Ukategorisert

VGs valgtest – ikke imponert

VGs valgtest skiller ikke mellom stort og smått i politikken, og har for få svaralternativer. Det er skuffende at Norges største avis ikke klarer å lage en bedre test.

Først skal du plassere deg selv, med alder, kjønn og postnummer. Efterpå kan du få ut hvor mange som tar tatt testen i din kommune, og hvordan fordelingen på partiene ble.

1. Bør folk få tilbud om aktiv dødshjelp?

Mitt svar: Ja. Kommentar: Spørsmålet er klønete stilt. «Tilbud om»??

2. Bør antall privatskoler begrenses?

Mitt svar: Nei. Kommentar: Her burde man lagt inn alternativ om at det skulle være som idag.

3. Ønsker du å fjerne skriftlig sidemålsundervisning?

Mitt svar: Ja.

4. Bør det være en makspris på hva skolefritidsordning for elever fra 1. til 4.klasse skal koste?

Mitt svar: Nei.

5. Bør elever i 5.klasse få karakterer?

Mitt svar: Ja.

6. Er du for heldagsskole?

Mitt svar: Nei.

Begrunnelse: Her tror jeg man blir vektet inn mot SV hvis man svarer ja (jfr. forrige test, fra TV 2 Nyhetene). Derfor velger jeg å svare nei. Det bør være opp til skoleeier å organisere skoledagen (undervisning, spisning etc), i samarbeid med foreldrene. Ikke alle foreldre er for heldagsskole. Med fritt skolevalg burde dette ordne seg.

7. I dag åpner Norge for å ta imot rundt 1200 flyktninger gjennom FN-systemet. Bør Norge ta imot flere eller færre kvoteflyktninger?

Mitt svar: Jeg er fornøyd med dagens ordning.

Begrunnelse: Å svare reduksjon vil medføre vekting for FrP. Økning for SV. Vi bør ta imot kvoteflyktninger godkjent i FN-systemet fremfor asylsøkere. Og vi reduserer antallet asylsøkere ved å åpne for arbeidsinnvandring. Vi bedrer u-landenes kår ved å oppmuntre demokrati og markedsøkonomi, samt senke våre egne tollbarrierer.

8. Bør det være valgfritt for kommunene å ta imot flyktninger på asylmottak?

Mitt svar: Ja, det bør være helt opp til kommunene.

Kommentar: Alternativene var «Ja, men staten bør kunne gripe inn ved behov» eller «Staten bør bestemme». Jeg tror ikke det er lurt, av hensyn til integreringen at staten tramper inn i lokalsamfunn med asylmottak. Fordommene forsterkes, og uheldige «folkeaksjoner» basert på fordommer, uvitenhet og tilvente oppfatninger blir igangsatt.

9. Hvem er best egnet til å tilby eldreomsorgstjenester?

Mitt svar: Private bedrifter og frivillige organisasjoner.

Alternativene var «Kommunen og frivillige organisasjoner» eller «Kommunen, private bedrifter og frivillige organisasjoner».

Begrunnelse: Oppgaven bør ut på anbud selv om kommunen fullfinansierer tjenesten, fordi konkurranse oppmunter service, kvalitet og rasjonalitet, i motsetning til offentlige monopoler. Kommunen bør definere, bestille og kontrollere, mens ikke-kommunale bør produsere tjenesten.

10. Er det viktig for deg at eldre skal ha rett til å velge sin faste hjemmehjelp?

Mitt svar: Ja.

Begrunnelse: Igjen en håpløs formulering! Ikke viktig for meg personlig, men viktig for de eldre at valgfriheten er der. Det har noe med brukerstyringen av offentlige tjenester å gjøre. Man bør også kunne velge private tilbydere av denne tjenesten.

11. Ønsker du å øke bilavgifter og bensinavgiften for å tvinge ned privatbilbruken?

Mitt svar: Nei.

Alternativene var «Ja» og «Nei, men lavere avgifter for miljøvennlige biler».

Begrunnelse: Sistnevnte svaralternativ kunne vært et alternativ. Her bør det være opp til den enkeltes egne valg og behov å avgjøre sitt bilvalg.

12. Bør det innføres rushtidsavgift for å minske privatbilismen og øke utbyggingen av kollektivtrafikk?

Mitt svar: Ja, men kun i de kommunene som ønsker det selv.

Alternativene var «Ja» og «Nei».

Begrunnelse: Rushtidsavgift er å prissette et knapphetsgode; plass på vei i tid med stor trafikk.

13. Bør vi åpne for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen?

Mitt svar. Nei.

Alternativene var «Nei, ikke i løpet av neste fireårsperiode», «Det må vi avgjøre når vi har mer kunnskap» eller «Ja».

Begrunnelse: Staten har nok penger som den har, og bør ikke ha flere til disposisjon så politikerne kan sløse mer enn de gjør.

14. Hvor mye bør Norge gi i bistand?

Mitt svar: Den bør begrenses.

Alternativene var «Hvor mye bør Norge gi i bistand?» og «Den bør beholdes som idag».

Begrunnelse: Jeg tror at man her mener skattefinansiert bistand. Dette er jeg imot. Den enkelte må selv efter evne bestemme om man vil gi, hvor mye og til hva/hvem. F.eks til private organisasjoner som bygger opp grunnleggende helse- og utdannelsestjenester, eller vannforsyning.

