Ukategorisert

VGs valgtest (valgulator) – vår guide

Nå har også VG lansert sin valgtest, som kalles valgulator. Jeg har tatt testen, og resultatet er ikke overraskende. Utvalget av spørsmål (totalt 25) viser at VG har tatt hensyn til lokalvalg.

Du må først oppgi kjønn, alder og postnummer. Grunnen er at når du har svart på alle spørsmål og får VGs anbefaling om parti, kan du klikke deg videre for å se på kommuneresultat. Det er synd man ikke får opp fylkesresultatet.

1. Bør elevene fra 1. til 4. årstrinn tilbys 1 time gratis SFO (skolefritidsordning) hver dag? Mitt svar: Nei.

2. Bør antall friskoler (privatskoler) begrenses? Mitt svar: Nei.

3. Hva mener du om om å lovfeste retten til barnehageplass? Mitt svar: Nei. En lovfesting vil gi ekstra tyngde til dette alternativet når foreldrene skal avgjøre hva som passer best i deres situasjon.

4. Hvordan stiller du deg til nasjonale prøver og offentliggjøring av resultatene? Mitt svar: Ja til nasjonale prøver, og ja til offentliggjøring.

5. Hva mener du om forslaget om å fjerne skriftlig sidemålsundervisning? Mitt svar: Skriftlig sidemålsundervisning bør fjernes.

6. Bør elever fra en annen språkkultur få tilbud om morsmålsundervisning? Mitt svar: Nei. Det er foreldrenes ansvar.

7. Bør elevene i grunnskolen få gratis frukt og grønt? Nei. Selv om elevenes foreldre ikke betaler direkte, betaler både de og alle andre skattebetalere over skatteseddelen.

8. Bør Norge ta i mot flere eller færre kvoteflyktninger (flyktninger gjennom FN-systemet)?

Mitt svar: Vi bør ta i mot noe flere kvoteflyktninger. Alternativene er dagens ordning, vesentlig flere, eller færre.

9. Bør det være valgfritt for kommunene å ta i mot flyktninger på asylmottak? Mitt svar: Ja, det bør være helt opp til kommunene.

10. Hva bør skje med asylsøkere som har fått avslag, men som ikke kan returneres til hjemlandet?

Mitt svar: De bør kunne få midlertidig arbeidstillatelse. Alternativene var: Etter en lengre periode bør de få permanent opphold i Norge, eller: De bør få bli på asylmottaket med begrensede rettigheter, eller: De bør være innestengt på asylmottaket til de kan returneres, evt sendes til et annet land.

11. Bør kommunene tilrettelegge arbeidsplasser for minoriteter? Mitt svar: Nei, ingenting bør tilrettelegges spesielt for minoriteter. Jeg er mot både kvotering og lovpålegg om hvem som skal innkalles til intervju. Kommunene (og alle andre arbeidsgivere) bør være så fordomsfrie og interessert i de reelt beste kandidatene at de leser gjennom kvalifikasjonene til den enkelte søker, og lar være å kaste søknader pga navn etc.

12. Bør barn av minoriteter få gratis barnehageplass fra 3-5 år? Mitt svar: Nei. Ikke som et generelt tiltak, selv om jeg ser fordelene hvis mødrene skal få norskopplæring, yrkesopplæring eller andre tiltak som har med integrering å gjøre.

13. Er det viktig for deg at omsorgslønnen økes? Mitt svar: Nei.

14. Bør kommunene eller staten ha ansvaret for eldreomsorgen? Mitt svar: Staten. Alternativet er kommunene. Spørsmålet er upresist formulert. Hvis det er snakk om finansiering kan man godt svare staten, men når det gjelder drift etc ønsker jeg hverken staten eller kommunene.

15. Hvem er best egnet til å tilby eldreomsorgstjenester?

Mitt svar: Private bedrifter og frivillige organisasjoner. Alternativene var: Kommunen og frivillige organisasjoner, eller: Kommunen, private bedrifter og frivillige organisasjoner.

16. Bør kommunene/staten etablere helsetjenester for eldre nordmenn i utlandet? Spørsmålet har et premiss om at det er det offentliges ansvar i en eller annen form. Men det finnes ikke noen fullgode svaralternativer. Mitt svar: Ja, vi bør tilby alternative helsetilbud. Alternativet var: Nei, vi bør prioritere å bygge ut et fullgodt tilbud i Norge først.

17. Bør småbarnsfamilier få kontantstøtte? Mitt svar: Nei. Alternativet er ja. I dagens form er jeg ikke tilhenger av kontantstøtte. Da bør pengene brukes til å bygge ut barnehaver. Når det er full barnehavedekning kan vi godt ha en annen form for kontantstøtte. Slik at det blir et reelt valg. Kontantstøtte kun for å kompensere for manglende barnehaveplass er jeg mot. I dagens form er konstantstøtte intet alternativ til bortfall av én inntekt.

