Ukategorisert

Rettsløse – og forhåndsdømt av folkedomstolen

Mens riksrevisjonen påpeker systemsvikt i Stortingets administrasjon av eget pensjonssystem er media og folk flest opptatt av hvem som har jukset. Identiteten til de «tiltalte» er allerede lekket ut. De er fratatt personvernet, berøvet prinsippene rettsstaten bygger på – og allerede forhåndsdømt av folkedomstolen.

Fakta først
Riksrevisjonen har levert en rapport til Stortinget der det påpekes dårlige kontrollrutiner for Stortingets eget pensjonssystem. De dårlige rutinene kan ha ført til at flere tidligere stortingsrepresentanter uberettiget har fått utbetalt pensjon.

Stortinget har sitt eget pensjonssystem. Vedtatt av Stortinget selv. Forvaltet av et eget styre oppnevnt av Stortinget, der medlemmene av styret er stortingsrepresentanter. Her er det bukken og havresekken alle veier. Spørsmålet er om det kunne vært så veldig annerledes. Innlysende er det at Stortinget kunne plassert forvaltningen av pensjonssystemet annetsteds enn hos seg selv, alternativt oppnevnt andre enn sine egne til styret. For skal ikke stortingsrepresentantene vedta lover, bevilge penger – og holde regjeringen i ørene?

Stortingets pensjonssystem er vesentlig bedre enn hva vanlige folk får. Pensjonen er høyere i kroner (430 000 kr), opptjeningstiden for full pensjon er kun 12 år – mot normalt 40 år. Pensjonsalderen er lavere (65 mot 67 år). Den som går av med tidligpensjon kan tjene mer ved siden av enn en AFP-pensjonist kan, og efter pensjonsalder er oppnådd er det ingen grenser for hvor mye man kan tjene i tillegg til pensjonen.

I tillegg har man den såkalte gullpensjonen. Hvis eksrepresentantens alder og antallet år på Stortinget tilsammen blir mer enn 75 år, har man rett til full pensjon.

Alarmen burde gått
Det er innlysende at alarmen burde gått i styret for Stortingets pensjonsordning (der Aps Oppebøen Hansen er leder), og i Stortingets presidentskap, da de fikk seg oversendt en midlertidig rapport i april og en endelig rapport i juni.

Riksrevisjonen forholder seg ikke til de enkeltpersoner som omtales i rapporten. Kommuniserer ikke med dem. Riksrevisjonen forholder seg til dem som er satt til å styre landet. Med ansvar for å vedta reglene.

Hvorfor reagerte ikke pensjonsstyret og presidentskapet da det kom en rapport fra den fryktede Riksrevisjonen – en rapport som varslet om manglende kontrollrutiner med Stortingets pensjonssytem, og i tillegg at flere tidligere representanter urettmessig kan fått utbetalt millioner av kroner? Dét er et godt spørsmål. Pensjonsstyret og presidentskapet gjorde ingenting med rapporten. Det var nemlig tid til sommerferie.

Stortinget er satt til å forvalte en grunnlov som knesetter rettsstatsprinsippene som grunnlag for det norske samfunnet. Men måten presidentskapet og pensjonssstyret har unnlatt å handle da rapporten lå på bordet, har berøvet de «tiltalte» alminnelige rettsstatsprinsipper. Når så Stortinget (ikke uventet) lekker som en sil, mister de samme «tiltalte» også personvernet.

Det er åpenbart at Stortingets presidentskap og pensjonsstyre må ta ansvaret for at dem Riksrevisjonen har navngitt i sin rapport hverken har fått vite om rapportens innhold, eller fått anledning til å forklare seg før innholdet lekket ut i media.

La oss kort repetere rettsstatsprinsippene: Du har rett til å 1) kjenne til anklagene mot deg, 2) til å vite hvem som anklager deg, 3) til å forsvare deg, og 4) til å bli dømt av dine likemenn.

Debatt om Stortingets pensjoner
Mange nordmenn er svært likhetshorientert, og veldig opptatt av rettferdighet. Da er rettferdighet definert som at ingen har rett til noe mer enn andre. Det er klart at det provoserer når Stortinget har gunstigere ordninger enn folk flest – og ikke minst at kontrollordningene med eventuelt misbruk nærmest er fraværende. Media har de siste dagene vært fulle av eksempler på hvordan folk dømmes til strenge straffer for urettmessig å ha mottatt langt mindre beløp enn hva det påstås at de navngitte tidligere folkevalgte har fått (eksempelvis alenemoren fra Finnmark som fikk ett års ubetinget fengsel for å ha mottatt ca 65 000 kr).

Men debatten om hvilke pensjonsregler som bør gjelde for de folkevalgte, og om de bør ha gunstigere ordninger enn folk flest, er en annen debatt enn innholdet i rapporten til riksrevisjonen handler om. Den handler om dårlige kontrollrutiner, og om mulig misbruk av ordningen. Vi kan godt ta den debatten, men la oss holde oss til denne begrensede saken akkurat nå.

Hvem kan reglene? Og hvem har ansvar for at de følges?
For en vanlig pensjonist holder det ikke å bruke forklaringen til Thorbjørn Berntsen: 1) Jeg har ikke satt meg inn i reglene, 2) jeg har tatt imot de pengene jeg fikk, og 3) det er de som har ansvar for å forvalte regelverket som må sørge for at ingen får mer enn hva de har krav på.

For vanlige folk er det slik at man må sette seg inn i reglene, man må passe på at man ikke tjener mer enn hva reglene sier at man har lov til, og man må rapportere alt man tjener, uten å utelate noe som helst.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har hatt en annen og i utgangspunktet mer konstruktiv tilnærming til sin egen pensjon enn Thorbjørn Berntsen. Han tok med en gang kontakt med pensjonsstyret og gjorde oppmerksom på at han nå hadde inntekt, og denne oversteg pensjonen. Han fikk beskjed om å hva han skulle betale tilbake, og gjorde dette.

Problemet er at han kan ha fått feil beskjed. Reglene er nemlig slik at hvis du et kalenderår tjener mer enn pensjonen, da har du ikke rett på pensjon. Da skal hele pensjonen betales tilbake. Bondevik har betalt tilbake kun for dét halvåret han hadde jobb. Og da tjente han mer enn pensjonen for hele året. Han skal altså betale tilbake pensjonen han fikk første halvår. Men er det hans skyld hvis Stortingets pensjonsstyre har gitt ham gal beskjed? At pensjonsstyret har tolket reglene galt? Kan man tillegge ham (eller andre) ansvar for å overprøve svarene man får fra dem som har ansvar for å forvalte reglene? Akkurat dét tviler jeg på. Men jeg kan jo ta feil.

Så har du spørsmålet om hvordan regelen om gullpensjon skal tolkes. I Tabloid onsdag hevdet Riksrevisjonens leder, Jørgen Kosmo, at ingen av de seks «tiltalte» har rett til pensjon. Altså at nåværende og tidligere styrer for pensjonsordningen har forstått sitt eget regelverk galt, og innvilget personer pensjon de ikke skulle hatt. Da kommer man tilbake til spørsmålet ovenfor; Kan man tillegge noen ansvar for å overprøve svarene man får fra dem som har ansvar for å forvalte reglene?

Noe helt annet er spørsmålet om etikk og moral. Millionærer som Magnus Stangeland og Anders Tallerås har søkt om (og fått) tidligpensjon. Er det slik at de efter reglene kan pensjonere seg som 50-åringer? Eller er det slik at de kan få innvilget pensjon kun hvis de ikke får seg lønnet arbeid? Hvis det siste er riktig, er de «tiltalte» altså ofre for nåværende og tidligere pensjonsstyrer som ikke forstår reglene de er satt til å forvalte, og som de selv har vært med på å vedta.

Hverken Stangeland eller Tallerås trenger pensjonen. Noe Stangeland selv har innrømmet. Så hvorfor søkte han da? Det trenger han ikke svare på. For hvis han har rett til noe, så har man det. Da trenger man ikke forsvare hvorfor man krever/søker om å få det man har rett til. Vi andre kan synse og mene i vei om andres etikk og moral. Men still deg selv spørsmålet: Hvis du fikk vite at du har rett til en anseelig mengde penger hvert år. Ville du sagt «Jeg avstår!»?

