Ukategorisert

Bør handikappede fødes?

For en tid tilbake hadde en FrP-politiker et utspill som vakte en viss forargelse. Saken er imidlertid såpass interessant at den fortjener et ideologisk dypdykk.

Til tross for total moralsk fordømmelse av Charlotte B. Finnesands meninger, støttet 29,69% av 40661 avgitte stemmer (i skrivende stund) utspillet i nevnte sak på VGs hjemmeside. Støtten skyldes sannsynligvis at politikeren påpeker et reelt dilemma.

Mange kjenner seg nok igjen i at det vil være en stor belastning i å selv få et barn med en alvorlig funksjonshemning. Likeledes er det faktisk en reell kostnad forbundet med handikappede barn. De er dyrere for foreldrene og samfunnet enn friske barn. Det er også et faktum at det i mange tilfeller er mulig å foreta et valg om abort basert på om barnet er friskt eller ikke.

Det liberalistiske grunnprinsippet er at mennesker ikke har rett til å velte kostnaden ved egne valg over på andre mennesker. Det er imidlertid alt for enkelt å bruke dette grunnsyn kategorisk i alle sammenhenger. Innenfor et sosialdemokratisk samfunn vil det alltid oppstå dilemmaer for en liberaler. Hvis kostnader var den eneste relevante variabel, så ville forbud med usunn livsstil og forbud mot å få barn for enkelte grupper (der det er statistisk sannsynlig at barna blir en netto utgiftspost), være en mulig konsekvens.

Vi ønsker ikke et slikt samfunn. Dagens samfunn er grunnleggende umoralsk, bl.a. fordi det kollektiviserer den private moral og de private valg. Problemet er todelt. For det første tillater det at mennesker velter kostnadene ved ens beslutninger over på andre mennesker. Eksempelvis bidrar de barnløse med å betale barnetrygden, barnehagen og skolegangen til de som er så heldige at de har egne barn. For det andre så gir det rom for kollektive restriksjoner som forbyr, regulerer eller avgiftsbelegger enkelte livsvalg. Det blir den sterkestes rett, der kampen går mellom hva som skal være lov. Røyking er et eksempel. Dengang røykerne var majoriteten, kunne de forpeste luften overalt. Nå er de en uglesett minoritet av tapere og behandles deretter.

Dette står fjernt fra liberalismens fredelige sameksistens. Hva er så den liberalistiske løsningen knyttet til utspillet til FrP-politikeren?

I et fritt samfunn vil de fleste legeutgifter dekkes av private forsikringer. Mennesker vil forsikre seg mot sykdommer og uførhet. På samme måte vil det bli helt naturlig å forsikre barnene sine før de blir født. Siden sykdommer rammer sjeldent, men har store konsekvenser, vil forsikringspremien bli lav og gevinsten stor for de uheldige.

I en situasjon der det er mulig å undersøke fosteret tidlig i svangeskapet og påpeke enkelte sykdommer, og eventuelt fjerne et sykt foster, vil forsikringene ta hensyn til dette gjennom ulike forsikringer. Dersom foreldrene forplikter seg til å foreta en slik undersøkelse og foreta en abort gitt visse resultater, er det grunn til å forvente at de vil få betydelig lavere forsikringspremie. Likeledes vil de foreldre som nekter å foreta en undersøkelse eller nekter å foreta abort hvis alvorlige funksjonshemninger hos fosteret oppdages, oppleve at forsikringspremien blir tilsvarende høyere.

Man vil således ha et system som sikrer foreldre fullstendig valgfrihet, samtidig som de ikke vil kunne velte kostnadene ved valgene over på en tredjepart uten vedkommendes samtykke. Liberalismen har elegante løsninger på selv de mest kontroversielle temaer.

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
toao
toao
14 years ago

Grunnholdningen i den liberalistiske ideologi er at mennesket er et mål i seg selv og aldri må bli et middel for å oppnå andre mål. Dersom man skal tenke kostnader ved at et menneske blir født, gjør man om mennesket til et middel i en simpel kost/nytte-analyse. Dette er en nedgradering av mennesket som står fjernt fra den liberalistiske ideologi, og det gjelder uavhengig av om det er staten, foreldrene eller forsikringsselskapene som foretar denne vurderingen. Det gjelder selvsagt også uavhengig av funksjonshemninger.

Pleym
Pleym
14 years ago

Det var jo nettopp grunnet kost-/nytteanalyse at Finnesands utspill ble nedsablet. Men selv i et slikt perspektiv (med gradering av menneskeverdet) er det mulig å finne løsninger. Som ovenstående artikkel viser. Den sterke nedsablingen fra alle kanter står ikke i stil til faktum: At 85% av alle som får beskjed om at deres ufødte barn blir handicappet, velger å få foretatt abort. De som får handicappede barn argumenterer med at barnet har vært en berikelse for foreldrenes og omgivelsenes liv, uansett evt. byrde. Åpenbart finnes det her offentlig «godtatte» holdninger, og private holdninger som i liten grad synliggjøres i den… Read more »

toao
toao
14 years ago

Den sterke nedsablingen av Charlotte Finnesands utspill skyldtes nok først og fremst uttalelsene om at det var forkastelig at enkelte foreldre valgte å bære frem handicappede barn. Det er én ting at man ikke ønsker å få handicappede barn selv, noe ganske annet at man også vil nekte andre å gjøre det. Det er et dilemma for mange foreldre som havner i en slik situasjon, men dette dilemmaet er langt mer komplekst enn at det kan løses gjennom at forsikringsselskaper krever at det blir tatt abort på bakgrunn av fostervannsprøver. For de fleste foreldre er det neppe heller først og… Read more »

toao
toao
14 years ago

En slik praksis vil uansett være høyst problematisk etisk sett, og langt fra noen elegant løsning, slik du beskriver. Man skal huske på at det slett ikke er uproblematisk at man i det hele tatt har et valg om å ta abort, langt mindre om å ta abort på bakgrunn av fostervannsprøver. Det blir slett ikke mindre problematisk om man legger opp til økonomiske incentiver som skal oppmuntre folk til å ta abort, uansett om disse skjer på forhånd eller når man faktisk står midt oppi situasjonen.

