Ukategorisert

Den magiske formelen

som UDI og UNE kan benytte seg av hvis det ikke finnes andre utveier: Innvandringspolitiske hensyn. Når den står som begrunnelse under stempelet AVSLAG kan du bare gi opp.

Forrige uke kunne gode nordmenn la seg sjokkere, muligens så mye at empatien ble lokket frem. I flere saker har UDI og UNE sagt nei til enten retur til Norge eller varig opphold i Norge. Unggutten Ashok var godt integrert på Lørenskog før han ble sendt hjem til en usikker tilværelse på Sri Lanka, to søstre er adoptert av en norsk familie, en russisk forsker får ikke bli fordi hun pendler mellom bosted og arbeidssted, og Thien Thi Vo fra Vietnam som har sitt barn gravlagt er har ikke nok tilknytning til riket.

Thien Thi Vo kom til Norge for 8 år siden, og giftet seg med en mann som også var fra Vietnam. Efter 2 år og 8 måneders ekteskap leverte de separasjonspapirer til myndighetene. Det var 4 måneder for tidlig. Lokalsamfunnet slår ring rundt henne, uten at det beveger myndighetene en tomme.

Situasjonen idag: Hun har jobb, har kjøpt bolig, er gravid. Men hun skal sendes ut av landet imorgen. Hvis hun ikke kan anses som godt integrert, hvem kan da være det?

Å være godt integrert er imidlertid ikke grunn god nok til å få bli. For dette skaper huller i den kompakte muren som omgir Norge.

Myndighetene mistenkte at Ashoks familie sendte ham til Norge på falske premisser, som såkalt ankerbarn. Sendes først, får opphold, og så kan familien komme efter. Derfor fikk han ikke bli. Lørenskog kommune slo ring om ham, og gikk til sak mot staten. Kommunen tapte. UNE mener at dommen gir et riktig signal, slik at ikke andre barn sendes til Norge som ankerbarn.

Nadejda Sokolova blir også utvist. Sokolova er doktorgradsstipendiat ved NTNU og arbeider med satellittforskning. Hun er med i et prosjekt ved NTNU som er sponset av Telenor og Norges forskningsråd. Solokova kom til Norge som utvekslingsstudent i 1997, og fikk arbeidstillatelse på grunnlag av familiegjenforening da hun giftet seg i 2004. Så var det i forbindelse med en søknad om forlenget oppholdstillatelse at hun ikke opplyste om at hun en tid var pendler, skriver Morgenbladet. Er du utlending og gift i Norge skal du bo sammen med ektefellen. Pendler du, kan dette være et tegn på at ekteskapet er proforma. Ifølge statsråd Bjarne Håkon Hanssen har du ifølge loven rett og slett ikke lov å pendle hvis du har fått opphold i Norge på familiegjenforening. NTNU har imidlertid tenkt å gå til kamp for å få beholde sin verdifulle forsker.

De mange gruppene
Folk som kommer til Norge kan deles inn i mange grupper:

Flyktninger. De er godkjent av FNs høykommisær. Norge har en tallfestet kvote på et visst antall flyktninger vi har forpliktet oss til å motta hvert år.

Asylsøkere. De kommer til Norge og søker om politisk asyl.

Opphold på humanitært grunnlag. De får avslag på søknad om asyl, men får likevel bli. På humanitært grunnlag.

Ureturnerbare. De får avslag på alle søknader, men situasjonen i hjemlandet er så utrygg at de ikke kan returneres.

Familiegjenforening. Det kan være utlendinger som gifter seg med en norsk statsborger (enten slike som meg, eller personer som har innvandret til Norge, og har fått statsborgerskap), eller personer som kommer fordi barn, foreldre eller søsken har kommet tidligere og fått lovlig opphold.

Arbeidsinnvandrere. De kan komme fra hele EØS-området, fra «drømmeland» som USA, Canada eller Australia – eller fra den 3.verden.

Det er lett å gå seg vill i jungelen av kategorier med tilhørende regelsett. I norsk debatt kategoriseres alle uvelkomne som innvandrere, eller utlendinger – eller med andre betegnelser jeg ikke skal gjenta her.

For å ta en gruppe jeg ikke har nevnt: Turister fra den 3.verden. De må ha invitasjon, bankgaranti – og UDI må tro at de kommer til å reise tilbake. Ofte tror ikke UDI at unge personer i såkalt gifteferdig alder kommer tilbake, og avslår søknad om turistvisum. Selv om mange nordmenn nå er gift med utlendinger, og dermed har nær familie (eller venner) i utlandet. Her gjøres det ingen forskjell. En utlending er en utlending.

Norge har hatt innvandringsstopp siden 1975. Vi har hatt felles nordisk arbeidsmarked siden rett efter 2.verdenskrig, og felles europeisk arbeidsmarked siden EØS-avtalen kom for 15 år siden. Nye EU-medlemmer (fra Øst-Europa) har utvidet dette markedet betraktelig.