Spørsmålet som må avklares er om Stortingets pensjonsstyre har tolket reglene galt.

Folkedomstolen
synser ivei om hvem som har brutt reglene, og blander dette sammen med hvilke ordninger som burde gjelde for stortingsrepresentanter, og hva konsekvensene av kontrollordninger er for folk flest. Uten å kjenne fakta.

Det burde ikke forundre at en avis dagen efter at riksrevisjonens rapport ble kjent, rapporterte at det haglet inn med tips om hvem som hadde gjort seg skyldig i å motta pensjon urettmesig. Og at de fleste tispene handlet om Kjelll Magne Bondevik. Men i denne saken kan det vise seg at folkedomstolen retter baker for smed.

Veien videre
Nå er det på tide å la de «tiltalte» få kommunisere med rette ansvarlige – Stortingets pensjonsstyre – og få legge frem sin versjon av saken. Pensjonsstyret bør muligens overlate tolkningen av reglene både til jurister med ekspertise på skatterett.

Stortinget må uavhengig av den aktuelle saken evaluere sine kontrollrutiner, og snarest etablere kontrollrutiner som utbedrer den svikten riksrevisjonen påtaler.

Svekket omdømme
Stortinget er igang med å revidere sin egen pensjonsordning. At omdømmet både til Stortinget som institusjon og til de enkeltpersoner som – rettferdig eller urettferdig – er blitt uthengt i forbindelse med denne saken, er uomtvistelig svekket.

Nordmenn har generelt liten forståelse for at noen skal tjene (vesentlig) mer enn andre. Og ikke minst forventer de at folkevalgte klarer å efterleve de regler og standarder som blir utformet for resten av befolkningen. Dét viste ikke minst bråket rundt Åslaug Hagas stabbur.

Med de rigide reglene som er rundt pensjon for andre mennesker skulle det ikke forundre oss om Stortinget ser seg tjent med å endre sitt system. Både opptjeningstiden for full pensjon, og gullpensjonen. Om gullpensjonen består bør ihvertfall reglene for å få innvilget denne presiseres vesentlig.

Liberaleren mener at den enkeltes opptjening av pensjon og forberedelse til alderdommen må være en personlig sak, og ikke et offentlig ansvar. Inntektsnivået i landet har aldri vært bedre – og det finnes knapt noe bedre tidspunkt for å privatisere ansvaret for egen alderdom.

Det hadde ikke vært unaturlig om stortingsrepresentanter – med det lønnsnivået de har – hadde klart å sørge for å spare til en privat tilleggspensjon. Ihvertfall burde høyresidens representanter gå foran med et godt eksempel.

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
MortenM
MortenM
13 years ago

En fantastisk tilnærming som vi dessverre ikke ser andre steder.

Gunnar Andreassen
13 years ago

Rettsløse, forhåndsdømt, fakta først, fratatt personvernet, berøvet prinsippene rettsstaten bygger på, hvem kan reglene?, legge frem sin versjon av saken osv.

Mest reagerte jeg på ordene berøvet og fratatt.

NIP
NIP
13 years ago

Deres omtanke for adelens rettssikkerhet er svært beundringsverdig 😀

Har De også tidligere hatt den samme omtanke for andre påståtte trygdemisbrukeres rettssikkerhet; og vist dette syn utad og offentlig?

Larry
Larry
13 years ago

Meget god artikkel. Takk.

Knut Johannessen
13 years ago

Først en faktafeil: «Pensjonsstyret og presidentskapet gjorde ingenting med rapporten. Det var nemlig tid til sommerferie. » Pensjonsstyret sendte svar til Riksrevisjonen med sin tolkning av reglene, 27. mai. http://www.stortinget.no/representantene/svar_til_Riksrevisjonen.pdf At de er fratatt personvernet og ikke minst berøvet prinsippene rettstaten bygger på??? Personvernet kan selvsagt diskuteres, men istedet for at det ble spekulert i en masse navn (42 aktuelle), så er det en bedre løsning å få navnene på bordet. Det er ikke ulikt måten vær varsom-plakaten håndteres på: Utdrag av §4.7: «Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige… Read more »

NIP
NIP
13 years ago

Juridisk er heller ingen forhåndsdømt i saken.
Almenn respekt kan dog ingen kreve.
Det må fortjenes.

