Ukategorisert

Tro på norsk – ellers…

krever FrPs Per Willy Amundsen. Religiøse seremonier er et frivillig valgt fellesskap som uttrykker identitet og verdier. Skjønner Amundsen såpass?

I flere aviser idag kan man lese at FrPs innvandringspolitiske talsperson Per Willy Amundsen mener religiøs forkynnelse i Norge skal foregå på norsk.

Mistenkeliggjør muslimer spesielt
Han mener kravet om norskspråklige gudstjenester er en naturlig del av integreringspolitikken. Som vanlig er FrP ute efter muslimene. Amundsen begrunner kravet slik i Aftenposten: «Vi må få opp i dagen den kommunikasjon som foregår mellom religiøse ledere og menighetene.» og «Det er mye motivert av de holdninger som finnes i moskeer.»

Aksepterer at reglene er generelle
Amundsen har imidlertid skjønt at regelen om norsk språk må gjelde alle religionsutøvelse: «Men det må innføres som en generell regel. Det er ikke ønskelig å ha særregler for muslimer. Det henger dårlig i hop med liberalistisk tankegods.»

Straffes på pungen
Amundsen mener at brudd på regelen må ha økonomiske konsekvenser: «Amundsen betrakter ikke forslaget som tvang. – Hvis man ikke føler det behagelig å holde forkynnelsen på norsk eller engelsk, så kan man fraskrive seg statstilskudd.»

Er det nødvendig å minne Amundsen på at de pengene som de ulike religiøse samfunnene mottar, er medlemmenes penger, konfiskert over skatteseddelen av staten?

FrP må gjerne følge den liberalistiske ideologi på dette punktet, og fjerne statsstøtten til religiøse samfunn. Disse pengene må ikke brukes til andre såkalt gode formål, men folk må få beholde mer av egne penger selv, slik at man kan bruke dem slik man selv ønsker. For eksempel til å støtte sin lokale menighet.

Religionsutøvelse – frivillig fellesskap for verdier og identitet
Som et påstått liberalistisk parti er FrP tilhenger av individuell frihet, som inkluderer trosfrihet og ytringsfrihet. Partiet skal også være opptatt av å begrense statens makt, og se positivt på den såkalte 3.sektor – mellom stat og marked.

Akkurat som familien er religiøs tilhørighet et frivillig valgt fellesskap – og et alternativ til staten. Trosutøvelsen er et uttrykk for de verdier og den identitet som individet ønsker å synliggjøre og vektlegge – både for seg selv og for samfunnet.

Nettopp fordi trosutøvelse har sammenheng med verdier FrP betrakter som positive, bør partiet gå i seg selv og en gang til vurdere kravet om norsk språk i all trosutøvelse. Forslaget har konsekvenser Amundsen tar altfor lett på.

Hverken etnisk eller religiøst mangfold
Norge var helt siden reformasjonen et samfunn lukket for andre religioner. Noe som også ble stadfestet av grunnlovsfedrene på Eidsvoll i 1814. Den evangelisk-lutherske religion skulle fortsatt være statens foretrukne religion, mens jøder og jesuitter (katolikker) var utelukket fra riket.

Det tok tid å åpne landet for jøder (1851) og jesuitter (1956) – og for andre religioner. Statskirken består fortsatt.

Gudstjenester i St. Olav synliggjør mangfoldet
hender det jeg deltar i, sammen med min ektefelle. Som katolikk. Men vi kan ikke stille i kirken til det gamle norske begrepet «kirketid». For St. Olav katolske kirke synliggjør meget godt det kulturelle og etniske mangfoldet i dagens Norge.

Såkalt etnisk norske katolikker er definitivt i mindretall. Ikke så rart, kanskje. Når man tenker på reformasjonen og grunnlovsfedrenes diskriminerende vedtak.

En felles kirketid kan ikke St. Olav operere med. For her er det messer på mange språk; polsk, spansk, engelsk, vietnamesisk, tamilsk, tagalog – og norsk. Messen inneholder de samme ritualer – selv om det foregår på mange språk. Nettopp de mange språkene synliggjør Kirkens utbredelse, dens historie – og fellesskap – på tvers av språk, etnisitet og kultur.

Forskjellen til den evangelisk-lutherske norske statskirken er slående.

Selv om innholdet i messen er det samme, er det ikke nødvendigvis like enkelt for utlendinger å forstå forkynnelse på et fremmed språk. Og norsk er et fremmed språk for mange som bor i Norge. Selv om man klarer seg godt på norsk språk i dagliglivet, er det noe annet med religionsutøvelse. Ikke alle religiøse begreper er like enkle å forstå når de blir forklart på et fremmed språk.

Amundsens mistenkeliggjøring
rammer først og fremst muslimene. Men språkregelen vil ramme alle religiøse samfunn. Nå er jo FrP i mange sammenhenger et verdikonservativt parti, og vil sikkert ikke reagere så sterkt på f.eks katolsk forkynnelse. Kirken er mot abort, skilsmisse, homofilt samliv, kvinnelige prester etc. Hvordan ville Amundsen reagert om en tilsvarende mistenkeliggjøring hadde rammet Den katolske kirke (eller statskirken) fra f.eks SV-hold?

Jødene rammes
av Amundsens forslag. Hos jødene foregår alle bønner på hebraisk fordi man leser fra de hellige skrifter. Forstander Anne Sender uttaler til Aftenposten at gudstjenesten foregår på norsk i synagogen, men det rituelle er umulig å endre (fra hebraisk).