18. Bør vi begrense sentraliseringen av Norge og gjøre det mer attraktivt å bosette seg i distriktene? Mitt svar: Nei. Folk velger selv hvor de vil bo. Vi bør ikke subsidiere bestemte strøk av landet.

19. Bør det bli enklere for serveringssteder å få skjenkebevilling? Mitt svar: Ja, skjenkepolitikken bør bli mer liberal. Alternativene er status quo eller strengere regler.

20. Gjennom internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å kutte CO2-utslippene. Hvor bør disse kuttene gjøres? Mitt svar: Norge bør kutte der det er billigst, uavhengig av hvor i verden – ikke 2/3 av kuttene hjemme. Selv om jeg ikke liker ordvalget «billigst». Der det gir mest effekt er et bedre valg.

21. Bør det være dyrere å eie bil for å spare miljøet? Mitt svar: Nei. Noen steder er bil det eneste aktuelle transportmiddelet.

22. Bør det innføres rushtidsavgift for å minske privatbilismen og øke utbyggingen av kollektivtrafikk? Mitt svar: Nei. Et alternativ er at den enkelte kommune avgjør det. Så lenge kollektivtrafikktilbudet er så dårlig som det er, og arbeidstidsbestemmelsene ikke er mer fleksible enn de er, vil rushtidsavgift kun være nok en politisk dirigering av enkeltmenneskers liv.

23. Bør folk få lov til å kjøre med motoriserte kjøretøy som snøscooter, motorsykkel, firehjuling eller lignende i skogen og på fjellet? Mitt svar Ja. Premiss: At det ikke krenker privat eiendom eller reservater/naturparker etc.

24. Bør det innføres en global flyskatt av hensyn til klimaet? Mitt svar: Nei. Det bør heller oppmuntres til å finne mer miljøvennlig teknologi.

25. Mener du det bør bli sterkere vern av rovdyr i Norge? Mitt svar: Ja.

Hjertesaker
Når du har svart på alle spørsmålene, må du velge 3 hjertesaker, innenfor temaene «Skole og utdanning», «Innvandring», «Velferd og kultur» og «Klima og miljø». Alternativene innenfor hvert felt er de svarene du selv har gitt. Med andre ord kan du vekte de tre svarene du anser som viktigst.

Mine hjertesaker: Antall friskoler (privatskoler) bør ikke begrenses, Asylsøkere som har fått avslag men som ikke kan returneres til hjemlandet bør kunne få midlertidig arbeidstillatelse, og Private bedrifter og frivillige organisasjoner er best egnet til å tilby eldreomsorgstjenester.

VGs anbefaling til meg:

FRP 65.4%
H 63.8%

V 35%
KRF 25.3%
SP 21.1%
AP 20.6%
RV 20%
SV 15.2%

Resultatet for min hjemkommune Nittedal:

FRP 41.7%, V 16.7%, AP 12.8%, SV 11.3%, SP 10.8%, KRF 2.5%, H 2.5%, RV 2%

Resultat for mitt hjemfylke Akershus:

Får jeg ikke opp. Og det er en svakhet ved testen. Det hadde vært interessant å se resultatene for hvert fylke, og ikke bare for hver kommune.

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
toe
toe
14 years ago

Det er morsomt med disse valgtestene. Synes personlig at Aftenpostens test er bedre enn VGs fordi den får bedre frem nyansene. Stusset litt over noen av dine svar, spesielt angående asylmottak. Hvorfor skal kommunene kunne bestemme om asylmottak skal få lov til å etablere seg i kommunen eller ikke? Personlig synes jeg det er en uting at lokalpolitikere skal diskutere hvem som skal bo i kommunen eller ikke. Noe annet med flyktningemottak som forutsetter et kommunalt mottaksapparat, selv om jeg mener folk som er godkjent for bosetting i landet selv bør kunne velge hvor de vil bo, slik som alle… Read more »

Dumskapens akse
14 years ago

Da regner jeg med at du er rasjonell og stemmer på ett av de to partiene som du er minst uenig med, og i alle fall ikke på Venstre? 😉

Fra arkivet

 • En hyllest til politikerneEn hyllest til politikerne
  Politikere fortjener ofte mer respekt enn de får. Samtidig bør vi ha mindre tro på det politiske systemet.
 • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
  Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.
 • Jeg er motstander av demokratietJeg er motstander av demokratiet
  Demokrati er en ineffektiv og umoralsk styreform.
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
 • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
  Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.