Ukategorisert

Bevisbyrde og rettsvern

Jeg har en sak gående med Trafikketaten i Oslo som omhandler en rekke interessante spørsmål. Kanskje noen også har gode råd til meg?

Rett over nyttår fikk jeg tilsendt en parkeringsbot fra Oslo Kemnerkontor zom jeg klaget på. Jeg er hundre prosent sikker på at jeg ikke har parkert ulovlig den aktuelle dagen.

Som en saksopplysning gjengir jeg klagen min:

Klage fra Bent Johan Mosfjell på ileggelsesnr. xxxxxxx

Denne klagen har to deler.

1)
Det lå ikke noe gebyr på bilen min 4. desember. Tidlig i januar mottok jeg så et brev i en konvolutt fra Oslo kemnerkontor. Inne i brevet lå et printet ark fra 02.01.2007 der navn og adresse var koblet til min bil. Sammen med dette lå et parkeringsgebyr datert 04.12.2006. Dette bar tydelig preg av å ha vært utsatt for fukt.

Jeg fikk således ikke varsel om parkeringsgebyret før tidlig i januar og har således ikke overtrådt fristen på 3 uker. Samlet gebyr på 750 kr blir betalt i kveld, så de 250 kr bør ettergis.

2)
Siden jeg ikke fikk rede på parkeringsgebyret da jeg flyttet bilen 4. desember, har jeg dessverre ikke mulighet til å dokumentere at min bil stod riktig parkert, f.eks. ved hjelp av et bilde.

Heldigvis for meg husker jeg godt den aktuelle helgen. Det skyldes at jeg var bortreist i min mors 60-årsdag. Jeg kom tilbake til Oslo søndag kveld og parkerte bilen lovlig. Grunnen til at jeg er sikker på at jeg parkerte ulovlig er enkel.

I midten av november var jeg også i Kristiansand, for å bytte til vinterdekk. Da jeg kom tilbake, parkerte jeg bilen uten å tenke noe mer over det. Det viste seg imidlertid at jeg hadde jeg ikke hadde sett et skilt med varsel om veiarbeid. 15. november ble bilen min bøtelagt og tauet vekk, se ileggelsesnummer yyyyyy. Jeg måtte betale 2590 kr for å få ut bilen igjen.

P.g.a. dette var jeg ekstra oppmerksom da jeg kom tilbake fra Sørlandet denne gangen. Jeg var fast bestemt på å ikke gjøre den samme tabben igjen, borttauingen satt godt i hukommelsen siden det bare var gått to uker.

Jeg sørget derfor for at denne parkeringen var lovlig. Jeg skrittet til og med opp avstanden til krysset, til der krummingen begynte. Avstanden var 5 meter.

Jeg ser av parkeringsgebyret at parkeringsvakten påstår at avstanden kun var 2,0 m, noe som helt klart er feil. Jeg klager derfor på dette parkeringsgebyret og ber om at det blir slettet.

(Det kan bemerkes at jeg måtte forkorte klagen med nesten 1000 tegn p.g.a. feil på nettsidene til trafikketaten)

På fredag fikk jeg svar. Forhøyelsen på 250 kr ble frafalt. Den andre delen av klagen fikk jeg avslag på.

Det de gjør de er rett og slett å gjenta påstanden om at bilen stod to meter fra kryss. Påstå at det ikke er sannsynlig at betjenten har målt så mye feil siden de har «et profesjonelt forhodl til å måle avstander»

De skriver også: «Det er ikke anledning til å ta foto i tilknytning til alle sanksjonerte feilparkeringer».

Videre saksbehandling er i tingretten. De skriver: «Vi vil i denne forbindelse gjøre oppmerksom på at retten kun kan ta stilling til lovligheten av gebyrileggelsen, ikke rimeligheten.»

Kan en av våre juridisk skolerte lesere vennligst forklare meg hva det betyr? Betyr det at det de vurderer er om det var forbudt å gi meg en bot, uavhengig av om den er riktig eller ikke?

Trafikksjefen forteller også at de vil nedlegge påstand om dekking av saksomkostninger, vanligvis 1000 kr, ved behandling i tingretten.

Vel, det var saksopplysningene. Så til de mange interessante spørsmålene.

Det første gjelder bevisbyrde. I enhver rettsstat bør det være en selvfølge at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Her snus det prinsippet på hodet. De har rett. De trenger ikke bevise det. Med tanke på hvor lett det er å ta bilder i våre digitale tider, er det jo usant at dette ikke er mulig. Inntrykket kan være at de spekulerer i at det ikke finnes bevis.

Dersom bevisbyrdeforholdet er slik som jeg får inntrykk av, er dette et svært alvorlig forhold, rent prinsipielt! Og med tanke på hvor mange parkeringsbøter som deles ut i Oslo – også rent praktisk.

