Ukategorisert

Datalagringsdirektivet i spontanspørretimen

Datalagringsdirektivet ble tatt opp i Stortingets spontanspørretime igår, av Venstres nestleder Trine Skei Grande. Vi gir deg spørsmålet, svarene – og kommentarene.

Trine Skei Grande, stortingsrepresentant for Oslo, gjorde datalagringsdirektivet til Venstres hovedspørsmål i spontanspørretimen.

Spørsmålet og oppfølgingsspørsmålene dreier seg også om personvern, men siden det er næringsministeren som fikk spørsmålene, er temaet også hvilke belastninger implementering av direktivet vil påføre f.eks telenæringen, og om konkurransen i næringen kan bli mindre.

Vi har sakset fra stortingsreferatet, og gjengir debatten her (vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at referatet ikke er korrekturlest) (og lenkene er lagt inn av Liberaleren):

«Trine Skei Grande (V) [10:39:36]: Jeg vil gjerne stille et spørsmål til næringsministeren.

Vi står nå foran innføringa av et nytt EU-direktiv – hvis ikke Regjeringa gjør noe – nemlig datalagringsdirektivet. Det har store personvernmessige følger, men det har også noen næringsmessige følger, for det pålegger alle teleselskaper og alle leverandører av annen informasjonsteknologi enorme lagringskrav. Det må lagres trafikkdata over lang tid, som setter store krav til lagringskapasitet. De store kravene gjør at det stort sett bare er de aktørene som i dag er inne i markedet, som har ressurser nok til å kunne bygge opp så stor lagringskapasitet. Det gjør at det når det gjelder leveranser av informasjonsteknologi, når det gjelder datakommunikasjon, og når det gjelder telekommunikasjon, vil være veldig vanskelig for nye aktører å komme inn på markedet hvis dette direktivet blir implementert. Det vil være veldig vanskelig for alle de nye IT- og gründerselskapene som har lyst til å komme inn på dette markedet, å kunne gjøre det når de blir pålagt så store krav til lagringskapasitet. Dette er sikkert fint og flott for de store firmaene som lobbyerer for sånne direktiver i Brussel, men det vil være veldig vanskelig å utvikle små selskaper og å komme inn som nye selskaper på området.

Spørsmålet mitt til næringsministeren er: Hvilke perspektiver ser han for datalagringsdirektivet i forhold til at det vil gi muligheten for nye IT- og gründerbedrifter til å vokse fram når disse påleggene faktisk blir iverksatt?

Statsråd Dag Terje Andersen [10:41:22]: Når det direktivet skal vurderes, kommer jeg selvfølgelig til å sørge for å ivareta den næringspolitiske interessen i det. Det er riktig at kapasitet er et sånt spørsmål. Jeg vil likevel si at en del personvernrettslige spørsmål kanskje har like stor relevans i forhold til å ha en grundig og kritisk gjennomgang før en konkluderer med hvordan vi fra norsk side skal håndtere direktivet.

Trine Skei Grande (V) [10:41:55]: Jeg er veldig glad for at statsråden er opptatt av personvern. I eierskapsmeldinga, som jo skal uttrykke det ideologiske grunnlaget og ikke bare eierstrukturer, har Regjeringa vektlagt mange viktige indikatorer for samfunnet vårt: Miljø, som jo er et flott og viktig begrep å ha med, er tatt med 122 ganger. Sikkerhet er tatt opp 44 ganger. Samfunnsansvar er tatt opp 40 ganger. Etikk er i eierskapsmeldinga nevnt 15 ganger. Likeens er menneskerettighetene nevnt seks ganger i eierskapsmeldinga. Men personvern er ikke nevnt noen gang i denne eierskapsmeldinga. Er statsråden opptatt av personvern i forhold til eierskap?

Statsråd Dag Terje Andersen [10:42:39]: Da kan jeg vise til at jeg mener at jeg faktisk i en tidligere muntlig spørretime diskuterte nettopp det spørsmålet med Skei Grandes partileder, som på en god måte markerte det som en del av sitt engasjement da han var i det departementet som jeg er i nå. Jeg mener vi den gang konkluderte med at dette er et av de områdene hvor vi har felles interesse. Personvern er åpenbart et av de mange elementene som inngår i våre strenge kriterier for etikk, som – som representanten selv nevnte – er omtalt en rekke ganger i eierskapsmeldingen.

