Ukategorisert

Michelsen: De viser forakt for lokaldemokratiet

Lederen i Unge Venstre, Lars-Henrik Michelsen, mener regjeringen viser forrakt for lokaldemokratiet, og spør like godt hva som er årsaken til at regjeringen har avslått søknadene fra noen kommuner som vil prøve ut stemmerett for 16-åringer ved neste års lokalvalg.

Michelsen tror en forsøksordning kunne ha medført økt politisk engasjement blant ungdommer. Liberaleren er ikke uenig, og har flere ganger foreslått redusert stemmerettsalder.

For Liberaleren er det naturlig at 16-åringer skal få benytte stemmeretten, ikke bare i kommunevalg, men også i stortingsvalg. Mange unge under 18 år betaler i dag skatt, en del blir satt i fengsel, de kan sitte i råd og utvalg og de benytter seg av tilbud som er i regi av velferdsstaten. Det er naturlig at de får påvirke samfunnsutviklingen. Stemmeretten er blant demokratiets mest grunnleggende borgerrettigheter. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre landet, understreker dette det grunnleggende prinsipp om at all makt utgår fra folket. 16-åringer er absolutt en del av folket.

bloggen sin ber Michelsen de som ønsker stemmerett for 16-åringer om å stå på videre. Historien gir alltid de som vil utvide demokratiet rett, noe han helt riktig påpeker i dette angrepet på regjeringen.

Tags:

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Ifølge Grunnloven er myndighetsalderen i Norge 18 år. Dersom Regjeringen hadde godkjent en ordning der noen kommuner setter seg ut over Grunnlovens bud, ville Regjeringen ha medvirket til grunnlovsbrudd. Dette ville kunne komme inn under straffebestemmelsen i ansvarlighetslovens §11, kanskje også kunne handlemåten subsumeres under den generelle bestemmelse i Grunnlovens §30 tredje ledd. Det kan ikke anses som formildende at en slik handlemåte hadde vært til borgernes favør; jfr. premissene for riksrettsanklagen mot Berges regjering i 1926, se Riksrettstidende 1926-27 side 5 flg. Dersom barn skal få stemmerett kan dette etter min mening kun gjennomføres ved at Grunnloven endres. Jeg… Read more »

Baltzersen
15 years ago

Jeg er i det store enig med Knudsen i skepsisen mot senkning av stemmerettsalderen. Knudsen er imidlertid — med all respekt å melde — på bærtur når det gjelder referansene til Grunnloven. Grunnloven regulerer kun stemmerett ved stortingsvalg, hvilket er en ikke ubetydelig årsak til at endringer i stemmeretten historisk er kommet før ved kommunevalg enn ved stortingsvalg.

Per-Roar Hansen
Per-Roar Hansen
15 years ago

Med hensyn til hvem som er på bærtur eller ikke kan sannsynligvis avgjøres ved at den såkalte Baltzersen svarer den virkelige Eivind Knudsen på ett konkret spørsmål: Finnes der eksempler på at Regjeringen har gjort unntak for den i Grunnlov og vergemålslov fastsatte myndighetsalder? For så vidt er det korrekt at Grunnlovens § 50 i seg selv regulerer stemmerett med stortingsvalg, men finnes det eksempler på at Regjeringen har gått utenom denne bestemmelsen på andre stemmerettsområder?

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Baltzersen har rett m.h.t. Grunnloven – her har nok unge Knudsen vært litt for kjapp med klørne. Men Hansens spørsmål er likevel interessant: Har Regjeringen anledning til å fravike den generelle stemmerettsregel på kommunalt nivå? Baltzersen skriver om historikk, det hadde vært interessant å vite om stemmerettsalderen har vært lavere ved kommunalvalg enn ved stortingsvalg tidligere.

Baltzersen
15 years ago

Jeg vet ikke helt hva som skal til for å kvalifisere til å være «virkelig» i motsetning til «såkalt.» Grunnlovens bestemmelser om stemmerett ved stortingsvalg refererer ikke til myndighetsalder. Faktisk er det de norske borgere som er fylt 18 år det året valget holdes, som har stemmerett. Dette er i det minste hovedregelen. Stemmerettsalder og myndighetsalder må således sees på som formelt to forskjellige ting. Man kan mene at det ikke burde være slik, men dét er en annen sak. Stemmerett ved lokalvalg er regulert av valglovens § 2-2, og denne tar utgangspunkt i stemmerett ved stortingsvalg. Stemmerett ved lokalvalg… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Dette var interessant, Baltzersen. Da må jo dette bety, at Stortinget på vanlig måte kan endre loven slik at Regjeringen kan gi kommuner lov til å ha en annen stemmerettsalder enn den som er fastsatt i valgloven. Da trenges det altså ingen grunnlovsendring, og det vil jo gjøre prosessen mye enklere. Da kan man jo like gjerne gå inn for å godkjenne et slikt prøveprosjekt, nærmest for å se hvor galt det gikk når barn fikk stemme… Nei, hva som er forskjellen på å være «virkelig» og «såkalt» skjønner ikke jeg heller – det kan jo ytterligere kompliseres ved at… Read more »

Baltzersen
15 years ago

Forsiktig nå! Forsiktig, Knudsen. Jeg tror ikke det skal være vanskelig å finne eksempler på vedtak som er blitt fattet med «bifall» fra folk som egentlig har vært motstandere av dem, hvor dette «bifallet» er basert på at gjennomføringen vil bevise hvor dårlig vedtaket er, og hvor nevnte motstandere nok har angret på sitt «bifall.» Det er ikke nødvendigvis slik at de «bifallende» motstandere ikke hadde rett i sin skepsis eller regelrette motstand, men selvom det kan være meget gode grunner til ikke å innføre en ordning, og innføringen med efterfølgende erfaring bekrefter motforestillingene, kan det allikevel vise seg å… Read more »

Fra arkivet