toao
toao
14 years ago

I forhold til abort er det vesentlige at det ikke bare er mor som har rettigheter. Fosteret lever også og har dermed visse rettigheter og krav på beskyttelse av disse. Dette ligger innenfor nattvekterstatens ansvarsområde.

toao
toao
14 years ago

Jeg støtter også dagens abortlovgivning, hvor abort er tillatt i første trimester, bare så det er sagt. Poenget mitt er bare at abort i seg selv ikke er uproblematisk og dermed ikke kan reduseres til et spørsmål om individuell valgfrihet. Det medfører også at jeg ikke synes man bør oppmuntre andre til å ta abort, verken gjennom unødvendige medisinske prøver, økonomiske incentiver eller leserinnlegg i avisene.

jan
jan
14 years ago

når vi aborterer på grunn av utviklingshemming, går vi et steg videre mot sorteringssamfunnet, hvor kun de utvalgte beste får leve opp. dette i seg selv er meget betenkelig. dette er jo et av menneskenes fortrinn fremfor andre arter, at vi tar vare på hverandre, også de som ikke klarer seg selv. hvorvidt dette er et offentlig eller privat ansvar, er en annen subsidiær diskusjon. etter mitt syn, bør abort forbys fordi det krenker barnets rett til liv. på samme måte som det bør være forbudt å ta livet av en voksen utviklingshemmet, bør det være forbudt å ta livet… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

Som blind føler jeg meg ikke ukomfortabel hverken med debatten som sådan eller politikerens utspill. Jeg støtter her den liberalistiske måten å løse problemet på; foreldrene bør her ha det siste ord, og staten bør ikke ha noen rett til å forkludre foreldrenes valgfrihet på dette området heller. Mine biologiske foreldre visste at jeg kom til å bli blind; de valgte å bære meg frem, men å adoptere bort barnet. Jeg er – av naturlige grunner – svært fornøyd med deres løsning av problemet.

Fredrik Mellem
14 years ago

Denne posten er egentlig et sørgelig godt eksempel på hvor dårlig det står til med (sosial-)liberalismens påståtte forvaltere i Norge. Noen synspunkter er kort og godt ikke aktverdige. Det enten man ser dem fra høyre eller venstre – eller som i dette tilfellet – litt forvirret rundt seg. At du i det hele tatt har behov for å problematisere saken – det er det som er bekymringsverdig. Her er det enormt mye å ta av, men la oss ta denne: «I et fritt samfunn vil de fleste legeregninger dekkes av private forsikringer.» Ja, la oss dvele litt ved den. Mener… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

Det å være uenig i folks demokratiske valg vil ikke si det samme som å være motstander av demokratiet. Så det er Fredrik Mellem nå, som skal bestemme hvilke synspunkter som er aktverdige, og hvilke som ikke er det. Selvfølgelig er dette noe å problematisere, alt kan problematiseres, og det bør det også gjøres. Sosialismen opererer jo som kjent med en rekke vedtatte sannheter; sannheter som skal gjelde for alle mennesker i alle samfunn og til alle tider – jfr. Lenins «Staten og revolusjoner». Joho, det er tydelig forskjell på sosialdemokrati og demokrati? Er det ikke bedre å lære folk… Read more »

Reidar
14 years ago

Jeg tok testen deres og fikk beskjed om at jeg er liberalist, men når jeg leser om en del av holdningene til skibentene her, må jeg bare konkludere med at heller ikke dette partiet er noe jeg kan abonnere på. Jeg er for individuell frihet og mener at vi har altfor lite av det, men frihet bare for frihetens skyld fører ikke noe godt med seg. For meg kan individuell frihet bare forsvares i den grad denne friheten ikke skader andre. Å foreta abort, om det er på funksjonshemmete eller friske kategoriserer jeg som i høyeste grad å skade andre… Read more »

Pleym
Editor
14 years ago

Abort er en omdiskutert sak blant liberalister. Mange er mot abort. Andre mener at avgjørelsen må ligge på kvinnen, som er den som bærer frem barnet. Personlig mener jeg at når man er sammen om å lage barn må man være sammen om avgjørelsen om å bære det frem – forutsatt at man også tar ansvaret sammen efter fødselen. Ellers synes jeg historien om Bethoven som kunne blitt abortert bort er en utmerket illustrasjon på hva verden kan risikere å miste ved hver eneste abort som utføres. Det er dilemmaet vi må leve med. Å hevde at Liberaleren er en… Read more »

Reidar
14 years ago

Angående det siste momentet du kommenterte, var jeg kanskje litt i overkant hard med dere. Det jeg mente var at noen av Liberalerens synspunkter, muligens uforvarende, er også de som den nye verdensorden støtter. Abortering av «useless eaters» er et, selv om du poengterer uenigheten på dette området. Fri import av matvarer fra fattige land der multinasjonale selskaper har etablert seg for på sikt å skape et monopol er et annet. Men det er off-topic i forhold til denne tråden.

Fra arkivet