Ukategorisert

Dagbladet tok stilling – mot datalagringsdirektivet

I en kraftfull leder søndag tok Dagbladet stilling mot datalagringsdirektivet. Lederen har tittelen «På vei mot politistaten».

Lederen innledes slik:

«Folkestyret bygger på en nøye avveining av individets, fellesskapets og statens interesser. Fellesskapet krever en grad av samvirke og regulering, f.eks. gjennom lovgivning. Den grunnleggende forutsetningen er likevel at enkeltmenneskets autonomi skal respekteres. I et demokrati skal det være private soner hvor ingen har rett til å trenge inn, verken offentlig myndighet, medier eller næringsinteresser. Sagt på en enklere måte: Alle må kunne ha samkvem og kommunikasjon med andre mennesker uten offentlig eller privat overvåking eller unødvendig registrering. Denne kjerneverdien er i dag under kontinuerlig angrep og press.»

Efter en omtale av direktivet, og politiets ønske om forlenget lagringstid, avsluttes lederen slik:

«Troen på økt overvåking av denne typen er både farlig og naiv. En utvidet lagringsplikt med rutinemessig politiadgang til trafikkdata, vil medvirke til å snu bevisbyrden på hodet, dvs. at mistenkte selv må bevise sin uskyld. Samtidig foretas et direkte angrep på kildenes rett til vern i kommunikasjon med mediene. At en slik kommunikasjons kan skje uten straffeforfølgelse, er helt nødvendig for at kritikkverdige forhold skal komme for dagen.

Det er heller ikke vanskelig å se for seg at politiet en gang i framtida vil kreve at selve meningsinnholdet i kommunikasjonen også registreres. Avanserte kriminelle er raske med å tilpasse seg nye etterforskningsmetoder. En gradvis opptrapping av denne typen metoder er derfor en sikker vei mot en stat hvor politiet vet alt om borgerne.»

Tiltredes!

Du kan lese hele lederen her.

Også Dagbladets lesere bør naturligvis delta i Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet.

Mest lest

Arrangementer