parasitter. Noen skaper produkter og ideer, andre lever av suge til seg produktet av andre personers strev. Disse to mennesketypene trives i ulike miljøer. Guder foretrekker et åpent miljø, mens parasitter trives med mest mulig forvirring slik at ingen ser at de suger til seg næring. Parasitter liker derfor å gjemme seg bak subjektive begreper, og forfekter gjerne relativistiske standpunkter. I skattespørsmål krever heldigvis folk flest objektivitet. Parasittene har tilpasset seg dette kravet og forfekter… Read more »

Emil
Emil
15 years ago

God aften, Eivind.

Mitt navn er Emil Henry og jeg er en tyv. Kapitalismen har snytt meg for min rette pris. Dermed skylder fellesskapet meg noget. Hvor er din betalingsvilje, for min elendighet?

PS: Må jeg minne dem på at jeg dreper ditt svakeste familiemedlem hvis du ikke fullfører min lidelses imperativ?

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Det spørsmålet Emil stiller er etisk sett svært interessant; hvor langt går det enkelte menneskes etiske ansvar for handlinger begått av samfunnet enkeltmennesket er en del av? En stiller gjerne spørsmålet i forbindelse med bl.a. terror; hvordan kan den enkelte muslim sies å gå fri for ansvar for terror, så lenge han ved sin passivitet ikke gjør noe aktivt for å ta avstand fra terroren. Det samme spørsmål kan stilles mannkjønnet som helhet; er vi menn ikke alle skyldige i seksuelle overgrep mot kvinner, all den stund alle menn ikke aktivt reiser seg og aktivt tar avstand fra overgrepene? Jeg… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
15 years ago

Jeg er redd jeg ofte ser ting opp ned, men jeg tror ikke Eivind forstod spørmålet til Emil.

Emil
Emil
15 years ago

Riktig, Voodoo-king. Spørsmålet jeg stiller, er ironisk. Du må være en hest, eller en eller annen Venstre-tilhenger, for å opphøye det til en reèl problemstilling. Premisset for spørsmålet er dessuten galt. Det er ikke ett samfunn. Det er kun individer som tenker og utfører handlinger. Dermed blir det lydende som at enkelte mennesker skal ta ansvar for det andre individer gjør. Når man først svarer ja til en slik tåpelig påstand, åpner man porten mot alle onder. Patriot Act, sosialistisk liberalisme og delegaliseringen av meskalin. Det er dermed, etisk sett, svært uinteressant. Jeg er på stram hals hva din definisjon… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Jeg kan uten videre slutte meg til Emils fremstilling av statens mange overgrep mot enkeltmennesket. Men at de etiske spørsmål det stiller å leve i et samfunn er uinteressante, er jeg uenig i. Selv om en ikke liker det å leve i et samfunn (og gjør ikke du det, idet du debatterer med meg nå), så må det jo være interessant å diskutere verden slik den er, for deretter å kunne forandre den. Det er to muligheter: Enten forstod ikke jeg spørsmålet ditt, (meget mulig). Eller så behersker ikke du ironien som genre, (overveiende sannsynlig). Ironi er i det hele… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
15 years ago

Bra skrevet Emil, 100% enig i det du skriver. Men la oss gjøre som Eivind sier å diskutere verden slik det er. Slik jeg ser det har vi hverken kapitalisme, sosialisme eller demokrati, men økonomisk fascisme. De økonomiske fascistene holder økonomiske analfabeter i mørket like lett som kirka holdt litterære analfabeter nede i middelalderen. Dette gjøres gjennom institusjonen staten, og prinsippet makt kjøper penger, penger kjøper makt. At det økonomiske presteskapet skal bestemme hvordan folk bruker penger, er like idiotisk som at prester skal bestemme folks drikkemønster. Hvis en ikke er enig i dette kan en umulig være liberal. Løsningen… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Påstanden om FRP-velgerens fordomsfullhet, i egenskap av FRP-velger, er etter min mening uttrykk for en stigmatiserende generalisering som ikke har det aller ringeste med liberalisme, frihetsidealer og toleranse å gjøre.
At kirken (jeg foretrekker riksmålsformen) har holdt folk nede kan jeg for så vidt være enig i, men vi har også eksempler på at det motsatte er tilfellet. For hva sies f.eks. om litterære genier som Absalon Pedersøn Beyer, Petter Dass og E. T. A. Hoffmann; kirkens menn alle som èn.
Og var ikke eksistensen av et velfungerende kirkevesen den mest vesentlige forutsetning for gamle J. S. Bachs kunstneriske utfoldelse?

Voodoo-king
Voodoo-king
15 years ago

Det finnes bare individer, at noen blir såret av generaliseringer, eller bruker dem til annet en nyttige hjelpemidler for å få rask men unøyaktig oversikt er over min fatteevne.

Er nok med kirka som med liberalismen, skapt med gode intensjoner, men alt som skapes forsøker parasitter å misbruke.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Vel vel, Woodoo-konge, så skal du få det inn med skjeer. Jeg er FRP’er. Jeg ble såret over det du sa om at individene FRP’ere er fordomsfulle. Kan så være at det finnes FRP’ere, akkurat som andre partifellere, som har fordommer. Men det betyr jo ikke at alle andre parti-enkeltindivider har disse fordommer. Med din generalisering og stigmatisering – som du selv sier, brukt for å få oversikt – påstår du indirekte at jeg har fordommer. Hvilke fordommer – som jeg altså ikke har – er det du tillegger meg. Ditt eneste «bevis» på at jeg har fordommer er at… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
15 years ago

Jeg hører du sier at du ble såret over min subjektive kategorisering av FRP velgeren. Dette vil jeg aldri kunne forstå. Du har tydeligvis en kollektiv bevisthet eller identitet, det har ikke jeg. Dette påstår jeg nettopp fordi du ble såret av min generalisering. I min mening er en kollektiv bevisthet roten til nesten alt ondt. En generalisering om en gruppe er enten god eller dårlig aldri perfekt. Slik må det jo nødvendigvis være siden en gruppe er en samling forskjellige individer og ikke en samling nøyaktige kopier. Dette bør det være mulig for alle å forstå, og forstår en… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Jeg kan ikke annet enn å ta av meg hatten for Woodo-kings argumentasjon. Det var kanskje noe uheldig å si at jeg ble «såret» – jeg oppfattet da heller ikke det som et personlig angrep.
Jeg tror dessverre ikke det er mulig, i hvert fall ikke for meg, å vokse opp i et samfunn uten en eller annen form for kollektiv bevissthet. Jeg skulle ønske jeg kunne, men jeg har vanskeligheter med det. Jeg tror de som vokser opp uten denne bevissthet er svært heldige.

Fra arkivet