I disse debattene forsvinner ofte nyansene. Både familiegjenforening og arbeidsinnvandring er å regne som innvandring – men med ulike regelsett.

Integrering av nye borgere er en utfordring for både myndigheter og folk. For mange fremstår det som uforståelig at ikke graden av integrering kan være et kriterium for opphold. Om vellykket integrering hadde vært et kriterium burde Ashok, søstrene Mina og Marjam, og Thien Thi Vo opplagt fått bli i Norge.

Hvis vi skal ta myndighetenes påstander om behovet for generell arbeidsinnvandring – og for utenlandsk ekspertise, på alvor burde Nadejda Sokolova opplagt fått bli.

Men Muren rundt Norge skal ikke ha huller, hverken av menneskelighet eller vedtak som kan skape presedens. Derfor vil media fortsatt være fulle av historier som de jeg har nevnt i denne artikkelen.

Når UDI og UNE velger å lese regelverket helt bokstavtro, vil vi også få historier som denne.

Dét denne sektoren trenger, er nye regler.

27 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Boye
13 years ago

Om ikke annet, er det et lite lyspunkt at folk reagerer på disse etter hvert ganske mange enkelttilfellene. Gang etter gang mobiliserer hele lokalsamfunn for å verne om vennen, kollegaen og sambygdingen når staten griper inn og lar det gå prestisje i menneskeskjebner. Det er godt at denne umenneskelige politikken er ute av takt med folket, for da er det et visst håp om at det skal kunne gå an å legge om kursen.

Pleym
Pleym(@pleym_2)
13 years ago

Takk, Boye, nå minnet du meg om hva jeg glemte i selve artikkelen:

Avstanden mellom den generelle innvandrerskepsisen i befolkningen og omfavnelsen av «din lokale innvandrer» og/eller -kollega.

Tore
Tore
13 years ago

Du peikar på mange saker som kan synes «opplagte» ut frå menigmanns ståstad. Ut frå byråkratanes ståstad er det like opplagt: Søkarane (evfemisme for utlending) har brote reglane som det nasjonale parlamentet har vedteke og som skal gjelde for alle som ikkje har norsk statsborgarskap. Som ansatt i ein av etatane som sorterar under utlendingsstyresmaktene synes eg det likevel bør vere lov å praktisere reglane litt smidig. Eg ser jo reglane frå byråkratiets side, men samtidig meiner eg at reglane må vere fundert i ei folkemeining, dvs. at lover må ha sitt grunnlag i det folket (i Norge) meiner. «Folket»… Read more »

Pleym
Pleym(@pleym_2)
13 years ago

Helt enig i at ulik praktisering av regelverket er problematisk. Samtidig er det problematisk at innvandringspolitiske hensyn dekker over at når man ikke har andre begrunnelser så bruker man denne.

Behovet for arbeidskraft, grad av integrering etc. burde ha noe å si.

Sanna
Sanna
13 years ago

Alle som skriver om «heia Norge»-saker som er omtalt i pressen bør være klar over at det er langt mer i disse sakene enn hva som fremkommer. De fleste av disse personene løser ikke myndighetene fra taushetsplikten. Kanskje du bør spørre deg om hvorfor.

Pleym
Pleym(@pleym_2)
13 years ago

Naturligvis er jeg klar over dette. Jeg er selv gift med en som kom til Norge for å gifte seg med meg. Vi har hatt moren og en bror på besøk et par ganger. Papirmøllen rundt og avslagene (som sjelden bunner i realiteter) må bare oppleves for å forstå det.

Men noen saker trenger man ikke akkurat å være saksbehandler for å innse idiotien i (UDI/UNEs avgjørelser). Så jeg står for det som er skrevet over. Liberaleren har dessuten skrevet en masse om innvandringspolitikk siden starten i 1999. Det er bare å lese, så finner du en linje.

Katrine
Katrine
13 years ago

Pleym sier «Papirmøllen rundt og avslagene (som sjelden bunner i realiteter) må bare oppleves for å forstå det.» Det er helt sant! Jeg hadde aldri trodd det skulle være så vanskelig hvis ikke jeg hadde opplevd det selv! Reglene er utrolig stivbeinte, og gir lite rom for skjønn. (Evt bruker de bare ikke skjønnet de har…) Bare for å pøse ut litt frustrasjon og komme med et eksempel: Jeg har nettopp fått avslag på en søknad om å få gifte meg med forloveden min, med begrunnelsen at jeg tjener 12.000 for lite. jeg er gravid og har termin om 3… Read more »

Morten
Morten
13 years ago

Viktig artikkel Pleym. Vi får håpe at det etter hvert kan komme endringer i positiv retning. Jeg er selv meget bekymret over hvordan disse lovene anvendes og tolkes hos UDI/UNE. Jeg kjenner til noen eksepler på problemer med besøksvisum. Det som skremmer meg mest er å tenke på hva som ligger bak utarbeidelsen av lovene. Det er min oppfattelse at det må være et reelt behov for en lov, og den skal ha en hensikt innenfor sitt virkeområde. Hvilke hensyn som er vektlagt størst betydning i utarbeidelsen av lovene, og begrunnelsene for disse får vi vel aldri vite sannheten om.… Read more »

Pleym
Pleym(@pleym_2)
13 years ago

Takk for kommentarer både til Katrine og Morten.