Et annet forhold er det at jeg fikk beskjed mye senere. Det fratar meg muligheten til å bevise hvor bilen stod f.eks. gjennom å ta bilder. Det burde vært et poeng som det bør tas hensyn til.

Det andre poenget er de indirekte truslene i brevet. Det ikke rimeligheten som skal vurderes, men lovligheten. Du må dekke saksomkostningene. Dette pluss henvisning til diverse paragrafer, skremmer nok de fleste vekk fra å klage.

Dette leder til det tredje punktet. Det er snakk om 500 kr. Det er enorme økonomiske kostnader involert for den enkelte når det gjelder å anlegge en sak. Det tar tid, krefter og ressurser. Når man i tillegg risikerer å tape og måtte dekke sakskostnadene, så skjønner jeg at ikke folk gidder.

Jeg tenkte slik i forbindelse med en parkeringsbot jeg fikk for et par år siden. Jeg husker ikke ordlyden, men de hadde en lovtolkning hvis logiske konsekvens ville ha vært at mange titusentalls biler var ulovlig parkert ulovlig daglig. Min bil var dobbeltparkert en plass der folk alltid dobbeltparkerer. De lovtolket således slik at enhver bil som kunne hindre trakfikk, var ulovlig parkert. Tenk da på enhver gate der det er parkert biler på begge sider av veien og det ikke er plass til to møtende biler. Alle de parkerte bilene er da feilparkert. Det gjelder utrolig mange biler i Oslo.

Men jeg tenkte. Herrregud, dette gidder jeg ikke. La dem holde på.

Nei! Ikke denne gangen. Jeg vet at jeg parkerte rett den aktuelle dagen. Saken skal forfølges til topps. Så finner vi ut hvordan den utvikler seg. Hvordan det er med bevisbyrde. Hvordan det er å forfølge en slik sak. Det er nok lærerikt.

Jeg mottar imidlertid gjerne gode råd fra jurister som leser Liberaleren, om hvordan jeg gjør dette.

13 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
google
google
15 years ago

Det er slettes ikke rart at du har fått avslag når du skriver at du «er sikker på at jeg parkerte ulovlig»

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Det burde fremgå at det er en trykkleif. Sikkert skjedd siden jeg måtte nedredigere teksten mange ganger for å få sendt den. (De tok først ikke attachment, datafeil), deretter tok selve tekstfeltet færre tegn enn opplyst)

Jeg skriver andre plasser at jeg parkerte lovlig.

Knut Sparhell
15 years ago

Dette er en fillesak.

Hvis du mener det er en prinsippsak bør du kontakte advokat. Det er teit å blogge etter juridisk hjelp angående dette.

En parkeringsvakt er soleklart mer troverdig enn bileier når det gjelder om en bil var feilparkert eller ikke. Hvis du plages av stadige galt ilagte parkeringsgebyr bør du ta et bilde eller skaffe vitner, hver gang. Så kan du eventuelt påvise en konspirasjon mot deg.

Tar du dette til retten og taper så er alle saksomkostninger vel fortjent. Vinner du er det jo greit, men komplett uinteressant for andre.

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Innen en rettsstat er bevisbyrde helt sentralt. Selvsagt er dette en fillesak. Men den inneholder et viktig prinsipielt poeng (bevisbyrde) Og et viktig kost-nytte-poeng (bryet med å gå til sak). Begge deler er helt sentrale politiske poenger for liberalister. Vi beskyldes ofte for å være livsfjerne teoretikere. Når vi knytter prinsippene til et konkret tilfelle, så kritiseres dette. Jaja! Jeg sier ingenting om konspirasjon. Jeg snakker om et konkret eksempel der jeg vet at jeg har rett. Jeg knytter det til et annet eksempel for å vise 1) at Trafikketaten av og til har merkelige tolkninger av lovverk og 2)… Read more »

Ole
Ole
15 years ago

Du fikk ikke boten fordi du hadde piggdekk,da?;)

kjell
kjell
15 years ago

Både det offentlige og private har spekulert i at parkeringssektoren i liten grad er lovregulert(så å si all parkeringsrett er basert på sedvane, eller avgjørelser i lavere rettsinstans). Dette er grunnen til at gebyrene(det er ikke bøter)er såvidt store at det gir inntekter, men såpass små at de fleste ikke vil krangle juridisk på dem. Det er synd, for det er åpenbart at mange har tatt seg til rette når det gjelder denne sektoren. Visste du at f. eks Oslo kommune budsjetterer med innkrevde gebyrer, og at de ansatte har kvote(kalt budsjett) de må huke inn? Når det gjelder lovhjemler(eller… Read more »

