Ukategorisert

André Dahl svarer om direktivet

En av Høyres representanter i Stortingets justiskomité, André Oktay Dahl, har svart Liberaleren om sitt syn på implementering av EUs datalagringsdirektiv.

André Dahl har vært stortingsrepresentant siden 2001, for Høyre. I denne perioden er han medlem av Justiskomiteen.

Via sin sekretær Cristina Wist har Dahl gitt følgende svar:

«Høyre er sterkt kritiske til direktivet og mener det representerer en uheldig og unødvendig inngripen i folks privatsfære. Dagens kriminalitets- og trusselbilde kan ikke forsvare denne type virkemidler.

Politiet har til nå satt inn målrettede tiltak mot enkeltpersoner eller grupper som var mistenkt for alvorlig kriminalitet. Direktivet er imidlertid et skritt i retning av at hele befolkningen blir overvåket, og er etter Høyres mening en alvorlig utvikling. Norges utenforskap i EU har fratatt oss muligheten til å påvirke dette direktivet i forkant. Høyre har likevel konkludert med at, dersom direktivet viser seg å være EØS- relevant, det likevel ikke isolert sett rokker ved EØS- avtalen.

Høyre legger imidlertid til grunn at Regjeringen i det videre arbeidet med en eventuell implementering av direktivet, utformer et lovforslag med minimumskrav til lagringstid og de meste restriktive løsningene når det gjelder sikring av data og hvem som har tilgang til disse.»

Jeg stilte Dahl et oppfølgningsspørsmål for å oppsummere hans syn:

«Jeg kan altå tolke dette som at Dahl ikke vil gå mot at direktivet implementeres – men vil at Norge skal legge seg på at direktivets minstegrense for lagringstid blir norsk maksimumsgrense?»

Liberaleren fortsetter sin epostkampanje mot at EUs datalagringsdel skal bli en del av norsk lov.

Mest lest

Arrangementer