Ukategorisert

Nettavisens valgtest revisited

Vi har tatt Nettavisens valgtest på nytt, med et mer troverdig resultat denne gang. Testen er ingenting for velgere som tviler i saker, eller som har et mer forbeholdent standpunkt i mange saker.

Her er det mange ja/nei-spørsmål, eller andre klare svaralternativer. Liberaleren har klare standpunkter, og derfor kan testen mer bekrefte eksisterende syn enn gi oss råd.

Gi ditt eget parti mer vekt!
Testen innledes med spørsmål om hvilket fylke du bor i, hvor gammel du er, hva du stemte på i 2005, og hva du har tenkt å stemme på iår. Hvorfor ikke et spørsmål om hva du stemte på ved forrige kommunevalg istedenfor/i tillegg til spørsmålet om 2005?

For den som vil gi sitt eget parti tillegg, gir testen åpning for dette. Hvis du har tenkt å stemme det samme iår som sist, kan du heller svare med at du stemte på det partiet du helst ser at det går dårlig for ved dette valget. Når resultatet av lesernes svar «veies» mot de faktiske resultatene fra sist valg, vil Nettavisens valgredaksjon se at mange lider av såkalt «erindringsforskyvning». Problemet er at man ikke kan vite om den som svarer har flyttet eller ikke (hvis resultatet brytes ned på fylkene). Det kan jo hende Nettavisen lager et oppslag om hva folk husker at de stemte i 2005, sett i forhold til det egentlige resultatet. Slik «erindringsforskyvning». er ikke ukjent for valgforskere.

Selve spørsmålene

1. Bør 16-åringer få stemmerett ved lokalvalg? Mitt svar: Ja.

Selv om man ikke er for senket stemmerettsalder ved stortingsvalg og/eller senket myndighetsalder, kan det være en god «politisk skole» at ungdommen får stemme ved lokalvalg før de er myndige.

2. Hvem bør ta flest beslutninger om hvordan ting skal være i min kommune?

Mitt svar: Lokalpolitikere i min kommune. Alternativet er storting og regjering. Som de fleste kjenner til fra artikler på Liberaleren tidligere, er oppfatningen her at det lokale selvstyret er en illusjon.

3. Mener du det offentlige bør ta tilbake ansvar for tjenester som utføres av private?

Mitt svar: Nei. Se hvordan det har gått i Trondhjem.

4. Bør alle ha lovfestet rett til barnehageplass? Mitt svar: Nei. Barnehaver er bare ett av flere alternativer for småbarnsforeldre. En lovfestet rett vil sementere ett alternativ fremfor andre.

5. Bør flere offentlige arbeidsplasser flyttes ut i distriktene? Mitt svar: Nei. Jeg tolker det dithen at man vil flytte eksisterende arbeidsplasser til distriktene, fremfor å satse på en politikk der nye arbeidsplasser kan skapes. Dette er defensivt, samtidig som eksemplene på slik flytting ikke akkurat er suksesshistorier.

6. Hvem bør bestemme om det skal være spilleautomater i en kommune?

Mitt svar: Kommunene. Alternativet er staten. Det er ikke gitt at mitt svar er det riktige, men hvorfor jeg har svart slik er begrunnet her.

7. Bør staten få ansvar for å finansiere sykehjem? Mitt svar: Ja.

Her er jeg egentlig ambvivalent. Min tankegang her er noe av den samme som for sykehus og videregående skoler; det går an å regne ut en enhetspris, som så er grunnlaget for finansieringen. Da trengs ikke kommunalt byråkrati til å «behovsprøve», eller kommunalt eiede/drevne sykehjem. Finansiereringen er direkte fra staten, og sykehjemmene kan godt eies/drives av private, enten det er firmaer, stiftelser eller ideelle organisasjoner.

8. Bør kommunene få disponere en større del av skatteinntektene selv?

Mitt svar: Ja. Slik systemet er idag, er det staten som bestemmer oppgavene, utgiftene og inntektene. Derfor fungerer ikke det kommunale selvstyret.

9. Hvor mange folkevalgte forvaltningsnivåer mener du det bør være? Mitt svar: To. Alternativet er tre. Det ønsker jeg ikke, uansett om det er dagens fylkeskommune eller nye regioner.

10. Mener du fritt valg av videregående skole bør være en lovfestet rettighet? Mitt svar: Ja.

11. Bør foreldre kunne starte skole der kommunen legger ned den offentlige skolen? Mitt svar: Ja. Og ikke bare ved nedleggelser. Hvem som helst bør kunne starte skoler, og enten få tilskudd pr. elev fra staten, eventuelt ved å ta seg betalt for skoleplassen fra brukerne selv.

12. Bør undervisningen i sidemål være valgfri? Mitt svar: Ja.

13. Bør fagforeningskontingent gi rett til skattefradrag? Mitt svar: Nei. Liberaleren har begrunnet standpunktet flere ganger, blant annet her.

