Diverse, Magasin

Aftenpostens valgtest for Oslo

I tillegg til sin rikspolitiske valgtest har Aftenposten nå lansert valgtester for de tre største byene. Her følger gjennomgang av valgtesten for Oslo.

Naturlig nok er spørsmålene i denne testen lokale. Svaralternativene er imidlertid de samme som i den rikspolitiske testen; gradert fra helt enig til helt uenig i 5 punkter.

Først skal du imidlertid besvare spørsmål om kjønn, aldersgruppe og inntekt.

1. De planlagte høyhusene i Bjørvika bør bli lavere. Hvorfor det? Mitt svar: Helt uenig.

2. Det er riktig å lagre forurenset slam i et deponi i fjorden. Jeg er ikke overbevist om at dette er en forsvarlig måte å gjøre det på. Mitt svar: Helt uenig.

3. Kun karakterer bør avgjøre når elevene velger videregående skole. Mitt svar: Helt enig. Geografiske soner for inntak i Oslo gjør at elever fra byens utkanter ikke kan søke seg til de beste skolene i sentrum. Eller omvendt. Kutt geografiske stavnsbånd!

4. Elevene bør få karakterer fra 5. klasse. Mitt svar: Helt enig.

5. Oslo bør ha noen lovlige taggervegger. Mitt svar: Helt enig.

Grafitti kan være pent. Tagging er nødvendigvis ikke så pent, og gjøres det på privat eiendom er det hærverk. Det bør imidlertid slett ikke være noen kommunal oppgave å sette opp lovlige taggervegger.

6. Det bør bli færre skjenkesteder i Oslo sentrum. Mitt svar: Helt uenig.

7. Eiendomskatten bør gjeninnføres i Oslo. Mitt svar: Helt uenig.

8. Eldre bør få velge mellom kommunal og privat hjemmehjelp. Mitt svar: Helt enig.

Naturligvis. At det offentlige finansierer et velferdsgode betyr ikke at produsentene må være offentlig ansatt.

9. Drift av sykehjem bør legges ut på anbud. Mitt svar: Helt enig. Se forrige spørsmål.

10. Det bør innføres rushtidsavgift på veiene rundt Oslo. Mitt svar: Helt uenig.

Så lenge kollektivtrafikken ikke har plass nok, ikke er presis nok, og det ikke er gjennomgående kollektivfelt, er det meningsløst å presse folk over fra bil til buss/bane. Da må det også gjøres noe med arbeidstidsreglene rundt om på norske arbeidsplasser.

11. Oslo bør ta i mot flere flyktninger og asylsøkere. Mitt svar: Hverken eller.

Har ingen sterke meninger her. Det avhenger av om integreringsarbeidet fungerer godt nok. Og at det følger penger med fra staten.

12. Politiet bør slå strengere ned på kriminalitet i Oslo. Mitt svar: Helt enig.

Men ikke allslags kriminalitet. Omsetning av narkotika, og vinningskriminalitet for å skaffe midler til å kjøpe narkotika kan kanskje best løses ved omlegningen av narkotikapolitikken på riksplan.

13. Oslo kommune bør eie og drive kinoene. Mitt svar: Helt uenig.

14. Kollektivreiser bør bli billigere. Mitt svar: I forhold til hva?

Drift av Sporveiene og andre selskaper må foregå slik at inntektene er større enn utgiftene. Bare slik kan man gi et godt tilbud som potensielle brukere vil velge aktivt. Jeg kunne godt svart «helt uenig» – men da høres det ut som om man ønsker dyrere kollektivtrafikk. Svarer jeg «helt enig» svarer jeg egentlig at jeg er villig til å velte utgiftene over på alle andre enn brukerne (les skattebetalerne). Derfor blir svaret her midt imellom.

15. Markagrensen må ikke røres. Mitt svar: Helt uenig.

Jeg er ikke for noen total nedbygging av Marka, men man må kunne bygge i f.eks randsonen. Markagrensen er en kunstig satt grense, og den må hele tiden vurderes opp mot behovet Oslo-borgerne har.

16. Bilistene bør ta sin del av klimaregningen. Mitt svar: Helt enig. Og hvem sier at de ikke gjør det? Hvilken mulighet har Oslo bystyre til å gjøre noe med dette? Piggdekkavgift? Rushtidsavgift? Problemet med å svare «helt enig» får det til å høres ut som om jeg er for å påføre bilistene utgifter eller restriksjoner som ikke allerede eksisterer. Derfor må jeg krysse av på midt imellom.

17. Maksprisen på en barnehageplass bør ytterligere ned. Mitt svar: Helt uenig.

Politisk styrte priser er jeg imot. Pris må dannes som følge av hva tilbyderne vil selge sin tjeneste for, og hva potensielle brukere er villige til å betale. Et sted vil tilbyder og bruker kunne møtes. Der dannes prisen. Er det et knapphetsgode med mange potensielle brukere vil prisen stige. Eksisterer tilbudet i overflod og ingen er interessert, må tilbyderne senke sin pris. Politisk styrte priser bidrar til å skjule hva en vare eller tjeneste egentlig koster å produsere. Det samme gjør subsidier.

18. Det bør gis mer penger til kristne menigheter. Mitt svar: Helt uenig. De som bruker tilbudene bør betale for dem.

19. Prester i homofilt samliv bør få jobbe i kirken. Mitt svar: helt enig. Men det bør egentlig kirkens organer selv bestemme, og ikke bystyret. Så lenge vi har en statskirke er det egentlig statens ansvar hva som er kirkens personalpolitikk. Kan kirken påberope seg at ansettelser er et lærespørsmål bør de ha indre selvstyre. Derfor: Midt imellom.

Slik ble Aftenpostens Oslo-råd til meg:

Høyre: 69 %
Fremskrittspartiet: 66 %
Arbeiderpartiet: 31 %
Kristelig Folkeparti: 26 %
Rød Valgallianse: 14 %
Venstre: 9 %
Sosialistisk Venstreparti: 9 %

Men hva skjer hvis du svarer «helt enig» på absolutt alle spørsmålene?

Jo, da kommer du ut med SV på 71%, V på 65%, RV på 58% og KrF på 56%. H, FrP og Ap havner alle under 50%. Så får leserne avgjøre om dette betyr at spørsmålene er vridde, eller om SV, V og RV ikke helt klarer å prioritere.

Tags:

Mest lest

Arrangementer