Ukategorisert

Støre om datalagringsdirektivet

Igår holdt utenriksminister Jonas Gahr Støre sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om Norges forhold til EU og EØS. Der kom han blant annet inn på datalagringsdirektivet.

Ifølge Stortingets foreløbige referat sa Støre følgende:

«Til sist noen aktuelle EØS-saker:

Jeg omtalte i starten at EU-samarbeidet utvikler seg på stadig nye områder – og utover det indre marked. I økende grad er samarbeidet sektorovergripende, og det skjer en koordinering på tvers av søylene i samarbeidet.

Dette er, som sagt, en utfordring for Norge. Regelverksutvikling kan ha som mål å oppnå noe som ligger utenfor EØS-avtalens virkeområde saklig sett – men samtidig ha implikasjoner for økonomiske aktører som deltar i det indre marked. Hvorvidt regelverket dermed er EØS-relevant eller ei, blir ingen enkel vurdering. Vi må finne grep for å håndtere dette.

Vi ser allerede en rekke eksempler på at indre markedsdirektiver benyttes til å fremme formål som terrorbekjempelse og kamp mot organisert kriminalitet. En EU-rettsakt som har skapt debatt i denne sammenheng, er datalagringsdirektivet. Det skal harmonisere EU-landenes regler for lagring av telekommunikasjonsdata, det vil si trafikkdata, lokasjonsdata og abonnements- og brukerdata som fremkommer ved bruk av elektronisk kommunikasjon som fasttelefoni, mobiltelefon og Internett. Med andre ord: Data som er nødvendig for å spore og identifisere kilder, steder det er ringt fra og til, dato, tid og varighet, og data som er nødvendig for å identifisere type kommunikasjon og utstyr. Det er viktig å understreke at innholdet i kommunikasjonen ikke skal lagres.

Direktivet ble vedtatt i EUs råd i februar 2006. Formålet er å bekjempe alvorlig kriminalitet og terrorisme. Dette er områder som faller utenfor EØS-avtalens virkeområde. EU-landene er nå i ferd med å implementere regelverket, og på det nåværende tidspunkt har Regjeringen ikke tatt stilling til om direktivet er å anse som EØS-relevant.

Fra norsk side går vi nå nøye gjennom direktivet, og jeg vil komme tilbake til Stortingets organer med en nærmere omtale av denne saken senere. Jeg har merket meg at det i debatten om direktivet har vært reist prinsipielle spørsmål, bl.a. knyttet til personvern. Dette må vi derfor komme grundig tilbake til.»

Utenriksministerens redegjørelse vil bli behandlet i et senere møte.

Redegjørelsen er også å finne på utenriksdepartementets hjemmeside.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer