Diverse, Magasin

Aftenpostens valgtest for Tromsø. Vår guide

Aftenposten har i tillegg til en rikspolitisk test, også laget tester som gir deg råd om hva du skal stemme i Oslo, Bergen og Tromsø. Vi har tidligere tatt den rikspolitiske testen, og den for Oslo. Nå guider vi deg gjennom testen for Tromsø.

Naturlig nok er spørsmålene i denne testen litt mer lokale enn i den rikspolitiske testen. Svaralternativene er imidlertid de samme; gradert fra helt enig til helt uenig i 5 punkter.

1. Tromsø bør avskaffe ordningen med ekstra bensinavgift. Mitt svar: Helt enig. Hvis avgiften er ment å finansiere en bro eller en tunnel bør brukerne finansiere den. Ikke alle som fyller bensin i Tromsø.

2. Eiendomsskatten i Tromsø bør avskaffes. Mitt svar: Helt enig. Penger som brukes til å kjøpe eiendom er allerede beskattet.

3. Veivedlikeholdet er for dårlig prioritert i Tromsø. Mitt svar: Aner ikke. Midt på treet.

4. Kommunen bør selge Kulturhuset i Tromsø. Mitt svar: Helt enig. Det er ingen kommunal oppgave å eie kulturhus.

5. Eldreomsorgen i Tromsø er god nok. Mitt svar: Vet ikke, men det tviler jeg på. Svarer likevel midt på treet.

6. Det bør innføres et parlamentarisk system i Tromsø med flere heltidspolitikere. Mitt svar: her har Aftenposten lagt til et premiss. Det behøver ikke å bli flere heltidspolitikere selv om man innfører parlamentarisme. Selv er jeg for parlamentarisme for å synliggjøre hvem som har ansvar for hva som gjøres og ikke gjøres. Og for å stille politikerne til ansvar gjennom f.eks mistillitsforslag. På grunn av Aftenpostens premiss svarer jeg midt på treet.

7. Tromsø kommune legger forholdene godt til rette for næringslivet. Mitt svar: Vet ikke, men med rødt styre i byen tviler jeg sterkt. Mitt svar: Nesten helt uenig.

8. Kommunen bør selge aksjene i Troms Kraft. Mitt svar: Helt enig. Det er ingen kommunal oppgave å ha eierandeler i tjenesteproduksjon.

9. Eldreomsorgen i Tromsø bør i større grad privatiseres. Mitt svar: Som liberalist kan jeg uten problem si ”helt enig”. Jeg mener at alle bør ta større ansvar for eget liv, inkludert eldre. Men jeg mistenker Aftenposten for å blande begrepene privatisering og konkurranseutsetting, slik Knut Olsen gjorde på NRKs folkemøte i går. Jeg svarer likevel ”helt enig”.

10. Fylkeskommunen bør legges ned. Mitt svar: Helt enig.

11. Kontantstøtten bør avvikles. Mitt svar: midt på treet. Jeg er for valgfrihet, mot offentlige subsidier, men har skiftet mening om kontantstøtten. Se egen artikkel om temaet.

12. Maksprisen på en barnehageplass bør settes ytterligere ned. Mitt svar: Helt uenig. Både fordi jeg er motstander av makspriser, og fordi spørsmålet bør nyanseres; vil man ha lavere pris for de som har plass, eller utbygging av barnehaver for de som fortsatt står i kø?

13. Homofile bør få lov til å gifte seg. Mitt svar: Ja, men statskirken bør ikke pålegges å gjøre det.

14. Vi bør bruke mer oljepenger enn dagens praksis tilsier. Mitt svar: Helt uenig. Staten har nok inntekter. Mer penger vil bare oppmuntre politikerne til mer sløsing.

15. Norge bør bli med i EU. Mitt svar: Midt på treet. Spørsmål til Aftenposten: Hvorfor tror dere velgere i et kommune- og fylkestingsvalg lar denne saken avgjøre partivalget?

16. Norge bør ta imot færre flyktninger og asylsøkere. Mitt svar: Helt uenig. Men igjen et spørsmål til Aftenposten: Hva har dette spørsmålet i en lokal valgkamp å gjøre?

17. Lønnsforskjellene i Norge bør reduseres. Mitt svar: Helt uenig. Grunnen er at lønnsforskjeller oppstår som følge av individuelle valg, som politikerne ikke bør overprøve. Norge har allerede et utdannelsessystem som er gratis omtrent hele veien. Den enkeltes talent og interesser avgjør ofte valg av utdannelse og jobb. Det er ingenting som tilsier at politikerne bedre enn den enkelte kan si hvordan kompetansen og interessene bør brukes. Se også egen artikkel.

18. Det bør åpnes for mer oljeboring i Barentshavet og utenfor Lofoten. Mitt svar: Helt uenig (se spm 14).

19. Norge bør ta de fleste av klimakuttene innenlands. Mitt svar: Midt på treet. Her forutsetter Aftenposten at alle er enige om at det skal taes klimakutt. Premisset ligger implisitt i spørsmålsstillingen. Her må det mer informasjon til. Vil Norge fortsette å forurense hvis man kjøper kvoter utenlands? Er forurensningen utenlands verre enn den i Norge?

20. Norge bør si ja til å sende soldater til utlandet når NATO ber om det. Mitt svar: Nesten helt uenig. Er man for NATO, og tar alliansens forpliktelser på alvor, må man svare “helt enig”. Er man mot “out of area”-prinsippet, bør man være mer uenig. Jeg er langtfra sikker på at det er NATOs oppgave å rydde opp i Afghanistan. At NATO er invitert av FN, gjør ingen forskjell for meg. Jeg er helt uenig. Også pga offentlige utgifter. Sannsynligvis ville pengene blitt brukt også om det ikke var soldater utenlands. For øvrig må jeg bare gjenta samme spørsmål til Aftenposten som i spm. 15.

21. Kriminelle bør straffes hardere enn i dag. Mitt svar: Nesten helt enig. Her bør det nyanseres. Strengere straff for alle typer forbrytelser? Definitivt ikke. For noen, ja. Men det gangende spørsmålet er: Virker straff? Jeg er ikke overbevist. Ihvertfall ikke hvis kriminelle bare stues sammen, uansett type kriminalitet. At førstegangsforbrytere som soner sammen med vanekriminelle er uheldig.

22. Antall kommuner i Norge bør reduseres. Mitt svar. Midt på treet. Jeg er mot at Stortinget bestemmer dette over hodet på innbyggerne. Jeg mener lokale folkeavstemninger må avgjøre dette. Kanskje kan det bli færre kommuner, hvis overføringssystemet gjøres mer nøytralt?

23. Norge bør verne mer barskog. Mitt svar: Helt uenig. Fordi: kjenner jeg staten rett, betyr dette å ta privat eiendom, enten ved ekspropriasjon eller båndlegging. Uten erstatning, annet enn symbolsk.

24. Det bør innføres sekstimers arbeidsdag for alle med full lønn. Mitt svar: Helt uenig. Litt uklart spørsmål. Mener man med “full lønn” at de som jobber 6 timer skal få betalt for 8? Da er jeg uenig. At dette skal bli en generell ordning for alle, når Norge skriker på arbeidskraft, vil være helt meningsløst. Den enkelte bedrift må selv avgjøre dette, gjerne gjennom individuelt forhandlede arbeidskontrakter. Men man kan jo ikke betale folk for timer de ikke jobber.

Aftenpostens anbefaling
hvis jeg skulle stemt i min fødeby blir da:

Høyre eller Venstre

Venstre: 49 %
Høyre: 49 %
Fremskrittpartiet: 40 %
Kystpartiet: 34 %
Kristelig Folkeparti: 32 %
Sosialistisk Venstreparti: 32 %
Miljøpartiet De Grønne: 30 %
Arbeiderpartiet: 26 %
Senterpartiet: 24 %
Rød Valgallianse: 21 %

Mest lest

Arrangementer