15. Bør Norge trekke sine militære styrker ut av Afghanistan?

Mitt svar: Ja. Alternativet var «Nei».

16. Bør vi ha ulv i norsk fauna?

Mitt svar: Ja. Alternativet var «Nei».

17. Bør vi ha ulv i norsk fauna?

Mitt svar: Ja. Alternativet var «Nei».

18. Bør Sametinget legges ned?

Mitt svar: Ja. Alternativet var «Nei».

Begrunnelse: Egne folkevalgte organer basert på etnisitet bør vi ikke ha. Ja til Sametinget kan åpne for ja til shariadomstoler.

19. I dag er foreldrepermisjonen 46 uker med full lønn og 56 uker med 80 prosent lønn. Bør denne utvides?

Mitt svar: Nei, den bør beholdes slik den er.

Alternativene var «Ja, til 68 uker som kan brukes innen barnet er 10 eller 12 år» eller «Den bør utvides til 12 måneder med 100 prosent lønn».

20. Er det viktig for deg med flere pedagogiske ledere i barnehagene?

Mitt svar: Nei. Alternativet var «Ja».

Kommentar: Her burde man kanskje lagt inn et » vet ikke»-alternativ.

21. Bør småbarnsfamilier få kontantstøtte?

Mitt svar. Nei.

Alternativene er «Ja», «ja, og den bør økes», og «Ja, men kun for 1-åringer».

22. Den nye ekteskapsloven gir lesbiske par rett til assistert befruktning.
Bør lesbiske ha denne retten på lik linje med heterofile?

Mitt svar: Ja. Alternativet var «Nei, ekteskapsloven bør revurderes».

23. Hvordan bør fødselspermisjonen deles?

Mitt svar: Foreldrene bør bestemme helt selv.

Alternativene var «Tre måneder bør forbeholdes hver av foreldrene» og «Fordeles fritt, med unntak av 10 uker til far».

24. Bør statens eierskap i næringslivet reduseres?

Mitt svar: Ja. Alternativet var «Nei». Burde kanskje vært et «Beholdes som idag.»

25. Bør arbeidsmiljøloven endres slik at det blir lettere å ansette noen midlertidig?

Mitt svar: Ja. Alternativet var «Nei».

26. Bør det bygges ut høyhastighetstog?

Mitt svar: Nei. Alternativet var «Ja», og det kunne jeg godt ha svar, men mistenker at det ligger «i offentlig regi» efter spørsmålet.

27. Er det viktig for deg at det blir bygd nye veier uten bompengefinansiering?

Mitt svar: Nei. Alternativet var «Ja». Spørsmålet er klønete stilt. burde vært «Bør det bygges..»

28. Hvis du skulle prioritert, hva ville du valgt?

Mitt svar: Utbygging av kollektivtilbud. Alternativet var «bygging av veier». Jeg svarer slik fordi jeg bor i en by. For dem som bor utenfor byene er det andre alternativet mest logisk. Også busser trenger veier.

29. Bør skattenivået økes, senkes eller holdes på samme nivå som i dag?

Mitt svar: Det bør senkes betraktelig.

Alternativene var «Det bør ligge på samme nivå som i dag», «Det kan økes hvis økonomien blir bedre», og «Det bør senkes».

30. Bør single få økonomiske fordeler fremfor andre når det gjelder skatter og avgifter?

Mitt svar: Nei. Alternativet var «Ja».

31. Bør formueskatten og arveavgiften fjernes?

Mitt svar: Ja. Alternativene var «Nei» og «Ja, men kun formueskatten»

32. Synes du færre skal betale toppskatt av inntekten sin?

Mitt svar: Ja. Alternativet var «Nei».

33. Hva er din holdning til norsk EU-medlemskap?

Mitt svar: Jeg er imot. Alternativene var «jeg er for» og «Jeg synes ikke dette er aktuelt nå».

34: Hva mener du generelt om straffenivået i Norge?

Mitt svar: Det bør åpnes opp for flere alternative soningsformer. Alternativet var «straffene generelt bør økes». Disse to alternativene kunne stått i samme setning.

35: Bør folk som blir dømt til fengselsstraff inntil fire måneder få sone hjemme i enkelte tilfeller?

Mitt svar: Ja. Alternativene var «Nei» og «Ja, men kun for unge lovbrytere».

Egentlig skal testen inneholde 34 spørsmål, så hvordan jeg har fått 35 vet jeg ikke.

Tilslutt skal man velge 3 hjertesaker, ut fra spørsmålene/påstandene i testen. Jeg valgte:

Det bør bli flere privatskoler
Statens eierskap i næringslivet bør reduseres
Formuesskatten og arveavgiften bør fjernes

Mitt resultat:

FrP 61.6%
H 49.3%
SP 42.3%
SV 41.6%
KRF 40.7%
V 40.6%
AP 30.1%

At FrP og H kom øverst overrasker ikke. Hva SV, SP og KrF har å gjøre før V er litt mer overraskende. Jeg svarte tross alt Ja til ulv, og kraftig reduksjon av skattene, samt flere private skoler og privat eldreomsorg.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer