Diverse, Magasin

Personvernet under press

er Datatilsynets deprimerende men forutsigbare oppsummering av 2007. I sin årsmelding setter Datatilsynet søkelyset på flere tendenser ved utviklingen.

Det er i årsmeldingens kapittel 8 at Datatilsynet omtaler tendensene.

Innledningsvis skriver tilsynet:

«En viktig del av Datatilsynets mandat er å identifisere farer for personvernet, og gi råd om hvordan de kan unngås eller begrenses. Datatilsynet vil trekke frem sju tendenser som har vært særlig fremtredende i meldingsåret.

Tendensene er hentet fra erfaringer fra tilsyn og saksbehandling, fra høringsarbeidet, deltakelse i forskjellige arbeids- og styringsgrupper nasjonalt og internasjonalt, samt gjennom saker som Datatilsynet er blitt oppmerksom på gjennom medieomtale. Beskrivelsen av tendensene bygger på en grundigere omtale andre steder i årsmeldingen.»

Av tendensene kan nevnes: Personvernet er under press, anonyme alternativer forsvinner, lagrede personopplysninger blir ikke slettet, snoking blir ikke avdekket, Datainnhøsting er blitt enklere – og det har vært store lekkasjer i året som gikk, og det er øket fare for identitetstyveri i Norge. Alt i alt en svært deprimerende oppsummering – for oss som er opptatt av personvern og å hegne om privatlivets fred.

I Grunnlovens § 102 heter det at «Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.». Idag trenger ikke myndighetene fysisk å gå inn i folks hus og hjem. Man kan sitte i sine egne lønnkamre og kartlegge våre liv.

Spørsmålet tilsynet stiller seg er: Blir vi tryggere av inngripende tiltak?

Les Datatilsynets oppsummering her.

Mest lest

Arrangementer