Ukategorisert

Vi tar Budstikkas valgtest

Asker og Bærum budstikke har lansert sin valgtest på nett. Efter forlydender om skumle utslag fant vi å måtte ta denne testen. Resultatet tyder på at SP i Asker er spesielt høyrevridd.

En generell kommentar om spørsmålene: Det burde ikke være vanskelig å svare her, hvis man har en ideologisk overbevisning i bunn for sitt samfunnssyn. Selv om spørsmålene er lokalt vinklet (som alt stoff i denne avisen) er de valgte spørsmålene åpenbare politiske stridstemaer.

De 14 spørsmålene for de to kommunene er like, men separate for hver kommune. Sannsynligvis for å gi en pekepinn om valgutfallet. Jeg presenterer derfor spørsmålene først, med hvilket svar jeg valgte.

Svarkategoriene er 5: Helt enig, delvis enig, hverken eller, delvis uenig, og helt uenig.

1. Den beste måten å løse Asker og Bærums trafikkproblemer på, er å bygge ny E18.

Mitt svar: hverken eller.

2. Jordbruksarealene i kommunen må kunne brukes til boligbygging.

Mitt svar: Ja, forutsatt at privat eiendom ikke eksproprieres. Helt enig.

3. Skolefritidsordningen er en kommunal oppgave, og bør være gratis.

Mitt svar: Helt uenig.

4. Mest mulig av kommunens eldreomsorg bør konkurranseutsettes.

Mitt svar: Helt enig.

5. Kommunen bør innføre eiendomsskatt.

Mitt svar: Helt uenig.

6. Kommunen bør si nei til å ta imot flere flyktninger.

Mitt svar: Helt uenig. Begrunnelsen er at så lenge dette er en internasjonal forpliktelse Norge har påtatt seg, og det følger penger med fra staten for å integrere flyktningene, er det efter mitt syn iorden. I den enkelte kommune kan det være oppfatninger om at man har tatt imot mange nok i forhold til folketallet generelt, etc. Jeg tar ikke stilling til dette. Asker og Bærum er store kommuner, der minoriteter lett bør kunne integreres.

7. Kommunen må opparbeide kyststi langs hele strandsonen, og ekspropriere grunn om nødvendig.

Mitt svar: Helt uenig. Både fordi premisset er ekspropriasjon, og fordi jeg ikke anser opparbeiding av kyststi som noen kommunal oppgave, hverken å utføre eller finansiere.

8. Mangel på byggearealer må løses ved å tillate bygging i marka.

Mitt svar: Helt enig. Nå har ikke jeg inntrykk av at Asker og Bærum mangler arealer å bygge på (uansett om det gjelder bolig eller næring), men jeg ønsker ikke kunstige grenser for hvor det bør bygges og ikke. Forutsetningen min er at privat eiendom ikke eksproprieres eller båndlegges.

9. Kommunen bør si ja til nye privatskoler, uavhengig av livssyn eller pedagogisk innhold.

Mitt svar: Helt enig.

10. Kommunen bør opprettholde alle bibliotekene vi har i dag, og med kommunalt ansatte.

Mitt svar: Helt uenig. Jeg anser ikke bibliotekdrift som en kommunal oppgave, og driver kommunen biblioteker må driften være økonomisk forsvarlig. Å opprettholde alle filialer og beholde alle ansatte behøver slett ikke være forsvarlig drift.

11. Fremmedspråklige barn bør få tilbud om gratis barnehage.

Mitt svar: Helt uenig. Betegnelsen «gratis» betyr bare at noen andre enn bruker skal betale. Jeg kan se fordeler med forslaget når det gjelder barns integrering, kvinners mulighet for utdannelse og deltagelse i arbeidslivet. Jeg er åpen for å gjøre min motstand mindre bastant.

12. Mangel på byggearealer må løses ved å bygge tettere i de eksisterende boligområdene.

Mitt svar: Helt enig. Jeg er uenig i kunstige grenser for boligtetthet og tomteutnyttelse. Jeg er usikker på om premisset om at Asker og Bærum mangler arealer å bygge på. Min forutsetning er at privat eiendom ikke eksproprieres.

13. Alkohol bør være lett tilgjengelig, både på utesteder og i butikker.

Mitt svar: Helt enig.

14. Betydelige utslippreduksjoner av klimagassen CO2 må skje lokalt, selv om dette fører til økte kostnader.

Mitt svar: Hverken eller. Her har jeg ingen sterke følelser, men noen spørsmål: Hva er betydelige reduksjoner? Hva er utslippskildene? Hva er økte kostnader? Hvem får disse kostnadene?

Hva jeg burde stemt i Bærum
ifølge Budstikka: I Bærum sammenfaller svarene dine best med standpunktene til Fremskrittspartiet og Demokratene.

Graden av enighet med partiene:

Fremskrittspartiet (29 poeng)
Demokratene (29 poeng)
Høyre (19 poeng)
Venstre (17 poeng)
Senterpartiet (15 poeng)
Kristelig Folkeparti (14 poeng)
Sosialistisk Venstreparti (12 poeng)
Miljøpartiet De Grønne (10 poeng)
Det Norske Arbeiderparti (9 poeng)
Rød Valgallianse (8 poeng)
Folket (7 poeng)
Pensjonistpartiet (7 poeng)

Det er vel få overraskelser her, utfra mine svar. Det eneste måtte være at min totale uenighet i spørsmålet om å si nei til bosetting av flyktninger (spm. 6) ikke trekker ned når det gjelder FrP og Demokratene.

Hva jeg burde stemt på i Asker
ifølge Budstikka: I Asker sammenfaller svarene dine best med standpunktene til Fremskrittspartiet.

Graden av enighet med partiene:

Fremskrittspartiet (31 poeng)
Senterpartiet (20 poeng)
Høyre (13 poeng)
Venstre (13 poeng)
Kristelig Folkeparti (10 poeng)
Askers Grønne Venner (10 poeng)
Sosialistisk Venstreparti (8 poeng)
Det Norske Arbeiderparti (7 poeng)
Pensjonistpartiet (7 poeng)
Rød Valgallianse (5 poeng)

Den store overraskelsen her er å få SP som 2.valg, når jeg vil bygge i Marka, bygge ned landbruksarealer, ikke bygge kyststi, ja til privatskoler etc. Kanskje er SP i Asker markant høyrevridd i forhold til resten av landet?

Kaotiske styringsforhold efter valget?
Over 2000 har allerede tatt testen, og Budstikka gjengir også summen av resultatene.

Avisen kunne med fordel beregnet mandatfordelingen utfra testresultatene, og det kommer sikkert.

Mer interessant er det at det er laget et kakediagram for hvert spørsmål, slik at man kan se den generelle svarprofilen.

Bærum styres idag av H og FrP. Hvis valgresultatet blir noe i nærheten av denne testens utslag gir kommunestyrets sammensetning små utsikter til stabilt styre langs kjente samarbeidskonstellasjoner både lokalt såvel som rikspolitisk.

Asker styres idag av en sentrums-/Høyre-koalisjon (H-ordfører, V-varaordfører). Også her er det vanskelig å se hvaslags styre det vil bli om dette blir resultatet.

I forhold til hvilke dramatiske utslag andre har fått i denne testen sammenlignet med deres partivalg og utslag i andre tester, synes jeg denne var forholdsvis grei for min del. Det er naturligvis mulig at mine kategoriske svar gjør vektingen enklere.

Budstikkas egen artikkel om testen. Sjekk spesielt lesernes kommentarer..

Tags:

Mest lest

Arrangementer