Lite gjennomtenkt
må uttalelsene til Per Willy Amundsen kunne karakteriseres som. Han er leder for partiets innvandringspolitiske utvalg, som skal komme med sin innstilling over nyttår – i valgåret 2007. Slik skal partiet sørge for at innvandring og integrering kommer på dagsorden i god tid før valgkampen. Hvis resten av forslaget er like lite gjennomtenktet som språkkravet, bør Amundsen og resten av utvalget ta seg en ekstra runde på kammerset.

For det skal vel ikke bli slik i Norge at religionsutøvelse må foregå i skjul for myndighetenes språkpoliti?

11 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
don Pedro
don Pedro
15 years ago

All form for religion er i strid med fornuften, idet man setter sin lit til krefter og fenomener hvis eksistens ikke kan begrunnes saklig, vitenskapelig eller empirisk. Liberalistisk politikk, derimot, dreier seg om et rasjonelt og 100 % logisk og etterprøvbart syn på verden slik som den er og slik som den bør være. Det bør derfor være en hovedoppgave for oss liberalister å bekjempe religionen og all dens uvesen, idet religionen tar fokus vekk fra fornuften og det rent rasjonelle og overfører det til mystisisme og abrakadabra. Akkurat som liberalister – og alle anre – selvsagt er motstandere av… Read more »

Pleym
Pleym
15 years ago

Mange liberalister er skeptiske til religion, men å bekjempe religion?

Jeg synes det får holde at man bekjemper religion og religiøse verdier i statlig regi.

Stig Hess
15 years ago

Dette forslaget trodde jeg var en for tidlig/sen aprilspøk da jeg leste det. Min kone og våre barn er katolikker, og går en gang i måneden (eller egentlig sjeldnere….) til spansk messe, og for dem ville det være helt absurd om man i et demokrati som Norge ved økonomisk press skulle tvinge kirken til å holde messen på norsk. Ikke tror jeg den katolske kirke ville gitt etter for noe slikt heller, da ville de heller gitt avkall på statsstøtten.

Erik Sandal
Erik Sandal
15 years ago

Religion bekjempes hver dag med egne standpunkter, leveregler og argumentasjon. Det å ikke delta i religiøse kontekster og aldri gi noen konsesjon til troende, er å bekjempe religion.
Statens funksjon (i en liberalistisk kontekst) er å beskytte INDIVDETS retigheter, ikke-voldelige handlinger er enkeltmenneskets prerogativ.
Igjen blir det åpenlyst at et klart skille mellom stat og religion/livsyn er både den praktiske og moralske løsning.
Forekommer det tvilsomme tendenser i et miljø, religiøst som verdslig, er dette politiets/antiterrorbekjempelsens område.

Forøvrig er don Pedros analyse riktig.

Johan R. Sjöberg
15 years ago

Fullständigt absurt förslag, om jag minns rätt skulle mässa/predikan på svenska och fortfarande vara tillåtet. Vadan denna särbehandling? Svenska och engelska är alltså ok, men inte arabiska, spanska, vietnamesiska, polska och hebreiska?

Helt vansinnigt.

Anne Siri Koksrud
Anne Siri Koksrud
15 years ago

«Det bør derfor være en hovedoppgave for oss liberalister å bekjempe religionen og all dens uvesen».. For noe vås. Det bør være en hovedoppgave for oss liberalister og kjempe for at alle skal få bestemme mest mulig over sitt eget liv, så lenge vi ikke begrenser andres frihet. Herunder er noe av det viktigste at staten eller flertallstyranniet ikke skal få tvinge oss til å leve våre liv på en annen måte enn vi ønsker. Det har skjedd mange grusomheter i religionens navn som selvsagt er skrekkelige, men dersom du kaller deg liberal bør du jo nettop forstå at det… Read more »

Anne Siri Koksrud
Anne Siri Koksrud
15 years ago

(…) en hovedoppgave for oss liberalister Å kjempe for (…)

Beklager. Kunne ikke la en slik skrekkelig feil stå der og lyse mot meg.

eva
eva
15 years ago

Jeg antar at når Amundsen eller noen av hans kollegaer som til stadighet oppholder seg i Spania, besøker norske kirker, finner de det helt naturlig at gudstjenesten holdes på spansk??

Voodoo-king
Voodoo-king
15 years ago

Liberalister bør nøye seg med å bekjempe statskirka. Kirka og staten er egentlig naturlige fiender. Mens kirka har appelert til overtro for å forhindre umoralsk oppførsel, bruker staten vold. Mens kirka har finansiert sin virksomhet med frivillige bidrag, tvinger staten til seg det den trenger. Positive og naturlige krefter har blitt strupet i Norge i lang tid. Marx og Engels drømmer om den vitenskapelige sosialisme er i stor grad virkelighet. Sosialistenes mål om å temme naturkreftene og organisere samfunnet etter fastsatte planer er forlengst realisert. Statens representanter som er likegyldige til religion bestemmer hva slags kristendom vi skal ha. Staten… Read more »

andyq
andyq
15 years ago

Bekjempe religion er noe en burde samles om uavhengig om man er liberalist eller ikke. Religionene og vår overdrevne og tildels påtvungne respekt for disse, fører til undertrykking og diskriminering av millioner av mennesker verden over. Når det ikke finnes _noe_ som tyder på at disse merkelige historiene stemmer, burde det være åpenbart at vi må kvitte oss med dem. Det er selvfølgelig ikke ønskelig eller mulig å forby religion, men man kan med god samvittighet gjøre det vanskeligere for de organiserte religionene å spre løgner. Helbredelse ved bønn/håndspålegging burde kunne dekkes av «Lov om alternativ behandling av sykdom (http://www.lovdata.no/all/hl-20030627-064.html,… Read more »

Pleym
Pleym
15 years ago

Jeg forstår at mange liberalister misliker religion generelt, men få som kommenterer her griper fatt i hva saken egentlig handlet om..

Fra arkivet