Ukategorisert

Kirkerådet går inn for et skille

Vi nærmer oss et skille mellom stat og kirke. Kirkerådet ønsker at Den norske kirke ikke lenger skal styres av staten.

Det har kommet ganske mange e-poster fra liberalister til Liberalerens redaksjon om denne saken i dag. Det betyr at dette spørsmålet, denne saken er viktig for mange av oss som tror på personlig frihet og en redusert stat.

Kirkerådet anbefaler at Kirkemøtet går inn for at det direkte statlige kirkestyret avvikles, og at de grunnlovsbestemmelser som hjemler dagens statskirkeordning oppheves. Retten til å utnevne biskoper og proster, og annen myndighet som i dag ligger til det kongelige kirkestyret, overføres som en konsekvens av dette til kirkelige organer. Den norske kirke blir et eget rettssubjekt som ved sine valgte organer selv fastsetter sin Kirkeordning.

Uttalelsen fra Kirkerådet oversendes til behandling på Kirkemøtet 13.-19. november i Øyer. Kirkemøtet skal avgi høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke.

Med dette anbefaler Kirkerådet at Kirkemøtet i det vesentlige går inn for modellen ”lovforankret folkekirke” som hovedmodell for ordningen av forholdet mellom staten og Den norske kirke i fremtiden, slik flertallet i det offentlige stat-kirke-utvalget har gått inn for.

Kirkerådets syn er basert på premisser knyttet til kirkens selvforståelse som trossamfunn og som landsdekkende, demokratisk folkekirke. Videre at en fremtidig kirkeordning tar hensyn til tros- og livssynsfriheten, som igjen står i en viss spenning til hensynet til religionens integrerende og verdimessige rolle for stat og samfunn.

Les hele utredningen fra Kirkerådet.

Selv om Kirkerådet mener stat og kirke bør skilles, vil de at Kirken fortsatt skal være finansiert gjennom det offentlige. Det foreslås fortsatt offentlig hovedfinansiering av kirkeorganisasjonen, men med en endring av ansvarsfordelingen mellom stat og kommune slik at staten får et finansielt hovedansvar, står det i forslaget til Kirkerådet.

Liberaleren er fornøyd med mye i Kirkerådets innstilling, men langt fra alt er like godt. En lovforankret folkekirke er ikke godt nok. Det er heller ikke akseptabelt at skattebetalerne må betale en del av utgiftene for kirkeorganisasjonen etter en løsrivelse fra staten. Denne organisasjonen bør i likhet med andre organisasjoner finansiere driften selv, uten å være avhengig av skattefinansierte overføringer fra politikerne.

Et skille, må være et totalt skille.

Mest lest

Arrangementer