Morten, jeg lenker til den tråden der din historie er beskrevet, under vår vignett Kort Sagt.

Når man vet at hvert fjerde ekteskap i Norge inngås mellom norsk og utenlandsk statsborger betyr dette at svært mange nordmenn efterhvert vil ha nær familie, større slekt, og venner i utlandet. Dagens lovverk gjør at den utenlandske delen av familien behandles som annenrangs. Kanskje vi med familie i utlandet bør danne en interesseforening, og presse på for å få endret regelverk – eller et regelverk tilpasset virkeligheten?

Sanna
Sanna
13 years ago

I og med at du nevner Sokolova-saken, da forstår jeg deg slik at det er greit at russiske rakettforskere inngår proformaekteskap for å komme til Norge, siden vi trenger deres kompetanse? Burde ikke det samme gjelde for de som kommer fra den fattige landsbygden i Somalia? Ellers er det en fordel om kommentatorene hadde innsett at det er forskjell hvem som er lovgivende og utøvende makt her i landet. Det er også interessant at man alltid tar for gitt at å bruke skjønn betyr at saken vil få positivt resultat.

Katrine
Katrine
13 years ago

Etter totalt 9 års samliv, synes jeg det virker merkelig å beskylde noen som helst for proforma. Samme om de er russiske eller somaliske.

Jeg vet godt at UDI ikke lager lovene. Men det er UDI som tolker dem. Og lovene åpner faktisk for bruk av skjønn. UDI velger bare å se bort ifra denne muligheten. Det er ikke lovgiverene sin feil, så hvorfor skulle jeg skylde på dem?

Pleym
Pleym(@pleym_2)
13 years ago

Det er pussig at MUF’erne skulle få bli ved at UDI brukte sitt eget skjønn til å mene at regelverket var feil.

Jeg er ikke i noen posisjon til å spekulere om hvem som inngår proforma-ekteskap og ikke. Jeg tillater meg å tvile på at en russisk rakettforsker gjør dette, all den tid hennes kompetanse er slik at hun kunne få jobb mange steder (iflg. media har hun allerede jobbtilbud i Canada).

Angående proforma-ekteskap mener jeg at rettsstatens regler skal gjelde: Du er uskyldig til bevist skyldig i en rettssak.

Sus Scrofa
Sus Scrofa
13 years ago

Jeg tillater meg for min del å tvile på at en russisk sattelittforsker vil inngå proforma-ekteskap med samme mann som hun hadde vært sammen med i flere år og bodde sammen med. Problemet oppstod i det øyeblikket herr og fru forsker havnet på hver sin forskningsinstitusjon. Da måtte de altså slutte å jobbe eller slutte å bo sammen. (Det er for øvrig helt vanlig at unge forskere nå og da må ta en jobb ved Høyskolen i Gokk for å skrape opp en mer meritterende CV.) Problemet fortsatte i det øyeblikket hun oppgav å være gift etter utlendingsmyndighetenes vilkår. Hun… Read more »

Maya
Maya
13 years ago

Jeg skjønner ikke helt artikkelen. Som det sies så fint: «I disse debattene forsvinner ofte nyansene.» Og jammen går det troll i ord: her sauses det sammen utvisninger og avslag på både det ene og det andre, mens det så gjevt avsluttes med at det trengs «nye regler» etter å ha vist til at en kriminell utlending får bli på tross av avslag. Jeg ser ikke poengene. Det ropes på nye regler men kommenteres ikke noe særlig om at de någjeldende reglene er brutt – hva skal vi med nye regler hvis ingen respekterer dem? Nei, her gapes det rett… Read more »

Piris
Piris
13 years ago

Tror nok ikke mange har gjort som meg : Jeg skrev brev til regjeringen
om denne saken for å høre hvorfor hun sendes ut …. NO KIDDING !
Jeg venter svar