Eivind Knudsen (cand. jur.)
Eivind Knudsen (cand. jur.)
15 years ago

Artikkelforfatteren har evig rett i at det er, og bør være, påtalemyndighetens oppgave å bevise tiltaltes skyld og ikke omvendt. Ikke desto mindre kan det være vanskelig – i visse saker så godt som umulig – med absolutt sikkerhet å fastslå en persons skyld. Det noe tåkete begrep vi jurister i disse tilfellene opererer med er «til visshet grensende sannsynlig», hvilket innebærer over 95 % sannsynlighet for at vedkommende har gjort det hun er anklaget for. Det kan reises spørsmål om rimeligheten i dette, men hva er alternativet all den stund ingen av oss blir overvåket til en hver tid.… Read more »

Genese
15 years ago

Dette er vanskelig. Skulle tro at bevisbyrden helt lå på dem. Opplevde det samme selv for 3 år siden: Fikk beskjed om feilparkering, klaget, fikk avslag. Men jeg kunne da slenge bilder på bordet, fordi jeg fant forelegget på bilruten og tok bildene: Klagen tatt til følge. Det spesielle, som jeg testet ut, var at jeg ble gjort til løgner i første omgang. Og når bildene kom, var det ingen unnskyldning, bare en kort beskjed om at boten ble slettet. Jeg tror du tar opp et prinsippielt viktig spørsmål. I våre dager kunne en slik sak lett dokumenteres med et… Read more »

kjell
kjell
15 years ago

Som en liten tilleggsopplysning:
«Bibelen» som bl.a Oslo kommune bruker som juridisk rettledning for sine P-vakter heter Parkeringsrett, forfattet av Bjørn Engstrøm og Egil Østvik, og utgitt på Kommuneforlaget(pris 570.-).

Herrene Engstrøm og Østvik representerer noe som heter Norges Parkeringsforening(sic), og deres juridiske synspunkter har nok mest relevans for utøvere av parkeringsgebyrinnkrevingsfaget.

Anders Eldor Boye
Anders Eldor Boye
15 years ago

Dessverre snakkes det mye om «bevisbyrde» også etter P-pilledom II. Det kan virke noe villedende i sivile saker, for nei, gebyr for feilparkering er ikke straff i juridisk forstand. Her gjelder det generelle prinsippet om sannsynlighetsovervekt, og da vil fort vaktens vitnemål tillegges mer vekt enn bilistens, men dette beror på en konkret vurdering fra sak til sak. Genese er inne på et interessant poeng her: » I våre dager kunne en slik sak lett dokumenteres med et bilde fra parkeringsvakten.» En generell regel er at bevistvil bør løses på bekostning av den som burde kunne forventes å skaffe bevis,… Read more »

Ali Afshar
Ali Afshar
14 years ago

Hei!

Hvordan endte denne saken? Jeg har akkurat opplevd det samme, 110% sikker på at jeg parkerte over 5 meter unna og fikk beskjed om at det var 2,3 meter. Jeg har fått akkurat de samme brevene som deg og de samme svarene og unnskyldningene.

Jeg vil å ta denne saken til tingretten koste hva det koste de. De kan ikke holde på sånn. Har du noen tips?

Setter stor pris på all hjelp

Bengt
Bengt
13 years ago

Dette er neppe en prinsippsak. Gebyrutsteder hevder at du har gjort noe. For å få en rettferdig avgjørelse MÅ du til retten. Der vurderes vel feilparkeringer som alle andre sivilsaker, og burde dermed ikke reflektere annen rettsikkerhet enn samfunnet i stort. Men parkering er selvsagt en daglig provokasjon til å benytte rettsystemet. Hvorfor ikke, det er derfor vi har det. Lær deg systemet eller spar opp nok penger til en dyr advokat. En billig advokat taper. Kort sagt, lovløsheten i parkeringssaker er til parkeringsselskapenes fordel sålenge folk er idioter, og til advokatenes hvis folk ble litt smartere.

sven
12 years ago

Mitt økonomiske råd er å la alle parkeringssaker ligge. Ikke ta dem til retten selv om Trafikketatens «bibel» hevder du har rett. Det prøvde nemlig jeg. Stedet jeg parkerte på var ifølge boka «Parkeringsrett» (side 216) KLART en «friplass». Jeg fikk gebyr og tapte saken for 3 – tre rettsinstanser (riktignok med dissens i Lagmannsretten).
Prinsippielt er det nok ærverdig at noen angriper gebyrvedtak man er overbevist om at er uriktige, men rent økonomisk finnes det mange smartere ting å bruke tida på. Til tross for dette har jeg blogget om Trafikketaten på http://www.gebyr.no.

Fra arkivet