Diverse, Magasin

Kjærlighetsvisumet passerte første hinder

Forslaget fra Venstre om kjærlighetsvisum har passert første hinder. Igår behandlet Stortinget forslaget, og kun FrP stemte imot.

10.mai iår fremmet Trine Skei Grande, Anne Margrete Larsen (utenrikskomiteen) og Lars-Henrik Michelsen (vara for Lars Sponheim, og leder i Unge Venstre) forslag om å innføre et 12-måneders kjærlighetsvisum.

I komiteens innstilling var alle partier bortsett fra FrP positive.

Vedtaket ble at forslaget vedlegges protokollen. Forslaget fra FrP om å ikke bifalle Venstres forslag, ble nedstemt.

Forslaget fra Venstre blir sannsynligvis å finne i regjeringens forslag til ny utlendingslov, som skal legges frem neste år. Dette har statsråd Bjarne Håkon Hanssen selv presisert i et brev til stortingskomiteen.

Høyres representant Kari Lise Holmberg hadde betenkeligheter med å innføre en ny visumkategori, og ville istedet ha utredet forlengelse av regelen om forlovelsesvisum: «Ikke minst på utlendingsfeltet er det viktig å se ting i sammenheng. Best mulig resultat får en når en har en helhetlig behandling av visumreglene. Et eksempel på det er at vi allerede har et forlovelsesvisum. Det må være viktig å se på hvordan dette praktiseres. Kanskje kan en videreutvikle forlovelsesvisumet istedenfor at man innfører enda en ny visumkategori. Komiteens flertall ber statsråden utrede nettopp dette.»

Bjørg Tørresdal fra KrF ønsket også å se forslaget sammen med behandlingen av ny utlendingslov. Hun mente et vesentlig poeng ved kjærlighetsvisum måtte være å redusere behandlingstiden vesentlig.

Trine Skei Grande var en av de tre forslagsstillerne, og hun poengterte at «det er veldig mange av oss som har venner eller deler av familien i andre deler av verden, dit man kan reise og oppleve stor gjestfrihet, mens muligheten for å invitere vedkommende til Norge ikke er veldig stor. Det synes jeg faktisk er ganske flaut.»

Grande kom også inn på det ekisterende lovverkets merkelige utslag: «Av alle de forslag jeg har vært med på og jobbet med i Stortinget i mine snart seks år her, er det i forbindelse med dette jeg har fått høre flest fæle historier fra enkeltpersoner som understreker hvor viktig dette er.»

Hun anser forslaget som veldig viktig å få gjennom, men er villig til å vente på forslaget til ny utlendingslov fra regjeringen.

Skei Grande kom også inn på hvordan norsk utenrikstjeneste behandler søknader fra folk som ønsker å besøke Norge: «Den måten mange utenriksstasjoner behandler visumsøknader på, gjør at man føler at Norge er et land man ikke er velkommen til. Jeg vil gjerne at man prøver å få laget noen regler som gjør at Norge kan være et land der man kan ha venner, familie og andre på besøk på en ærlig og redelig måte, uten at man føler at man må gå en spissrotgang i byråkratiet. Jeg håper at statsråden har ambisjoner om å ha en helhetlig visumpolitikk, der vi kan vise allmenn folkeskikk overfor andre.»

Venstres nestleder poengterte også at FrP egentlig ikke har noen argumenter for å være mot forslaget.

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen kom inn på hvilke begrensninger Schengen-avtalen legger på muligheten for å realisere forslaget: «. Det er viktig at vi husker at det norske visumregelverket er knyttet opp til Schengen-samarbeidet. Det har som utgangspunkt at den som har til hensikt å ta opphold i riket utover tre måneder, skal søke om oppholdstillatelse, ikke visum. Det er viktig for meg å understreke når vi nå forhåndsdiskuterer det som skal komme senere, at vi ikke ensidig fra norsk side kan bestemme f.eks. en visumperiode på ett år, hvis det ikke harmoniserer med Schengen-regelverket. Da vil vi i hvert fall stå overfor den situasjonen at enten må vi velge fortsatt deltakelse i Schengen eller så må vi forholde oss til at Schengensamarbeidet ikke opererer med visumperioder på lenger enn tre måneder. Så en eventuell ordning med tolv måneders opphold for kjærester må i tilfelle etableres som et nytt grunnlag for oppholdstillatelse, altså ikke som en del av visumsystemet, dersom vi fortsatt skal ta del i Schengensamarbeidet.»

Statsråden gav også Venstre honnør for å ta opp en altfor sjelden debattert del av utlendingspolitikken: «For øvrig tar representanten Skei Grande i sitt innlegg opp bredden i diskusjonen om visumpolitikken. Det er selvfølgelig også en viktig del av den helhetlige utlendingsloven, som kommer til behandling i vårsesjonen. Men jeg er i og for seg enig med representanten Skei Grande i at hun berører ganske viktige punkter i en del av utlendingspolitikken som sjelden diskuteres. Vi diskuterer asylpolitikken, vi diskuterer familiegjenforenings- og familieinnvandringspolitikken, vi diskuterer arbeidsinnvandringspolitikken osv. – visumpolitikken er sjelden oppe til debatt. Så jeg hilser i og for seg veldig velkommen det initiativet til å få en debatt om visumpolitikken.»

Grunnen til at Liberaleren refererer så utførlig fra debatten, er at den ikke er offentlig tilgjengelig på nett ennå. Når den blir det, vil det bli publisert en lenke.

Liberaleren har tidligere omtalt det nåværende stortingsflertallets muligheter til å gjøre noe med det rigide regelverket som eksisterer på dette området.

Det er å håpe at regjeringen snart kommer med sitt forslag til ny utlendingslov, og at de øvrige partiene diskuterer seg frem til en helhetlig politikk for integrering, uten å skjele til FrPs forsøk på å legge premissene for debatten.

Kanskje Norge kan få en utlendingslov som tar hensyn til at mange nordmenn har familie, slekt og venner i Norge. En lov som åpner for nødvendig arbeidsinnvandring.

Det er jo alltid lov å håpe.

Mest lest

Arrangementer