Ukategorisert

FrP krever helhetlig personvernpolitikk

I tillegg til at Siv Jensen igjen markerte FrPs motstand mot datalagringsdirektivet, vedtok partiets landsstyre i helgen en egen resolusjon, en «personvernpakke» om du vil.

Du kan lese resolusjonen her:

Norge trenger en helhetlig personvernpolitikk

Fremskrittspartiet vil styrke folks rett til å ha privatlivet i fred. Enkeltmenneskets rett til privatliv og personlig integritet må respekteres som en grunnleggende rettighet. Fravær av overvåkning er vesentlig i den enkeltes velferd. Lovgivningen må i sterk grad ivareta personvernet.

Stadig flere offentlige overvåkingstiltak og registre svekker personvernet for vanlige mennesker. Overvåking kan være viktig for å avdekke kriminalitet. Samtidig må man i størst mulig grad beskytte innbyggerne mot uforholdmessige inngrep i privatlivet. Fremskrittspartiet er skeptisk til en utvikling der statlig kontroll, overvåking og registrering får vokse ukontrollert, og vil særlig advare mot generell overvåking der man ikke har tiltak målrettet mot kriminalitetsbekjempelse.

Det er grunn til å være bekymret for registreringen som vil skje ved gjennomføring av datalagringsdirektivet, som pålegger lagring av trafikkdata fra for eksempel e-post, internettilgang og mobiltelefoner. Dette betyr at staten kan finne ut hvor innbyggerne til enhver tid befinner seg. I tillegg gjør registrering ved bomstasjoner og fotobokser med gjennomsnittsmålinger at stadig flere mennesker havner under statlig overvåking. Med et høyt nivå av privat overvåking, er Norge nå den nest mest kameraovervåkede nasjonen i verden.

Fremskrittspartiet er også skeptisk til at andre stater forsøker å få utlevert opplysninger om nordmenn eller overvåke aktivitet på norsk territorium. Norske innbyggere blir bl.a. registrert av svenske myndigheter etter vedtaket av den såkalte FRA-loven. Denne gir hjemmel for registrering av elektronisk kommunikasjon mellom Norge og utlandet som krysser grensen til Sverige. I noen tilfeller vil elektronisk kommunikasjon mellom borgere i Norge også skje via Sverige og følgelig bli gjenstand for mulig registrering.

Fremskrittspartiet vil:
– Innføre et forbud mot offentliggjøring av skattelister
– Gjennomgå regelverket for kameraovervåking, for å redusere unødvendig overvåking og sikre forsvarlig forvaltning av overskuddsinformasjon.
– Bruke Norges reservasjonsrett for å stoppe gjennomføring av datalagringsdirektivet.
– At norske myndigheter må gå i forhandling med Sverige i den hensikt å hindre eller begrense FRA-lovens omfang og registrering av norske innbyggeres elektroniske kommunikasjon.
– Stoppe utbredelse av fotobokser, spesielt fotobokser med gjennomsnittsmåling.
– Innføre effektive virkemidler, beskyttelse og strenge straffer i kampen mot ID-tyveri.
– Evaluere regelverket for pasientopplysninger i helsevesenet for å hindre misbruk av blant annet pasientjournaler.
– Ha strengere regler for å bekjempe misbruk av opplysninger gjennom kobling av registre.

FrP har omtalt den på sin hjemmeside.

Mest lest

Arrangementer