Diverse, Magasin

Til kamp mot ny blasfemiparagraf!

Som en oppfølgning av Jonas Gahr Støres feige holdning til ytringsfrihet følger parti- og statsrådskollega Knut Storberget nå opp med et forslag til å revitalisere den sovende blasfemiparagrafen i straffeloven. Liberaleren godtar ikke knebling av ytringsfriheten!

Den sittende regjeringen hadde såvidt kommet seg inn i regjeringskontorene da striden om Muhammedkarikaturene blåste opp til orkan styrke på nyåret i 2006. I Norge er bruk av vold som en del av ytringsfriheten heldigvis forbeholdt den ekstreme venstresiden. I en rekke arabiske land er ytringsfriheten stort sett kneblet. Det som aksepteres er å forsvare religionen mot ikke bare angrep og latterliggjøring men også mot at det overhodet stilles spørsmål ved religiøse dogmer. Og da er det helt greit å bruke fysisk vold fremfor verbalt skyts.

Måpende kunne nordmenn via TV-skjermen bivåne at norske ambassader ble angrepet og brent, flagget ble brent, og ambassadenes skjold med riksvåpenet på ble vandalisert. Det var åpenbart at folk i disse landene manglet en kultur for offentlig debatt.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre listet seg rundt på silketøfler i Midt-Østen og gjorde sitt beste for å unnskylde og bortforklare publiseringen av karikaturene. Dels med ukorrekte argumenter.

Liberalere kunne stille seg spørsmålet «hva skal vi gjøre med Jonas Gahr Støre?» – som unnsier og unnskylder verdier som er fundamentale for et åpent og fritt samfunn, men som samtidig fremstår som den mest populære og troverdige statsråden i regjeringen?

Gahr Støres forhold til sentrale verdier kunne det snart stilles flere spørsmålstegn ved. Påvirket av eks-kommunisten LO-leder Gerd-Liv Valla skulle Norges representanter på Cuba la opposisjonen få være med å feire fødselsdagen for det norske demokratiet. Isteden skulle diktaturets jernhånd få være med å feire noe de ikke unner sine egne undertrykkede; frihetens fødsel.

Vi kunne håpet at Gahr Støres silketøfler var et utslag av dårlig smak, dårlig utviklet hørsel eller tidlig senilitet. Nå vet vi at Støres tvilsomme holdninger deles av flere.

Ihvertfall av partikollega justisminister Knut Storberget. Han har tatt initiativ til en lovparagraf som kan innebære straff for kritikk av religioner. Smak på den. Det smaker ikke mye av ytringsfrihet og demokrati.

Lars Gule og Nina Hjerpset-Østlie har utarbeidet et opprop med tittelen Nei til straff for religionskritikk. Innledningsvis heter det: «Regjeringen ønsker å utvide straffelovens paragraf om hatefulle ytringer «slik at denne bestemmelsen varetar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på religion eller livssyn.» Dette varsles i Ot.prp. nr. 22 (2008-2009).»

Og videre:

«Regjeringens begrunnelse er at «Ytringsfriheten må altså avveies mot andre hensyn. Religiøs tro og overbevisning vil ofte forankres i de dypere lag av ens personlighet, og det vil kunne knytte seg sterke følelser til slike overbevisninger. Læresetninger av religiøs karakter vil fortsatt av mange bli holdt for å være «hellige».

Vi kan ikke akseptere at det skal være et offentlig anliggende å beskytte subjektive, religiøse følelser eller legitimere subjektive, religiøse følelser som gyldig argument i samfunnsdebatten. En slik politikk kan lett åpne for subjektiv vilkårlighet i en eventuell straffeforfølgelse av religionskritiske ytringer.

Det foreligger så langt ikke noen konkretisering av hva som regnes for «kvalifiserte angrep» på religioner og livssyn. Vi er derfor bekymret for at det varslede forslaget vil forhindre reell og nødvendig religionskritikk.

Det varslede forslaget innebærer også en styrking av religiøse dogmer på bekostning av annerledestroendes/ ikke-troendes ytringsfrihet. Med andre ord risikerer vi at hva noen føler er hellig, vil måtte holdes hellig av alle. Dette kan i seg selv representere en uakseptabel innskrenking av fritenkeres og ikke-troendes ytringsfrihet, og i verste fall innebære en diskriminering av ikke-troende.»

Oppropet støttes av mange, bl.a av den kjente liberalisten Jan Arild Snoen. I tidsskriftet Fri tanke klargjør Høyres stortingsrepresentant André Okthay Dahl hvordan regjeringen har tenkt seg lovprosessen.

Jeg har skrevet under på oppropet, og sendt epost til justisminister Knut Storberget. Les her, og vurdér om ikke du også kan gjøre det samme.

På Facebook er det opprettet en gruppe for oppropet. Gruppen heter «Nei til straff for religionskritikk«. Gruppen har i skrivende stund 935 medlemmer. Du kan også melde deg inn i gruppen, slik at engasjementet mot regjeringens fordekte blasfemiparagraf og angrep på ytringsfriheten synes flere steder.

Den sittende regjeringen har muligens vist seg verdiliberal i forbindelse med vedtak av felles ekteskapslov. Men å beskytte grunnleggende verdier som et fritt samfunn bygger på er det tydeligvis ikke så farlig med.

Regjeringen har fortsatt ikke sagt ja til personvernet – og nei til datalagringsdirektivet. Nå kommer også dette angrepet på ytringsfriheten.

Nok er nok!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer