Ukategorisert

Verneplikt: Spennende spørsmål fra Venstre

Venstre prøver å gjøre det de lovte velgerne for inneværende periode på Stortinget, i alle fall når det gjelder verneplikt.

Liberaleren er imot vernepliktsordningen. Vi er imot førstegangstjenesten og siviltjenesten. Vi mener verneplikten og Sivilforsvaret er slaveri. Vi ser ingen fordeler med dagens ordninger, kun ulemper.

Vårt alternativ er et profesjonelt forsvar, der de som er i organisasjonen har takket ja til et jobbtilbud helt frivillig. Det finnes personer i det liberalistiske miljøet som argumenterer for et samfunn uten et skattefinansiert forsvar. De har vår sympati, men på grunn av vår redaksjonelle linje kan ikke Liberaleren forsvarer dette uten videre. Skribenten kan likevel love at vi støtter de fleste forslag som medfører et forsvar der det meste er basert på frivillighet.

Venstre spør
Venstre er et parti som har stor sympati i Liberalerens redaksjon når det gjelder verneplikt. Liberaleren er ikke helt enig med Venstre, men det er et spennende parti med tanke på at de vil legge om verneplikten, selv om partiet ikke går så langt som de burde gjøre.

I forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2007, har Venstre fremmet et interessant spørsmål til Finansdepartementet. De har også fått svar, et svar som er gitt i samråd med Forsvarsdepartementet.

Venstre spurte om provenyeffekten av å redusere lengden på dagens allmenne vernepliktstjeneste fra 12 måneder til 100 dagers effektiv tjeneste?

Svaret fra Finansdepartementet er både gledelig og litt deprimerende. Gledelig fordi departementet innser at det er mulig å ha et profesjonelt forsvar og innrømmer dette. Deprimerende fordi tanken om en kortere verneplikt blir lagt død av økonomiske årsaker.

–Med en vernepliktstid på 100 dager effektiv trening ville, isolert sett, kostnadene til verneplikten kunne reduseres betydelig. Blant annet ville dette medføre reduserte kostnader knyttet til tjenestetillegg og dimisjonsgodtgjørelse til de vernepliktige, eiendom, bygg og anlegg og materiellslitasje og vedlikehold. Imidlertid ville dette medføre at Forsvaret ikke kunne levere operative kapasiteter som forutsatt og dermed ikke utføre pålagte oppgaver, eksempelvis ikke drive overvåking og suverenitetshevdelse i nordområdene eller delta i betydelig grad i internasjonale operasjoner. Med en førstegangstjeneste på 100 effektive dager og et fortsatt krav til å levere operative kapasiteter, ville Forsvaret måtte profesjonaliseres og i langt større grad ha vervede soldater for å utføre gitte oppgaver, noe som igjen antakelig ville bety en kostnadsøkning i forhold til dagens vernepliktsmodell, skriver Forsvarsdepartementet i brevet til Venstres fraksjon i Finanskomiteen.

Nå er det mange som stiller et spørsmålstegn med Norges deltakelse i internasjonale operasjoner. Skribenten er en av disse.

Venstre lover
I programmet mener Venstre at dagens vernepliktsordning er ikke godt nok tilpasset det nye forsvarets behov. Framtidens norske forsvar krever færre, men bedre trente, mobile styrker med godt utstyr og trening i å samarbeide med våre allierte. I dag avtjener under halvparten av alle norske menn førstegangstjeneste, men det er likevel for mange i forhold til forsvarets behov.

Venstre vil basere det norske forsvaret på allmenn verneplikt, men går inn for en omlegging av verneplikten. De fleste vernepliktige bør avtjene 100 dagers effektiv tjeneste, mens andre kan velge en lengre tjeneste med økt økonomisk kompensasjon. Verneplikten må også gi soldatene studiepoeng og pensjonspoeng. Dette vil kunne sikre forsvarets behov for bedre utdannede og trente soldater, som også er egnet til internasjonale oppgaver. Venstre vil at også andre enn de militært vernepliktige får delta i en norsk totalforsvarsstrategi. Dette må inkludere sivile vernepliktige, når det skjer i respekt for deres overbevisning. Siviltjenesten må få et mer fredsrelevant innhold, og Venstre vil utrede muligheten for å avtjene siviltjeneste som fredsarbeider i utlandet. Siviltjenesten reduseres til samme varighet som militærtjenesten. Venstre er i mot fengsling av militærnektere.

Tags:

Mest lest

Arrangementer