Pleym
Pleym
13 years ago

Takk for langt svar, Knut. Jeg leste bloggposten din om samme tema igår. OM faktafeil: Det er sikkert riktig at de svarte på den midlertidige rapporten. Men i juni fikk Stortinget den endelige rapporten. Det er 2 mnd siden. Nå sprekker saken i media. De 6 «tiltalte» har i løpet av disse to mnd ikke fått noen henvendelse om innholdet i rapporten, og ikke blitt bedt om å forklare seg. Jo, de har mistet sine rettigheter efter rettsstatsprinsippene, når de utsettes for en folkedomstol, som trekker konklusjoner uten å kjenne fakta – og uten at de tiltalte har fått forklare… Read more »

Knut Johannessen
13 years ago

Vel, du har konkludert når det gjelder rettstatsprinsipper, men det vil vi nok være rimelig uenig om. Men at denne saken skulle bli bortgjemt om de ikke har gjort feil, tror jeg ikke noe på. Det er noe som du og jeg kan bli utsatt for dersom vi urettmessig blir hengt ut og dømt i media. Men du glemmer en vesentlig forskjell. Disse representantene er folk som har brukt media til sin fordel i mange år. Når det har passet dem og deres sak. De vet hvordan de skal få sin sak fremstilt og jeg har overhodet ingen tro på… Read more »

A.
A.
13 years ago

Takk for interessant debatt! Om Pensjonsstyret: Nestleder Korsberg skal ha vært uvitende om innholdet i brevet som styreleder Oppebøen Hansen har sendt til de 42 personene. Styremedlem Ågot Valle kunne på Redaksjon 1 for noen dager siden ikke referere til hva styret foretok seg med brevet fra Riksrevisjonen som kom i april. Ikke fordi hun ikke ville, men fordi hun var fraværende da styret behandlet brevet og noe system med referater fra avholdte styremøter synes å være ikke eksisterende. Dette er det omvendte av «Noen har snakket sammen». Når pensjonsstyrets medlemmer så tydelig demonstrerer at de følger regelen om «See… Read more »

Pleym
Pleym
13 years ago

Ad rettsstatsprinsipper, Knut. Mener du at vi har fått alle fakta på bordet? Mener du at de eksrepresentantene det gjelder har fått legge frem sin versjon?

Ser du at det er sterkt delte oppfatninger blant dem som har vedtatt regelverket, og dem som forvalter regelverket, om hvordan det skal tolkes?

Et eksempel er at Bondevik og Grete Knudsen er behandlet forskjellig når deres saker handler om det samme?

Jeg er enig i at Pensjonsstyret virker rimelig tafatt, men presidentskapet kunne ikke latt en slik rapport bli liggende i skuffen.

NIP
NIP
13 years ago

Det er ingenting som heter «folkedomstol» heller.
Folk må få lov å mene hva de vil, og det har ingen juridisk kraft, man dømmes i rettsalen, med forsvarer.

Voodoo-king
Voodoo-king
13 years ago

Hele diskusjonen skal hver og en av oss gå rundt å vite bedre enn ekspertene er latterlig. Regelverket skal ikke være tvetydig. Regelverket skal ikke være unødvendig komplekst. Om det i det hele tatt trengs eksperter til å tolke lover og regler, er det lovene og reglene det er noe galt med, og evnt dem som har vedtatt dem og dem som har stemt på dem som har vedtatt dem. Eksperter og andre autoriteter må aldri betraktes som annet en rådgivere. Det personlige ansvar må gjelde alltid, 100%, alle må forstå hvem som tjener på gråsoner. Debatten kan ikke nyanseres.… Read more »

trackback
13 years ago

[…] triste er at norske velgere har privilegier, men ingen rettigheter. Vil staten det så kan de sette opp renten til 50 %, øke skatten din eller inndra privilegiene […]

Fra arkivet