Katrine
Katrine
13 years ago

Angående å løse UDI/UNE fra taushetsplikten: Disse instansene har som politikk å ikke uttale seg i enkeltsaker uansett. Det finnes flere tilfeller hvor partene har løst dem fra taushetsplikten, men der de likevel nekter å uttale seg til media. Til informasjon kan det faktisk være temmelig vanskelig å få dem til å komme med en «skikkelig» uttalelse selv i sin egen sak! Ønsker man at folk respekterer lovverket? Selvsagt! Ønsker man likebehandling? Tja… Alle mennesker er forskjellige. Alle saker er forskjellige! En streng praksis med «likebehandling» og lite bruk av skjønn, vil innimellom slå veldig feil ut… Ønsker vi virkelig… Read more »

Pleym
Pleym(@pleym_2)
13 years ago

Maya, det er mulig at jeg er uklar i artikkelen. Likevel: Jeg har påpekt at det er mange ulike grupper av innvandrere, og det finnes ulike regler. Mens den russiske rakettforskeren går under familiegjenforeningsreglene (selv om hun også er arbeidsinnvandrer), så er det annerledes for f.eks Ashok. Problemet med innvandringsmotstandere er at de putter alle kategorier i én sekk; innvandrere. Man må faktisk se på hver sak, og hvilken kategori den enkelte tilhører – og reglene for denne kategorien. Siden jeg selv har erfaring med den biten som går under ekteskap og familiegjenforening bruker jeg mine erfaringer når jeg skriver… Read more »

Sanna
Sanna
13 years ago

Sus Scrofa og Katrine – i motsetning til dere kjenner jeg faktum i saken. Hun har INNRØMMET at ekteskapet var inngått for å komme til Norge. Tror dere myndighetene har hjemmel for å utvise i en enkeltsak (i dette tilfelle altså utvise, ikke avslå) fordi de ikke liker trynet på folk og skal sette et eksempel? Skal det faktum at hun har høy utdannelse frita henne for konsekvensene enhver uutdannet afrikaner må ta for brudd på utlendingsloven? Hva slags silesystem vil dere ha her, hudfarge, utdannelse? Hun bodde heller ikke sammen med ektefellen i ni år, hvor har dere det… Read more »

Pleym
Pleym(@pleym_2)
13 years ago

Innrømmet?

Sjekk faktaboks på denne lenken: http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1024200.ece

Sanna
Sanna
13 years ago

Jeg ser du ikke leste min første setning.

Sanna
Sanna
13 years ago

Det er jo sjarmerende at debattanten Pleym og flere andre her inne tror alt som står i adressa.no og andre medier er den hele og fulle sannheten. Verden er nok ikke så enkel, folkens.

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen(@odderi)
13 years ago

Sanna – det tviler jeg sterkt på. Ekteskapet er inngått sju-åtte år etter at hun kom til Norge. Hun og ektefellen hadde i årene før ekteskapet ble inngått, bodd sammen. Mulig ekteskapet ble inngått _for å kunne fortsette å bli i Norge._ Norske myndigheter har nå engang en lei hang til å få utenlandske studenter ut av landet straks en grad er fullført. Meget mulig de måtte gifte seg før det ellers ville vært naturlig etter at Sokolova hadde levert diplomen sin – det er imidlertid noe ganske annet enn at ‘ekteskapet var inngått for å komme til Norge’ Alltid… Read more »

Katrine
Katrine
13 years ago

Så det du sier Sanna, er vi skal stille større spørsmålstegn ved det adresseavisen skriver, enn det en anonym person lirker utav seg i en blogg?

(PS. Vet at jeg også er anonym. Men jeg sitter heller ikke og krever at andre blindt skal stole på det jeg skriver…)

trackback
13 years ago

pocker spel…

pistil disturb commodore unflagging …

marie
marie
13 years ago

Hei alle! Etter et års opphold i karibien, har jeg forelsket meg i en fantastisk fyr! Vi har vært sammen i ett års tid og flyttet sammen for et par mnd sisen. Mitt opphold her nærmer seg slutten fordi det er på tide med skole og utdanning hjemme i moderlandet Norge. MEN det vil da si at mitt forhold med min samboer må ta slutt det da? Ja, vi er unge og jeg er født med «gullhår» i r*va, det er ikke han. Men er det ingen smutthull som kan få han inn? Søker han om student visum, må han… Read more »

trackback
13 years ago

the e casino online…

reward stack shakedown jet hornet clearances …

Are
Are
9 years ago

Jeg har samme erfaringer som artikkelforfatteren, og strever nå med å klare å få besøk av adoptivbroren til kona mi fra Thailand. Han er 20 år, og UDI mener han/vi ikke klarer å overbevise dem om at han kommer til å dra hjem igjen (hvordan beviser man det?). Adoptivbror er tydligvis ikke godt nok, kun ekte biologiske søsken regnes som nær familie av UDI. UDI er et byråkrati som kan gi assosiasjoner til Kafka. – Ja det er i 2012 fortsatt et sterkt behov for endrede regler rundt turistvisum for familie fra «ikke vestlige» land. @Sanna som anonymt og arrogant… Read more »

Fra arkivet