Ukategorisert

SV på banen – om datalagringsdirektivet

Tirsdag behandlet Stortinget et forslag fra FrP om å få en egen sak som redegjør for konsekvensene hvis direktivet blir en del av norsk lov. SV deltok ikke i debatten, og merknaden var tannløs. Idag kommer Hallgeir Langeland på banen.

I innstillingen fra Stortingets transport- og kommunkasjonskomite kan man lese regjeringspartienes korte merknad: «..medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at saken er til behandling i Regjeringen og foreslår at dokumentet vedlegges protokollen.»

De tre tidligere regjeringspartiene har en merknad som er lengre og mer prinsipiell. Der er konklusjonen: «Disse medlemmer mener Regjeringen bør avvente behandlingen av saken i påvente av avgjørelsen i søksmålet fra Irland.»

Men, som Liberaleren nå har konstatert flere ganger, valgte Høyre, KrF og Venstre å ikke fremme merknaden som forslag. Vi venter fortsatt på begrunnelsen.

Liberaleren er forøvrig overbevist om at et slikt forslag ville fått FrPs stemmer. Da ville SV og SP havnet i et dilemma. La være å mene noe, under henvisning til at saken er i regjeringen, eller ta konsekvensen av at SP er mot direktivet, og mange i SV deler synspunktet.

Idag kan det konstateres at et forslag om at regjeringen burde avvente en avgjørelse fra EU-domstolen, i saken Irland har anlagt mot kommisjonen, ville fått flertall.

Hvordan kan vi påstå noe slikt?

Jo, to av SVs stortingsrepresentanter Akhtar Chaudhry, justispolitisk talsperson for SV og Hallgeir Langeland, transportpolitisk talsperson for SV har et godt innlegg i Dagsavisen idag.

Der er konklusjonen: «Irland har senere reist saken for EU-domstolen med påstand om at direktivet ikke hører til under det indre markedet. For å unngå et direktiv som kan føre til at alle ser deg – over alt – bør det derfor ikke fattes noe vedtak her i Norge før dette spørsmålet er avgjort. Det er det klokeste Norge kan gjøre nå!»

Kanskje burde Liberalerens oppfordring like gjerne vært rettet til SV som til Høyre, Venstre og KrF:

Regjeringen bes avvente det videre arbeidet med EUs datalagringsdirektiv til saken Irland har anlagt for EU-domstolen mot EU-kommisjonen er avgjort.

SV fremmet ikke noe slikt forslag, og sluttet seg heller ikke til merknaden fra de tre tidligere regjeringspartiene som hadde samme meningsinnhold.

Istedet sluttet SV seg til følgende merknad: «..medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at saken er til behandling i Regjeringen og foreslår at dokumentet vedlegges protokollen.»

Som det fremgår av Liberalerens referat fra debatten, deltok ikke SV i det hele tatt. Fra regjeringen var det SPs Jenny Klinge og statsråd Liv Signe Navarsete (også SP).

Hallgeir Langeland er medlem av komiteen som behandlet FrPs forslag. Både når det gjelder merknader, (manglende) forslag, og deltagelse har han efter dagens innlegg i Dagsavisen et forklaringsproblem.

Men bortsett fra det er det utmerket at SV på stortingsnivå er kommet på banen når det gjelder eventuell innlemmelse av EUs datalagringsdirektiv i norsk lov.

Langeland kan godt bli informert – eller minnet om – Liberalerens epostkampanje mot direktivet.

Mest lest

Arrangementer