Presidenten: Det blir to oppfølgingsspørsmål – først Bård Hoksrud.

Bård Hoksrud (FrP) [10:43:30]: Jeg er glad for at næringsministeren også ser viktigheten av og utfordringene rundt personvern når det gjelder denne saken, og det omfattende regelverket som direktivet nå legger opp til. Men jeg synes også at man bør ha med seg at det sannsynligvis vil medføre store økonomiske kostnader enten for den enkelte bedrift eller for kundene, som antakelig til syvende og sist er de som skal betale dette. Dette er altså et offentlig pålegg som kommer fra EU, og som det også kan se ut som om denne regjeringen velger å følge opp.

Da synes jeg det er betimelig å stille statsråden spørsmål om han mener at det er greit at dette kan få store følger innenfor telebransjen i form av at konkurransen kan bli langt mindre enn det den er i dag, fordi utgiftene for et forholdsvis lite selskap blir så store at man ikke klarer å gjennomføre og følge opp det som direktivet legger opp til.

Statsråd Dag Terje Andersen [10:44:25]: Jeg mener at jeg besvarte det spørsmålet allerede i mitt første svar, i svaret på hovedspørsmålet, nemlig at når vi skal vurdere implementering av direktivet, vil jeg selvfølgelig sørge for at de næringspolitiske hensyn, også av den karakter som her ble nevnt som eksempel, blir ivaretatt og er en del av den helhetlige vurderingen til Regjeringen.

Leif Helge Kongshaug (V) [10:44:54]: Venstre er glad for at statsråden er opptatt av personvern i forbindelse med datalagringsdirektivet. Men det er flere talere som her også har vært inne på problematikken rundt konkurransen. For små aktører blir dette store kostnader, og det er faktisk slik at det kan bety kroken på døra for mange, fordi kostnadene blir for store i forhold til størrelsen på selskapet. IKT-Norge har beregnet at direktivet vil koste minst 300 mill. kr årlig. Kostnadene vil vel i sin tur bli veltet over på forbrukerne, og da kommer vi i den paradoksale situasjonen at brukerne ender opp med betaling for egen overvåking. Er statsråden komfortabel med en slik situasjon, eller ser næringsministeren andre løsninger for nettopp å få dekt disse kostnadene?

Statsråd Dag Terje Andersen [10:45:51]: Jeg oppfatter at jeg har svart på også den delen av spørsmålet gjennom mitt generelle svar, at alle de næringspolitiske implikasjonene, herunder også de konkurransemessige og konkurransevridende, som for øvrig Fornyingsdepartementet har det formelle ansvaret for, kommer til å være en del av den vurderingen som skal gjøres i forbindelse med implementeringen av direktivet. Det har jeg allerede sagt, og det gjentar jeg.»

Husk Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet! Send epost til regjeringen og Stortingets partigrupper idag!

21 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Knut Johannessen
14 years ago

Det er akkurat dette jeg frykter når det gjelder innføringen av direktivet. I stedet for å kjempe mot innføringen blir debatten senket til nivået om hvem som skal betale. Man må nesten være politiker for ikke å forstå at det kun er kundene som får denne regningen. Ingen andre. Dersom debatten føres på dette planet kan vi risikere at regjeringen hugger over den gordiske knute på følgende måte: Staten tar kostnadene med å opprette de nødvendige databasene og så innføres en tilleggsavgift på mobil- og databruk. Hvis vi har ca. 2 millioner brukere så blir det ca. 150 kr. på… Read more »

Knut B
Knut B
14 years ago

Når man leser linjene i Andersens svar, og spesielt mellom linjene, så er det lett å trekke konklusjonen om at dette kommer til å bli innført, – med noen små justeringer slik at han har «gjort jobben»

Ikke med en eneste setning er det kommet frem noe om hensikten – altså det selve grunnleggende for direktivet.
Således tyder mye på at mannen ikke forstår at han er i ferd med å bidra med et nytt lite skritt i retning av en total oppsmuldring av personvernet.

Boye
14 years ago

Det er et interessant poeng at direktivet skaper konkurranseskjevheter, og sånn sett var det et betimelig spørsmål fra «småbedriftenes parti» Venstre. Men svarene fra næringsministeren er ganske skremmende. Ikke for det han sa, men for det han ikke sa. For når næringsministeren ikke gjør annet enn å uttale ulike varianter av «dette har jeg ikke tatt stilling til ennå» med så mange ord som mulig, så viser det hvor mye på hæla regjeringen er i denne saken. For to år siden skrev jeg en uttalelse som etterlyste regjeringens holdning til datalagringsdirektivet. Spørsmålet er like aktuelt i dag.

Roy
Roy
14 years ago

De tilbakemeldingene jeg har fått på epost fra stortingsdelegatene så langt er blandede.
En gjør det klart at de er skeptiske til direktivet, en annen innrømmer at han ikke vet mer omm dette foreløpig enn jeg informerte om i mailmailen fra Liberaleren, men gjør det samtidig klart at saken skal behandles grundig.
Ellers er det «takk for godt innspill» osv.

spenn
spenn
14 years ago

Vet ikke om det er relevant men likevel:

Skal typen data som pålegges lagret angis i selve loven, eller vil dette gjøres i forskrift? «EU-direktiv»-forskrifter går som kjent foran norsk lov i tilfelle motstrid. I en slik situasjon vil lovens virkeområde kunne utvides på et senere tidspunkt uten stortingsbehandling.

Det er mulig jeg bommer fullstendig her, har hverken lest direktivet eller de norske forarbeidene/innstillingene/proposisjonene. Bare noe som slo meg på vei til jobb i dag tidlig.

todolan
14 years ago

Tror nok toget er gått. Dessverre ser det ut til at også Høyre vil støtte gjennomføringen av direktivet. Om ikke tidligere, så døde siste rest av det liberale Høyre i kjølvannet av NOKAS saken. Etter dette er det «batong Høyre» som Torbjørn Røe Isaksen så treffende har døpt det som styrer Høyres kriminal- og personvernpolitikk.

Knut Johannessen
14 years ago

todolan: Jeg er redd du har rett når det kommer til praktisk politikk. Da fjerner man seg fort fra de vakre honnørordene som pryder prinsipp-programmet:

«Det enkelte menneske har krav på beskyttelse av sitt privatliv. Utbredelse av ny teknologi innebærer at den private sfæren blir stadig mer gjennomsiktig og kontrollerbar. Det er viktig å verne retten til privatliv, både i forhold til private interesser og offentlige etater.»

Men de skal ikke få dø i synden.

Pleym
Pleym
14 years ago

Todolan, Knut – dere kan da ikke bare kapitulere slik?

Yngve S. Kristiansen
Yngve S. Kristiansen
14 years ago

Det er sjokkerende at det bare gis symbolsk aktelse til personvernet fra hykleriske aktører, mens man engster seg for private aktørers tapte inntekter. Alle passer seg for å nevne personvernet i starten av innlegget, og sette andre på plass. Det som er i sentrum her er jo at all data om alle skal lagres, skal bli selskapers eiendeler; gjøres til en salgsvare. Vi er faktisk en generasjon som opplever noe som skjer bare sjeldent; en ny vare dannes i Norge. Vår personelige informasjon. Men det er ikke innført, vi kan reservere oss, det er uprøvd og vil være dramatisk. Men… Read more »

Knut Johannessen
14 years ago

Pleym: Å observere realiteten i partienes holdning har ingen ting med kapitulasjon å gjøre. Men det krever kanskje en vurdering av strategien? For min del er jeg i «tenkeboksen». Men jeg sier med Churchill: We will never surrender.

Reidar
14 years ago

Etter min mening er det eneste som vil hindre at Norge gjennomfører direktivet og andre direktiv som angriper folks frihet og personvern, er at vi melder oss ut av EØS og FN. Vi må bare innse at vi er ikke et fritt og uavhengig land lenger. Diskusjonen politisk om direktivet er bare for å gi inntrykk av at det blir grundig diskutert og til slutt ansett som uproblematisk, ja en dog ønskelig. Det er ikke norske politikere som setter agendaen men flertallet på Stortinget og i regjeringen er i lommen på globalistene som vil «harmonisere» alt. Å tro at vi… Read more »