14. Mener du det er riktig å gi skattelettefradrag for gaver til frivillige organisasjoner?

Mitt svar: Ja, så lenge vi ikke får beholde nok av egen inntekt til selv å prioritere hvem vi vil støtte og ikke. Det gjelder både organisasjoner, aviser og annet.

15. Mener du kommunen bør kunne ta eiendomsskatt også for fritidseiendommer?

Mitt svar: Nei. Jeg er mot eiendomsskatt, men flertallet i en kommune kan mene noe annet – og innføre slik beskatning. Problemet er at eierne av fritidseiendommer ikke bor i kommunen og dermed ikke har noen påvirkning på resultatet: No taxation without representation. Dessuten er det ikke sikkert at fritidseiendommenes eiere har behov for kommunale tjenester. De kan kjøpe tjenester av private istedet.

16. Bør staten øremerke flest mulig tilskudd til konkrete tiltak i kommunene? Mitt svar: Nei. Øremerking svekker det kommunale selvstyret.

17. Mener du det bør innføres veiprising, som gjør det dyrere å kjøre langt?

Mitt svar: Ja. Jeg er for brukerfinansiering, både av kollektivtrafikk og veier. Veiprising i betydningen betaling for å kjøre på en vei en bestemt strekning, er jeg for. Veiprising i betydningen miljøavgift på bilbruk er jeg imot. Det eksisterer allerede, i form av bensinavgiften.

18. Bør det bygges en egen høyhastighetsjernbane mellom storbyene? Mitt svar: Nei. Ihvertfall ikke hvis det er staten/NSB som står for prosjektet. Et privat prosjekt er jeg for.

19. Bør staten betale, slik at det blir gratis å reise med alle riksveifergene i Norge? Mitt svar: Nei.

20. Kolletivtransporten bør bli gratis i alle de store byene. Mitt svar: Nei. Hyppigere avganger, presise avganger, mer fleksibel kollektivtransport, bedre service – alt dette vil tiltrekke brukere. Som bør betale for tjenesten selv.

21. Bør det bli vesentlig dyrere å kjøre bil i rushtiden? Mitt svar: Nei. Fordi kollektivtrafikken ikke er dimensjonert for en stor overgang av folk fra bil til buss/bane, og fordi arbeidstiden til folk flest ikke er fleksibel nok til å unngå rushtiden.

22. Mener du det bør komme en egen miljøavgift på flyreiser til utlandet? Mitt svar: Nei. En avgift må gjelde all flytrafikk.

23. Hva mener du om avgiftene på alkohol? Mitt svar: De bør settes ned, ikke beholdes som idag.

24. Mener du butikkene bør få selge vin- og brennevin? Mitt svar: Ja. Ikke bare vin, og definitivt ikke nei til både vin og brennevin.

25. Hva mener du om røykeloven? Den bør oppheves. Er det marked for røkfrie utesteder så vil noen starte slike steder.

26. Er du for lukkede asylmottak? Mitt svar: Nei. Med den lange behandlingstiden som er idag, vil folk i lukkede mottak bli ødelagt psykisk. Dessuten er jeg ikke for å sperre folk inne om de ikke er kriminelle. I motsetning til FrP tror jeg ikke asylsøkere automatisk er kriminelle.

27. Bør Norge ta imot flere arbeidsinnvandrere? Mitt svar: Ja.

28. Mener du butikkene bør få lov til å holde åpent når de selv ønsker det? Mitt svar: Ja.

29. Mener du det bør åpnes for å lage såkalte designbabyer i Norge for å hindre arvelige sykdommer? Mitt svar: Ja, selv om «designbabyer» høres odiøst ut. Å myke opp dagens bioteknologilov er dekkende for mitt standpunkt.

30. Mener du sosialhjelpsatsene bør være de samme i alle kommuner? Nei, fordi utgiftene til livsopphold varierer mellom kommuner, fylker og landsdeler.

31. Er du for å stille strengere krav til folk for at de skal beholde arbeidsledighetstrygd? Mitt svar: Ja.

32. Bør homofile ha de samme rettighetene som heterofile? Mitt svar: Ja.

33. Mener du det bør være forbudt å kjøpe sex? Mitt svar: Nei.

34. Mener du det bør bli tillatt å okkupere hus som har stått tomme i mer enn ett år? Mitt svar: Nei. Det vil være å krenke eiendomsretten.

35. Bør det være en offentlig oppgave å bygge og drive treningssentre? Nei. Hvem mener noe slikt?

Den anbefalingen jeg fikk

Disse partiene bør du vurdere:

Høyre: 82,6
Frp: 65
Venstre: 58,5

Disse partiene bør du styre unna:

KrF: 46,7
RV: 30,6
Sp: 26,4
Ap: 25,5
SV: 23,5

Jeg kan ikke si at anbefalingen var noen overraskelse.

Problemet med testen er først og fremst at du må fjerne såkalte cookies i datamaskinen din hvis du vil ta testen flere ganger, eller hvis du har vært inne på Nettavisen tidligere.

23.

Tags:

Mest lest

Arrangementer