Ukategorisert

Regjeringen vurderer særavgiftene

Det ble i statsråd på fredag oppnevnt et utvalg som skal vurdere særavgiftene. Utvalget skal ledes av forskningsleder Brita Bye, og vil levere sin rapport innen 23. juni 2007. Dette er en oppfølging av felleserklæringen fra Soria Moria, og utvalget ble varslet i budsjettet for 2007.

Særavgifter legges direkte på enkelte varer og tjenester. Det er to typer særavgifter. For det første er særavgifter en fellesbetegnelse på avgifter som betales ved innførsel, produksjon eller innenlandsk omsetning av nærmere angitte varer og enkelte tjenester. Eksempel kan en slik særavgift kan være bensinavgift. For det andre dekker særavgiftene også avgifter knyttet til å eie eller til å endre eierforhold til bestemte varer og fast eiendom som for eksempel årsavgift på bil.

Størstedelen av statens inntekter fra særavgiftene kommer fra den første kategorien, altså kategorien bensinavgiften er i.

I Soria Moria-erklæringen står det at regjeringen vil ha en gjennomgang av særavgiftssystemet. I budsjettet for 2007 ble det varslet at regjeringen skal sette ned et utvalg som skal vurdere dagens særavgifter. Utvalget er nedsatt, men Liberaleren er ikke ekstremt spent på konklusjonen etter at utvalget, og ikke minst etter at dagens regjering har sett på særavgiftssystemet.

Så lenge politikerne ikke vil redusere statens størrelse, den offentlige sektoren, er det vanskelig å redusere avgiftene. For Liberaleren er reduserte avgifter en målsetning, men Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet deler ikke det målet. Regjeringen, regjeringspartiene og de andre partiene på Stortinget ønsker en stor stat, og da blir det mange og store særavgifter.

Utvalget skal ha en bred tilnærming til spørsmålet om hvordan særavgiftene best mulig kan utformes. Det skal bl.a. vurderes hvordan dagens særavgifter ivaretar målene om å skaffe staten inntekter på en best mulig måte, og korrigere for eksterne kostnader. Videre skal utvalget vurdere hvordan særavgiftene påvirker rammebetingelsene for enkeltnæringer og fordeling av reell kjøpekraft. Utvalget skal levere sin innstilling innen 23. juni 2007, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Mest lest

Arrangementer