Knut Johannessen
14 years ago

Reidar: Som om å melde oss ut av EØS og FN? løser problemet. Det hjelper lite dersom det er politisk flertall for å innføre tiltak som dette uavhengig av om hva vi er medlem av. Det kan jo tenkes at flere av våre partier velger å bruke EØS som et vikarierende argument for at vi må innføre direktivet. De tør ikke si åpent og ærlig at dette innholdet i direktivet ønsker de uansett. Jeg tror de mange forsøkene på å gjøre dette direktivet til en debatt pro/kontra EØS/EF er et feilspor og kan fjerne fokus fra det som er det… Read more »

Nei til EØS
Nei til EØS
14 years ago

Knut Johannessen: Det du sier, er et viktig poeng, men på den annen side er det klart at f.eks. Høyre er meget kritiske til direktivet i seg selv samtidig som de stemte for det sannsynligvis for ikke å bryte tradisjonen med ikke å si nei til EUs direktiver. Det samme gjelder vel iallfall KrF, Senterpartiet og SV. Dermed må det være klart at EØS er en del av denne debatten. Det er mange tusen EU-direktiver som har blitt vedtatt i stillhet av det norske Storting, og hvis konsekvenser vi ikke har full oversikt over. Jeg mener dermed absolutt at dette… Read more »

Eirik Øverby
Eirik Øverby
14 years ago

Datalagringsdirektivet føyer seg inn i rekken av direktiver og såkalte «sikkerhetstiltak» som innføres i et håpløst forsøk på å komme alvorlig kriminalitet til livs. Ikke bare er de håpløse fordi de i liten grad vil være effektive, de er også totalt uakseptable med tanke på personvern. Det er helt tydelig at de som innfører disse tiltakene aldri har måttet kjempe for egen frihet og eget privatliv!

For ikke å snakke om at datalagringsdirektivet slik det fremstår ville gitt Adolf Hitler reisning…

Knut Johannessen
14 years ago

Nei til EØS: Vel definisjonen av saklig begrenset område er nok ikke entydig, men har kanskje blitt utvidet gradvis med tolkning av de 4 friheter. Å si nei til EØS-avtalen for dette direktivets skyld er jeg ikke med på. Irland har f.eks. gått til sak mot EU vedr. samme direktiv. Jeg har ikke sett noe som tyder på at Irland ønsker å melde seg ut av EU av den grunn. Jeg mener at EØS-avtalen har vært til større fordel for Norge enn alternativet. Og ja, jeg kjenner til Sveits «utenforskap», men er ikke overbevist om at vi kunne fått til… Read more »

Nei til EØS
Nei til EØS
14 years ago

Knut Johannessen: Vi får være uenige om å være uenige. Mitt anliggende er først og fremst at høyresiden har hatt en tendens til å stigmatisere Anne Enger og hennes advarsler om å ta lett på Grunnloven – grunnet hennes partitilhørighet og skepsis til markedsliberalisme. Jeg mener fremdeles at hun har mange poenger når hun f.eks. sier at det er symptomatisk for norsk EU-debatt at ja-folk ikke aksepterer at Norge faktisk har sagt nei til EU to ganger. I teorien kan vi gjenta og gjenta folkeavstemningene inntil vi er medlemmer. Når vi først er medlemmer, er det derimot svært vanskelig å… Read more »

trackback
14 years ago

[…] Hvis myndighetene ikke tar regningen, kan prisen for teletjenester øke som følge av direktivet. Da er det verdt å merke seg at Venstre tok opp akkurat kostnadsdelen av alle problemene ved direktivet i Stortingets spørretime tidligere iår. […]

Anonym
Anonym
11 years ago

Hvis dere ikke betaler for WordPress sitt kommersielle spam-system lenger, burde dere i det minste legge til CAPTCHA-verifisering (gratis med plugin)…. Eller streiker systemet om dagen, bare? Mye bedre uten CAPTCHA i hvertf all.

Anonym
Anonym
11 years ago

Forøvrig har jeg alltid lurt på om de som lager WordPress.com sitt kommersielle antispamsystem sprer den spammen du ser over selv, for å tjene penger (som brannmenn som pyromaner eller antivirusprodusenter som lager virus). Den er jo alltid random, og har ikke noe reklameformål – ser ut som den er generert av en robot. Jeg mener, hva annet kan det være, enn en motivasjon for å få deg til å kjøpe antispam-tilgang?? Evt. kanskje de har laget et virus som gjør dette, slik at det ikke kan spores tilbake til dem!

Fra arkivet