Ukategorisert

Datalagringsdirektivet i spontanspørretimen

Datalagringsdirektivet ble tatt opp i Stortingets spontanspørretime igår, av Venstres nestleder Trine Skei Grande. Vi gir deg spørsmålet, svarene – og kommentarene.

Trine Skei Grande, stortingsrepresentant for Oslo, gjorde datalagringsdirektivet til Venstres hovedspørsmål i spontanspørretimen.

Spørsmålet og oppfølgingsspørsmålene dreier seg også om personvern, men siden det er næringsministeren som fikk spørsmålene, er temaet også hvilke belastninger implementering av direktivet vil påføre f.eks telenæringen, og om konkurransen i næringen kan bli mindre.

Vi har sakset fra stortingsreferatet, og gjengir debatten her (vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at referatet ikke er korrekturlest) (og lenkene er lagt inn av Liberaleren):

«Trine Skei Grande (V) [10:39:36]: Jeg vil gjerne stille et spørsmål til næringsministeren.

Vi står nå foran innføringa av et nytt EU-direktiv – hvis ikke Regjeringa gjør noe – nemlig datalagringsdirektivet. Det har store personvernmessige følger, men det har også noen næringsmessige følger, for det pålegger alle teleselskaper og alle leverandører av annen informasjonsteknologi enorme lagringskrav. Det må lagres trafikkdata over lang tid, som setter store krav til lagringskapasitet. De store kravene gjør at det stort sett bare er de aktørene som i dag er inne i markedet, som har ressurser nok til å kunne bygge opp så stor lagringskapasitet. Det gjør at det når det gjelder leveranser av informasjonsteknologi, når det gjelder datakommunikasjon, og når det gjelder telekommunikasjon, vil være veldig vanskelig for nye aktører å komme inn på markedet hvis dette direktivet blir implementert. Det vil være veldig vanskelig for alle de nye IT- og gründerselskapene som har lyst til å komme inn på dette markedet, å kunne gjøre det når de blir pålagt så store krav til lagringskapasitet. Dette er sikkert fint og flott for de store firmaene som lobbyerer for sånne direktiver i Brussel, men det vil være veldig vanskelig å utvikle små selskaper og å komme inn som nye selskaper på området.

Spørsmålet mitt til næringsministeren er: Hvilke perspektiver ser han for datalagringsdirektivet i forhold til at det vil gi muligheten for nye IT- og gründerbedrifter til å vokse fram når disse påleggene faktisk blir iverksatt?

Statsråd Dag Terje Andersen [10:41:22]: Når det direktivet skal vurderes, kommer jeg selvfølgelig til å sørge for å ivareta den næringspolitiske interessen i det. Det er riktig at kapasitet er et sånt spørsmål. Jeg vil likevel si at en del personvernrettslige spørsmål kanskje har like stor relevans i forhold til å ha en grundig og kritisk gjennomgang før en konkluderer med hvordan vi fra norsk side skal håndtere direktivet.

Trine Skei Grande (V) [10:41:55]: Jeg er veldig glad for at statsråden er opptatt av personvern. I eierskapsmeldinga, som jo skal uttrykke det ideologiske grunnlaget og ikke bare eierstrukturer, har Regjeringa vektlagt mange viktige indikatorer for samfunnet vårt: Miljø, som jo er et flott og viktig begrep å ha med, er tatt med 122 ganger. Sikkerhet er tatt opp 44 ganger. Samfunnsansvar er tatt opp 40 ganger. Etikk er i eierskapsmeldinga nevnt 15 ganger. Likeens er menneskerettighetene nevnt seks ganger i eierskapsmeldinga. Men personvern er ikke nevnt noen gang i denne eierskapsmeldinga. Er statsråden opptatt av personvern i forhold til eierskap?

Statsråd Dag Terje Andersen [10:42:39]: Da kan jeg vise til at jeg mener at jeg faktisk i en tidligere muntlig spørretime diskuterte nettopp det spørsmålet med Skei Grandes partileder, som på en god måte markerte det som en del av sitt engasjement da han var i det departementet som jeg er i nå. Jeg mener vi den gang konkluderte med at dette er et av de områdene hvor vi har felles interesse. Personvern er åpenbart et av de mange elementene som inngår i våre strenge kriterier for etikk, som – som representanten selv nevnte – er omtalt en rekke ganger i eierskapsmeldingen.

Presidenten: Det blir to oppfølgingsspørsmål – først Bård Hoksrud.

Bård Hoksrud (FrP) [10:43:30]: Jeg er glad for at næringsministeren også ser viktigheten av og utfordringene rundt personvern når det gjelder denne saken, og det omfattende regelverket som direktivet nå legger opp til. Men jeg synes også at man bør ha med seg at det sannsynligvis vil medføre store økonomiske kostnader enten for den enkelte bedrift eller for kundene, som antakelig til syvende og sist er de som skal betale dette. Dette er altså et offentlig pålegg som kommer fra EU, og som det også kan se ut som om denne regjeringen velger å følge opp.

Da synes jeg det er betimelig å stille statsråden spørsmål om han mener at det er greit at dette kan få store følger innenfor telebransjen i form av at konkurransen kan bli langt mindre enn det den er i dag, fordi utgiftene for et forholdsvis lite selskap blir så store at man ikke klarer å gjennomføre og følge opp det som direktivet legger opp til.

Statsråd Dag Terje Andersen [10:44:25]: Jeg mener at jeg besvarte det spørsmålet allerede i mitt første svar, i svaret på hovedspørsmålet, nemlig at når vi skal vurdere implementering av direktivet, vil jeg selvfølgelig sørge for at de næringspolitiske hensyn, også av den karakter som her ble nevnt som eksempel, blir ivaretatt og er en del av den helhetlige vurderingen til Regjeringen.

Leif Helge Kongshaug (V) [10:44:54]: Venstre er glad for at statsråden er opptatt av personvern i forbindelse med datalagringsdirektivet. Men det er flere talere som her også har vært inne på problematikken rundt konkurransen. For små aktører blir dette store kostnader, og det er faktisk slik at det kan bety kroken på døra for mange, fordi kostnadene blir for store i forhold til størrelsen på selskapet. IKT-Norge har beregnet at direktivet vil koste minst 300 mill. kr årlig. Kostnadene vil vel i sin tur bli veltet over på forbrukerne, og da kommer vi i den paradoksale situasjonen at brukerne ender opp med betaling for egen overvåking. Er statsråden komfortabel med en slik situasjon, eller ser næringsministeren andre løsninger for nettopp å få dekt disse kostnadene?

Statsråd Dag Terje Andersen [10:45:51]: Jeg oppfatter at jeg har svart på også den delen av spørsmålet gjennom mitt generelle svar, at alle de næringspolitiske implikasjonene, herunder også de konkurransemessige og konkurransevridende, som for øvrig Fornyingsdepartementet har det formelle ansvaret for, kommer til å være en del av den vurderingen som skal gjøres i forbindelse med implementeringen av direktivet. Det har jeg allerede sagt, og det gjentar jeg.»

Husk Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet! Send epost til regjeringen og Stortingets partigrupper idag!

Mest lest

Arrangementer