Ukategorisert

Skivebom om datalagringsdirektivet

Liberaleren har gjort en viktig jobb i forhold til å holde trykket opp i debatten om datalagringsdirektivet. Man bommer imidlertid på målet når man støtter FrPs krav om at de lovforslagene som følger av datalagringsdirektivet skal legges fram for Stortinget. Det beste vil være om saken aldri legges frem for Stortinget.

Av Borghild Tenden (Venstre), nestleder i Stortinget transport- og kommunikasjonskomité.

Regjeringen jobber nå med å ta stilling til om datalagringsdirektivet er EØS-relevant. Mye tyder dessverre på at det er det, slik direktivet nå foreligger. Irland har imidlertid gått til sak mot EU for å få annullert direktivet. Irland mener direktivets begrunnelse er kriminalitetsbekjempelse, og at det ikke kan hjemles i artikkel 95 som omhandler EUs indre marked og som EØS-avtalen er knyttet opp mot. Resultatet av dette søksmålet vil etter alt å dømme ha stor betydning for å avklare norske myndigheters handlingsrom i saken.

Derfor ønsker Venstre, slik vi har gitt klart uttrykk for i Stortinget, at Norge må avvente resultatet av søksmålet fra Irland før man tar stilling til veien videre. Det er også i tråd med de klare rådene Venstre fikk da vi avholdte et seminar om datalagringsdirektivet i Stortinget. Fremskrittspartiets forslag om å legge de lovforslagene som følger av datalagringsdirektivet frem for Stortinget, innebærer i prinsippet full implementering uten at vi har fått avklart hvilket handlingsrom man har til å si nei til hele eller deler av direktivet. Det ønsker ikke Venstre.

Regjeringspartiene handlingslammet
Gjennom behandlingen av saken, i både transport- og kommunikasjonskomiteen og justiskomiteen på Stortinget har vi også fått avklart regjeringspartiens syn, nemlig at de ikke mener noen verdens ting. Regjeringspartiene fremstår som handlingslammet når de velger taushet i en sak som kan få store konsekvenser for personvernet.

Verken Regjeringspartiene eller Fremskrittspartiet vil slutte seg til Venstre posisjon, nemlig at vi er skeptiske til endringer av prinsipper som rokker ved enkeltmenneskers frihet til å kunne kommunisere fritt uten å bli overvåket, og at regjeringen bør avvente resultatene i søksmålet fra Irland før man tar stilling til direktivet. Hadde man markert sin skepsis kunne dette bidratt til å få regjeringen til å være mer offensive i sin støtte til Irland i søksmålet mot EU. Det er skuffende og viser at verken regjeringspartiene eller Fremskrittspartiet tar personvernet på alvor.

Borghild Tenden er stortingsrepresentant fra Akershus for Venstre.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer